На основу члана 156. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15),
министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми и стандарди за финансирање (у даљем тексту: цена услуга) установа које обављају делатност основног образовања и васпитања – основних школа (у даљем тексту: школа).

Члан 2.

Школи се за остваривање школског програма и годишњег плана рада школе обезбеђују средства на основу утврђене цене услуга, под условима и у складу са одредбама овог правилника.
Цена услуга, обухвата средства за плате, додатке запослених и социјалне доприносе на терет послодавца, која се обезбеђују из буџета Републике Србије, као и друге текуће расходе (материјалне трошкове), за које се средства обезбеђују из буџета јединице локалне самоуправе, у складу са законом.
Цена услуга утврђује се и обрачунава на почетку сваке школске године.
Измена цене услуга може се вршити током школске године, када наступе промене неког од елемената на основу којих је утврђена цена услуга, у складу са законом и овим правилником.

Члан 3.

Утврђивање цене услуга врши се на основу броја радних сати, односно броја запослених за остваривање годишњег плана рада школе, школског програма, величине и опремљености школе, броја одељења и ученика, укупног броја запослених, степена њиховог образовања и материјалних трошкова.
Школа доставља министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) и то надлежном саветнику задуженом за финансијске послове, најкасније до 15. септембра текуће школске године Извод из годишњег плана рада школе са елементима потребним за утврђивање цене услуга.

Члан 4.

Цена по елементима исказује се по одељењу, групи, класи или ученику у годишњем или месечном износу.
Одељење се дели на групе за предмете који су предвиђени наставним планом и програмом.

Величина школе

Члан 5.

Школа се организује са најмање 16 одељења ученика од првог до осмог разреда.
Школа за ученике са сметњама у развоју организује се са најмање осам одељења.
Школа за музичко и балетско образовање организује се са најмање 20 класа.
Изузетно, школа се може организовати са мање од 16 одељења, и то: на приграничном и планинском подручју, кад због малог броја ученика, непостојања путне мреже (којом се могу кретати путничка возила) и велике удаљености између насеља није могуће, на рационалан и економичан начин, организовати школу са најмање 16 одељења, уз сагласност министра надлежног за послове образовања (у даљем тексту: министар).

II. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ УТВРЂИВАЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 6.

Број извршилаца у настави за остваривање годишњег плана рада школе утврђује се на основу:
1) укупног фонда часова наставе предвиђеног наставним планом и програмом и других облика образовно-васпитног рада у оквиру 40-то часовне радне недеље;
2) броја одељења, група или класа утврђених годишњим планом рада;
3) броја наставних недеља предвиђеног Правилником о календару образовно-васпитног рада;
4) Правилника о норми часова непосредног рада наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.
Број извршилаца у настави утврђује се тако што се укупан годишњи фонд часова наставе по одељењу, групи или класи у школи подели са недељном нормом часова наставника (редовна настава) и бројем наставних недеља.

Члан 7.

Васпитна група за припремни предшколски програм који се изводи у основној школи формира се за двадесетшесторо (26) деце, у складу са посебним законом. У васпитну групу за припремни предшколски програм могу бити укључена највише два детета са сметњама у развоју.
Број деце у васпитној групи припремног предшколског програма у коју је уписано једно дете са сметњама у развоју, умањује се за три детета у односу на број деце из става 1. овог члана.
Одељење истог разреда може да има до 30 ученика.
Број одељења на нивоу разреда зависи од укупног броја ученика на нивоу тог разреда, при чему се одељења формирају на следећи начин:
1) једно одељење за највише 30 ученика;
2) два одељења, уколико је на нивоу разреда од 31 до 60 ученика;
3) три одељења, уколико је на нивоу разреда од 61 до 90 ученика;
4) четири одељења, уколико је на нивоу разреда од 91 до 120 ученика;
5) пет одељења, уколико је на нивоу разреда 121 до 150 ученика.

