tabla

Обраћамо Вам се, као Министру, са иницијативом за измене и допуне правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатности основног и средњег образовања и васпитања, јер се на основу информација које смо добили од чланова широм Србије стиче утисак да нису испоштовани сви важећи стандарди при њиховом доношењу.
Јасно нам је да сте имали у виду потребу да се доведу у ред јавне финансије кроз процес рационализације како броја запослених, њихове структуре и средстава потребних за финансирање образовања те сте из тих разлога, као Министар, предузели опсежне мере које се односе на контролу и рационализацију свих ресурса. Без обзира на потребну рационализацију неопходно је узети у разматрање и следеће чињенице које се односе на рурална подручја, неразвијене општине, погранична подручја (функционисања малих школа у овим подручјима), поштовање обавезе образовања на језику националних мањина уз гарантовање њихових уставних и стечених права, што је регулисано законима заснованим на позитивној дискриминацији и сл.
Уколико нисте све ово имали у виду неопходно је да се наведени правилници под хитно повуку и уз измене и допуне засноване на напред наведеним чињеницама предложе нови који би на адекватан начин обухватили све параметре и стандарде, те би били примењиви за образовање у Србији.