Pismeni-527.jpg

Нови правилник о оцењивању основаца предвиђа обавезу поништавања писаног задатка, ако више од половине ученика у одељењу добије јединицу.

Уколико више од половине ђака у одељењу добије јединицу на писаном задатку, наставник је обавезан да поништи оцене и организује нови тест, прописано је новим правилником о оцењивању ученика у основним школама.

Наставник је у случају поништавања писаног задатка дужан да, пре организовања поновљеног, одржи допунску наставу.

Поред тога, наставник мора да обавести ђаке који ће наставни садржаји бити укључени у задатак, најкасније пет дана пре провере.

Распоред писаних задатака и писаних провера које трају дуже од 15 минута уписује се у дневник и мора бити објављен за свако одељење на огласној табли, односно веб-страници школе, најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту.

Ђачко знање, према новом правилнику, може да се проверава на сваком часу. Усмене и писане провере знања које трају до 15 минута, обављају се без најаве и ученик у току часа може да буде оцењен само једном.

Оцена и за постере

У току дана може да се планира највише један писани задатак и писана провера дужа од 15 минута, односно највише две у наставној недељи.

Правилник предвиђа да се, поред усменог и писаног оцењивања, сада могу оцењивати и друге активности и резултати. Тако се кроз оцену вреднују ђачке дебате, радови, цртежи, постери, писање есеја, учешће у различитим облицима групног рада и рад на пројектима.

У правилник су уграђене норме Закона о основама система образовања и васпитања према коме се ученик оцењује најмање четири пута у полугодишту у основном и три пута у средњем образовању.

Закључна оцена је бројчана, владање ученика од првог до петог разреда описује се описно, а од шестог до осмог у основној школи и у свим разредима средње оцењује се описно током полугодишта и бројчано на крају.

У Правилнику је дата и дефиниција оцене, која представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, али је показатељ и квалитета и ефикасности рада наставника и школе.

РТС