Следствено томе формирају се одељења и за већи број ученика од 150.
У једном одељењу могу да буду до два ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Број ученика утврђен у ставу 3. овог члана умањује се за два по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана, односно за три по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана са прилагођеним стандардима.
Образовно-васпитни рад од првог до четвртог разреда може да се организује и у комбинованом одељењу.
Комбиновано одељење састављено од ученика два разреда може да има до 15 ученика, а одељење од три или четири разреда до десет ученика.
Одељење или група у школи за образовање ученика са сметњама у развоју може да има до десет ученика.
Изборни предмет се остварује на нивоу целог одељења. Ако се формирају групе за ученике истог или различитих одељења, минималан број ученика је 15.
За групу са мањим бројем од 15 ученика потребна је сагласност министарства.
За припаднике националних мањина наставни план и програм остварује се и на матерњем језику, или двојезично, ако се за упис у први разред пријави најмање 15 ученика.
Наставни план и програм из става 13. овог члана може да се остварује и за мање од 15 ученика уписаних у први разред, уз сагласност Министарства.

Члан 8.

Број извршилаца на пословима помоћника директора, пословима стручног сарадника и других запослених у школи утврђује се на основу величине школе, броја одељења, група или класа.
За признавање мањег или већег броја извршилаца од броја утврђеног овим правилником, школа се обраћа Министарству, ради добијања сагласности.

Директор и помоћник директора

Члан 9.

Школа има директора.
Школа од 32 до 47 одељења има 0,5 извршилаца на пословима помоћника директора.
Школа од 48 до 71 одељења има 1 извршиоца на пословима помоћника директора.
Школа од 72 до 95 одељења има 2 извршиоца на пословима помоћника директора.
Школа од 96 и више има 3 извршиоца на пословима помоћника директора.
Школа за ученике са сметњама у развоју која се организује са најмање осам одељења има директора, а помоћника директора са више од 16 одељења, сразмерно већем броју одељења, односно 0,0626 запослених по одељењу а највише једног помоћника директора.
Музичка и балетска школа са најмање 20 класа има директора, а помоћника директора са више од 20 класа, сразмерно већем броју класа, односно 0,050 запослених по одељењу а највише једног помоћника директора.
Школа за основно образовање одраслих са најмање 24 одељења има директора, а помоћника директора са више од 24 одељења, сразмерно већем броју одељења односно 0,0417 запослених по одељењу а највише једног помоћника директора.

Стручни сарадници

Члан 10.

Школа до 15 одељења има 0,5 извршлаца на пословима стручног сарадника и то педагога или психолога, а зависно од потреба школе и програма који се остварује то може да буде логопед, социјални радник, дефектолог или андрагог.
Школа од 16 до 23 одељења има 1 извршиоца на пословима стручног сарадника.
Школа од 24 до 31 одељења има 1,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.
Школа од 32 до 39 одељења има 2 извршиоца на пословима стручног сарадника.
Школа од 40 до 47 одељења има 2,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.
Школа од 48 до 55 одељења има 3 извршиоца на пословима стручног сарадника.
Школа од 56 до 63 одељења има 3,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.
Школа од 64 до 71 одељења има 4 извршиоца на пословима стручног сарадника.
Школа од 72 до 79 одељења има 4,5 извршилаца на пословима стручног сарадника.
Школа са 80 и више одељења има 5 извршилаца на пословима стручног сарадника.
Додатну подршку, зависно од потреба школе и програма који се остварује, а у складу са мишљењем интерресорне комисије, може да пружа и социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог.
Школа за ученике са сметњама у развоју има два стручна сарадника. Број стручних сарадника у школи за ученике са сметњама у развоју може се повећати или смањити у зависности од броја повећања или смањења броја одељења, с тим што школа не може имати мање од једног и више од три стручна сарадника.

Члан 11.

Школа до 24 одељења има 0,5 извршилаца на пословима библиотекара.
Школа од 25 до 64 одељења има 1 извршиоца на пословима библиотекара.
Школа од 65 и више има 2 извршиоца на пословима библиотекара.

