Поштовани,

Поводом Вашег дописа број 119-01-218/2014-02 од 30.06.2014. године у вези са усвајањем Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, достављамо Вам предлоге и сугестије за измене Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању и васпитању ради остваривања циља и мера прописаних Акционим планом.

Наши предлози и сугестије засновани су на искуству које упућује на закључак да су највећи извори корупције генерисани из делокруга:

    рада директора установа и школских управа (у сегменту пријема у радни однос),

     рада просветне инспекције (неједнак приступ према свим учесницима у образовном процесу приликом надзора у установи),

    рада школске управе приликом утврђивања ЦЕНУС-а и пријема у радни однос

     рада органа управљања у установи.

           

           

У Београду, 16.06.2014.године                                      За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