Обавештавамо све чланове ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ који ће бити ангажовани на пословима око завршних испита ученика основних школа о следећем:

1. Чланом 11. ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика предвиђен је начин остваривања прековременог рада:

„На захтев послодавца запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у складу са законом и то у случају:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
– пријема и обраде докумената и података за пријемни ипит
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
– извршавања других послова када је неопходно да се у одређеном року заврши посао.
Послодавац је дужан да запосленом, пре почетка обављања прековременог рада, изда решење о разлозима и трајању прековременог рада и налог за исплату увећане плате у складу са законом.“

2. Уколико вам директор није благовремено издао Решење о разлозима и трајању прековременог рада, као и Налог за исплату увећање плате, потребно је да му се обратите писменим путем са захтевом да то учини.

3. Неопходно је да од директора установе у коју сте упућени затражите потврду у којој је прецизиран временски период вашег ангажовања.

4. Уколико директор који вас је упутио у другу установу не поступи у складу са наведним чланом 11. ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, потребно је да се обратите Школском одбору са приговорм на поступање директора.

У Београду, 14.06.2016.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Ружица Тодић Брдарић

Весна Војводић Митровић