BEOGRAD – Od nove školske godine i učenicima šestih razreda osnovne škole vladanje će biti ocenjivano brojčano i to će uticati na njhov opšti uspeh, jer je Skupština Srbije danas usvojila izmene Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja. Ranije se to odnosilo samo na učenike poslednja dva razreda osnovne i sve razrede srednjih škola, a učenici mlađih razreda samo su dobijali opisne ocene iz vladanja.

Ubuduće će se vladanje učenika od prvog do petog razreda osnovne škole ocenjivati opisnom ocenom koja neće uticati na opšti uspeh učenika, a u poslednja tri razreda osnovne i u srednjoj školi vladanje tokom godine ocenjivaće se opisno, a na kraju prvog i drugog polugodišta brojčanom ocenom koja će uticati na uspeh učenika.

Prema usvojenim izmenama, škole će biti dužne da reaguju već posle 15 neopravdanih izostanaka učenika i da roditelje obaveste o tome, a učenik će biti sankcionisan kad naprave više od 25 izostanaka. Izmene tog zakona usvojene su po hitnom postupku pošto bi trebalo da se primenjuje od nove školske godine, odnosno 1. septembra, a njihov cilj je da se poboljša efikasnost sistema obrazovanja.

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o optičkim diskovima, čiji je cilj smanjenje stepena piraterije i “sive” ekonomije u proizvodnji i prometu diskova, koje je trenutno jedan od najvećih u Evropi. Usvojeni zakon uređuje proizvodnju, komercijalno umnožavanje, promet, uvoz i izvoz optičkih diskova i opreme za njihovu proizvodnju i reprodukovanje, a predlagač očekuje da će zakon omogućiti uspešniju I efikasniju borbu protiv piraterije. Tako će ubuduće samo pravno lice koje dobije licencu od Zavoda za intelektualnu svojinu moći da se bavi proizvodnjom optičkih diskova, a optički diskovi sa snimljenim sadrzajem obeležavaće se proizvođačkim kodovima koji daju informacije gde je disk proizveden i umnožen. Donošenje tog zakona bilo je predviđeno i godišnjim planom rada Vlade Srbije i Akcionim planom za ispunjavanje preporuka Evropske komisije, a u cilju ubrzanja sticanja statusa kandidata za članstvo u EU.Usvajanjem zakona Srbija je ispunila i jedan od uslova Svetske trgovinske organizacije, kako bi postala njen punopravni član. Parlament je izglasao i izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje, između ostalog, regulišu osnovice doprinosa za sveštenike i verske službenike, u cilju smanjenja razlika u iznosima osnovica doprinosa.

U njihovom određivanju polaziće se od dužnosti na koju je osiguranik raspoređen, njegove školske spreme, godina radnog staža i drugih kriterijuma sadržanih u unutrašnjem zakonodavstvu crkve, odnosno verske zajednice.

Izmenama je preciziran i način obračunavanja, utvrđivanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za preduzetnika koji koristi odsustvo zbog porodiljskog bolovanja, radi nege deteta ili posebne nege deteta. Tako će osnovica doprinosa i za takve preduzetnike biti oporeziva dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana.

Do konačnog utvrđivanja oporezive dobiti za tekuću godinu, preduzetnici plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa na osnovicu koju čini osnovica za mesečnu akontaciju poreza na dohodak građana.

Kurir