Други запослени у школи

Члан 12.

Школа до 15 одељења има 0,5 извршилаца на пословима секретара.
Школа од 16 и више одељења има једног секретара.
Школа до 15 одељења има 0,5 извршилаца на пословима шефа рачуноводства.
Школа од 16 и више одељења има једног шефа рачуноводства.
Школа од 16 до 23 одељења има 0,5 извршиолаца на пословима административно-финансијског радника.
Школа од 24 до 47 одељења има 1 извршиоца на пословима административно-финансијског радника.
Школа од 48 и више одељења има 2 извршиоца на пословима административно-финансијског радника.

Члан 13.

Школа са домом ученика за припремање три оброка (доручак, ручак, вечера) дневно има једног запосленог на пословима кувара за 50 ученика.
Школа која организује целодневну наставу, односно продужени боравак за припремање три оброка дневно (доручак, ручак, ужина) има једног запосленог на пословима кувара за 75 ученика.
Школа за припремање и сервирање, односно за сервирање једног оброка има једног запосленог за 400 ученика.
Број запослених на овим пословима смањује се и повећава по начелу сразмерности.

Члан 14.

Школа величине од 2.000 до 5.000 квадратних метара има једног запосленог за одржавање школског објекта и опреме школе, а преко 5.000 метара квадратних има два запослена на овим пословима.
Школи са површином мањом од 2.000 квадратних метара број запослених се смањује по начелу сразмерности (који је одређен површином).
Школа са домом ученика са површином мањом од 2.000 квадратних метара површине има једног запосленог за одржавање школског објекта и опреме школе.

Члан 15.

Школи чији су објекти прикључени на топлификациону мрежу, трошкови грејања се признају на основу површине школе и текуће цене испоручиоца топлотне енергије.
У школи чији објекти имају сопствени систем грејања, број запослених на пословима везаним за загревање објекта (ложач, руковалац парних котлова) утврђује се на следећи начин:
1) школа са сопственим системом централног грејања на течна и гасовита горива – има једног запосленог за најмање 2.000 квадратних метара грејног простора;
2) школа са сопственим системом централног грејања на чврста горива – има једног запосленог за 1.500 квадратних метара грејног простора;
3) школа са грејањем пећима на течна горива – има једног запосленог за 16 одељења;
4) школа са грејањем пећима на чврста горива – има једног запосленог за осам одељења.
Број запослених се може смањити или повећати сразмерно повећању или смањењу површине и броја одељења.

Члан 16.

Број запослених на пословима одржавања хигијене у школи утврђује се у зависности од величине и врсте школског простора и начина грејања.
Школа има једног запосленог на пословима одржавања хигијене школског објекта, наставних средстава и опреме на:
1) 450 m² школског простора са централним системом грејања;
2) 400 m² школског простора за грејање пећима на ложење.
У издвојеним одељењима мањим од 450 односно 400 m² утврђује се број извршилаца по начелу сразмерности.

Члан 17.

Број запослених у школи може се увећати у следећим случајевима:
1) школа са целодневном наставом има два извршиоца по одељењу;
2) школа са продуженим боравком има једног извршиоца по свакој групи продуженог боравка;
3) школа са домом ученика има једног васпитача по свакој васпитној групи;
4) школа за ученике оштећеног слуха има једног аудио-техничара;
5) школа за ученике оштећеног вида има једног тифло-техничара;
6) музичка школа има једног запосленог за одржавање пијанина – клавира на 23–30 пијанина – клавира, или 48–60 хармоника, дувачких и трзачких инструмената, или на 71–90 гудачких инструмената;
7) балетска школа има једног запосленог за одржавање клавира и једног гардеробера – кројача;
8) школа за ученике са сметњама у развоју, као и школа са домом за ученике са сметњама у развоју има једног медицинског техничара на 50 ученика, а школа за ученике са церебралном парализом има једног медицинског техничара на 25 ученика;
9) школа која образује ученике којима је потребна додатна подршка има право на педагошког асистента, уз сагласност Министарства, у складу са законом;
10) школа која остварује образовање одраслих има право на андрагошког асистента, уз сагласност Министарства, у складу са Законом;
11) школа која организује наставу за ученике на дужем кућном и болничком лечењу има 0,3 извршиоца по ученику на кућном лечењу и једног извршиоца за болничко одељење.

III. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА У ШКОЛИ

Члан 18.

Материјални и други трошкови рада у школи утврђују се у зависности од врсте, намене и цене материјала и услуга.
Материјални и други трошкови утврђују се за школу као целину или по одељењу, васпитној групи, класи, по правилу, у физичким јединицама (kg. Т, m.m², комад и сл.).

Трошкови наставе

Члан 19.

Материјални трошкови наставе одређују се у висини од 2,5% бруто зарада запослених, уколико законом или другим прописом није друкчије утврђено.

Трошкови електричне енергије

Члан 20.

Трошкови електричне енергије утврђују се по одељењу, васпитној групи, класи или ученику на основу количине и цене електричне енергије, и то:
1) за осветљење 500 квч годишње, уколико школа ради у једној смени;
2) за припрему хране 1200 квч годишње;
3) за покретање инсталација за грејање 360 квч годишње за грејни систем;
4) за друге намене 200 квч годишње.
Школа која за осветљење користи флуоресцентне уместо обичних сијалица трошкови електричне енергије умањују се за три пута.
Школи која ради у две или више смена трошкови електричне енергије увећавају се за 50%.

Трошкови воде

Члан 21.

Трошкови воде утврђују се у зависности од намене, количине и цене воде у одређеном периоду.
Школи чији су објекти прикључени на месну (градску) водоводну мрежу, за одржавање хигијене објекта и опреме, хигијене ученика и радника и за пиће утврђују се 0,5 m воде по одељењу, васпитној групи или класи дневно, односно 183 m³ годишње.
Уколико школа има систем грејања на пару количина воде увећава се за 50% у односу на став 2. овог члана.
Школи за фискултурном салом увећава се количина воде за 10% у односу на ст. 2. и 3. овог члана.
Школи са сопственим базеном увећава се појединачно количина воде зависно од величине базена и учесталости промене воде у базену.

Трошкови грејања

Члан 22.

Трошкови грејања у школи утврђују се на основу количине горива, површине простора који се греје, дужине грејне сезоне и цене горива франко испорука школи.
Школи чији су објекти прикључени на месну топлификациону мрежу, трошкови грејања утврђују се на основу величине простора и текуће цене испоручиоца топлотне енергије.
Школи чији објекти имају сопствени систем централног грејања, трошкови грејања утврђују се у зависности од површине простора који се греје, врсте и цене употребљеног горива, и то:
1) Школа са сопственим грејањем на нафту:
(1) 12 литара у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;
(2) 18 литара у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако роди у две, односно три смене.
2) Школа са сопственим централним грејањем на угаљ
(1) 40 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако ради у једној смени;
(2) 50 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако ради у две или више смена.
3) Школа са грејањем пећима на угаљ
(1) 50 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;
(2) 60 kg у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у две, односно три смене.
4) Школа са грејањем пећима на огревно дрво:
(1) 0,07 m³ у току грејне сезоне по 1 m² простора који се загрева, ако ради у једној смени;
(2) 0-10 m³ у току грејне сезоне по 1 m² простора који се греје, ако роди у две, односно три смене.
Грејна сезона се утврђује у трајању од 180 дана годишње.
Школи на планинском подручју и у оштријим климатским условима и балетској школи, због неопходности повећања температуре у сали за играње, трошкови грејања увећавају се за 15% по основу дужег трајања грејне сезоне, односно потребне повећане температуре.

Трошкови за одржавање хигијене у школи

Члан 23.

