Изјава министра Шарчевића да је за запослене у школама обезбеђено око 1200 отпремнина, послужила је као повод да се данас са представницима репрезентативних синдиката одржи састанак.
Састанку су поред представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја присуствовали и представнице Министарства државне управе и локалне самоуправе, које су објасниле начин остваривања права на отпремнине.

Према подацима МПНТР (објављеним у информационом систему „Доситеј“) тренутно је 354 запослених који имају статус технолошког вишка. Они би на бази добровољности аплицирали за отпремнину на начин дефинисан у Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и то:

„ 1) у висини 1/3 просечне плате, односно зараде запосленог исплаћене у последња три месеца која претходе месецу престанка радног односа, односно у висини 1/3 просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа према податку органа надлежног за послове статистике, у зависности од тога шта је за запосленог повољније, увећане за 30%, за сваку годину рада у радном односу у јавном сектору, с тим да укупна висина новчане накнаде не може бити већа од 8.000 евра у динарској противвредности – за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје више од две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;
2) у висини шест просечних зарада у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике – за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје до две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;
3) у висини четири просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике – за запослене који на дан престанка радног односа испуњавају услове за превремену старосну пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Лице из става 3. тач. 1) и 2) овог члана не остварује право на новчану накнаду за случај незапослености у складу са прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености.
Накнада из става 3. тачка 3) овог члана искључује право запосленог на остваривање отпремнине за одлазак у пензију у складу са прописима којима се уређује његов радно-правни статус.“
Представница ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је указала на могућност злоупотребе (до броја од 1200 „безецованих“ отпремнина) остваривања права на отпремнине уколико радна места не би била угашена, а отпремнине биле исплаћене. То би представљало беспотребно трошење буџетских средстава и немогућност повећања плата запосленима који су у систему. С тога је неопходна контрола приликом процеса рангирања и евидентирања технолошких вишкова на основу оправданих аката о организацији и систематизацији послова.
Договорено је да се о овоме (као и о корекцији коефицијената) разговара са премијерком Аном Брнабић.
На предлог представнице ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ од министра Шарчевића је затражено да се након разговора са новим Министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања јасно одреди према Споразуму о решењу колективног радног спора који је још 16.03.2016. године припремљен, на основу Препоруке бр. 116-02-1/2016-02/2 посредством Републичке агенције о мирном решавању радних спорова. Подсећамо, да се Споразум односи на остваривање права на отпремнину приликом одласка у пензију, солидарну помоћ, јубиларну награду и заштиту права представника запослених.
Данашњи састанак није донео конкретна решења која се односе на обрачун и исплату накнада плата за време корићења годишњих одмора 2014. године, јер је то могуће решити само новим Закључком Владе РС.
У Београду, 17.07.2017.г.                                                                        За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Ружица Тодић Брдарић