Трошкови за одржавање хигијене у школи утврђују се на основу потребне количине материјала, зависно од делатности школе и текућих цена. Количина материјала се утврђује, и то:
1) За одржавање хигијене школског простора и опреме
(1) 50 грама детерџента годишње по 1 m² затвореног простора;
(2) 20 грама соне киселине годишње по 1 m² затвореног простора;
(3) 30 грама средстава за чишћење паркета и других дрвених површина годишње по 1 m² затвореног простора;
(4) 0,02 литра дезинфекционих средстава по 1 m² затвореног простора годишње.
2) За одржавање хигијене судова, прибора за јело, прање руку и др. у школској кухињи:
(1) 0,25 литра течног детерџента годишње по ученику који је на исхрани;
(2) 50 грама детерџента у праху годишње по ученику на исхрани;
(3) 0,05 литра дезинфекционих средстава годишње по ученику на исхрани;
(4) 200 грама сапуна годишње по ученику на исхрани;
(5) 500 грама сапуна годишње по раднику који ради на одржавању хигијене простора, основних средстава, грејања и припреме и дистрибуције хране,
(6) 300 грама сапуна годишње по раднику који у школи ради на другим пословима и задацима.

Трошкови изношења смећа

Члан 24.

Трошкови изношења смећа одређује се зависно од величине школе, учесталости пражњења контејнера за смеће и цене услуга комуналне организације која врши изношење смећа.

IV. МЕРИЛА У ПОГЛЕДУ ОСТАЛИХ ТРОШКОВА И АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања

Члан 25.

Трошкови за текуће и инвестиционо одржавање основних и других средстава рада опредељују се зависно од старости средстава, износа годишње амортизације и потребе одржавања, и то:
1) Трошкови одржавања грађевинских објеката износе:
(1) 30% од предрачуна амортизације на грађевине старе до десет година;
(2) 50% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе од 11 до 30 година;
(3) 70% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе од 31-50 година,
(4) 80% од предрачуна амортизације на грађевинске објекте старе преко 50 година.
2) Трошкови одржавања опреме и других средстава рада износе:
(1) 20% од предрачуна амортизације за опрему и друга средства стара до три године;
(2) 40% од предрачуна амортизације за опрему и средства стара од четири до осам година;
(3) 70% од предрачуна амортизације за опрему и друга средства стара преко осам година.
Потребе за текуће и инвестиционо одржавање основних и других средстава рада планира свака школа годишњим програм рада. Потребе које искаже школа усаглашавају се са годишњим планом и предлогом финансијског плана школе за буџетску годину.

Члан 26.

Трошкови за стручно усавршавање радника, полагања стручног испита за приправнике, наставнике, стручне сараднике и васпитаче и за стручне семинаре, стручну литературу и др, утврђују се у висини износа до 1,0% од бруто зараде запослених радника у школи.

Трошкови коришћења градског земљишта

Члан 27.

Трошкови коришћења градског земљишта опредељују се у висини износа одређеног законом, односно на закону заснованих прописа.

Други материјални трошкови

Члан 28.

Материјални трошкови и трошкови рада (трошкови осигурања, канцеларијски материјал, трошкови интернет конекције, ТВ претплата, провизија банке, огласи, конкурси, ПТТ трошкови, награде ученицима итд.) утврђују се за сваку школу посебно у висини износа од 3% од бруто зараде запослених у школи.

Амортизација

Члан 29.

Трошкови амортизације обрачунавају се према закону и важећим прописима по годишњој стопи прописаној за основну школу.

Члан 30.

Уговором утврђена цена услуге за сваку школу умањује се у току једне школске године у случају:
1) кад школа не оствари годишњи план рада, сразмерно нереализованим садржајима и активностима,
2) за време штрајка, у складу са законом.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 36/15 и 72/15).

Члан 32.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од школске 2015/2016. године.

Број: 110-00-314/2015-04
У Београду, 28. августа 2015. године

М И Н И С Т А Р

др Срђан Вербић