ПРЕДЛОГ

Правилник о норми свих облика непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника са ученицима у основнојшколи („Службени гласник РС –

Просветни гласник“, број)

Члан 1.

Овим правилником утврђује се норма свих облика непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника са ученицима у основнојшколи, у оквиру

недељног пуног радног времена и на годишњем нивоу, као и бројсати образовно- васпитног рада који се додатно може распоредити на друге извршиоце.

Члан 2.

Недељно пуно радно време износи 40 часова, у складу са законом.

Основна школа годишњим планом рада утврђује обавезе наставника, васпитача и стручног сарадника у оквиру 40-часовне радне недеље, полазећи од обавеза утврђених законом, наставним планом и програмом и овим правилником.

Члан 3.

Послови наставника обухватају:

1. извођење наставе и других облика непосредног образовно – васпитног рада са ученицима;

2. обављање завршног, поправног, разредног и других испита;

3. припремање и планирање наставе и ваннаставних активности;

4. рад у стручним органима и тимовима и

5. остале послове.

Члан 4.

Норма непосредног рада наставника са ученицима обухвата време проведено у:

1. редовнојнастави;

2. додатној, допунскоји индивидуалнојнастави;

3. настави према индивидуалном образовном плану и индивидуалном програму српског језика, односно језика националне мањине;

4. припреми и обављању испита (завршног, поправног и разредног);

5. раду на часу одељенског старешине;

6. ваннаставним активностима;

7. развијање позитивне климе у одељењу и школи;

8. пружању подршке у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације.

Члан 5.

Редовна настава обухвата: обавезне, изборне и обавезне изборне наставне предмете, у складу са наставним планом и програмом.

Члан 6.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има норму од 24 часа непосредног рада са ученицима.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник разредне наставе има 20 часова редовне наставе.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник предметне наставе има 20 часова, а наставник предмета језика и књижевности и математике има 18 часова редовне наставе.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник страног језика као обавезног предмета од првог до четвртог разреда има 20, а наставник страног језика као обавезног изборног предмета од петог до осмог разреда има 18 часова редовне наставе.

Члан 7.

У оквиру непосредног рада са ученицима од 24 часа недељно, поред редовне наставе, наставник има и следеће обавезе:

1. час одељенског старешине и одељенске заједнице;

– од првог до седмог разреда у сваком одељењу са једним часом недељно, односно 36 часова годишње (18 часова за ЧОС и 18 часова за ЧОЗ);

– у осмом разреду један час недељно, односно 34 часа годишње (17 часова за ЧОС и 17 часова за ЧОЗ);

2. допунска настава са ученицима од првог до осмог разреда са једним часом недељно за ученике који заостају у савлађивању наставног програма;

3. додатни образовно-васпитни рад са ученицима са појачаним интересовањем из одговарајућег предмета који укључује и припрему ученика за учествовање на верификованим такмичењима, у складу са прописаним календаром такмичења и стручним упутством, од трећег до седмог разреда са једним часом недељно, односно 36 часова годишње, а за ученике осмог разреда са једним часом недељно, односно 34 часа годишње;

4. индивидуални педагошки рад са по једним до два часа недељно за ученике са мањим сметњама у физичком и психичком развоју, зависно од потреба ученика;

5. хор и оркестар за ученике од првог до четвртог разреда са једним часом недељно, односно 36 часова годишње и хор и оркестар за ученике од петог до осмог разреда са два часа недељно, односно 72 часа годишње;

6. друштвено-техничке, хуманитарне, спортске и културне активности са ученицима од трећег до седмог разреда са једним часом недељно, односно 36

часова годишње, а за ученике осмог разреда са једним часом недељно, односно 34 часа годишње;

7. додатни педагошки рад са целим одељењем, групом ученика или појединачним учеником ради побољшања климе у одељењу и повећања степена уклопљености сваког ученика у одељенску заједницу, са по једним до два часа недељно, по потреби, у складу са одлуком директора;

8. припремна настава пре почетка испитног рока за ученике од четвртог до осмог разреда, који су упућени на поправни испит, најмање 5 дана са по 2 часа дневно за сваки предмет;

9. екскурзија у трајању од 1 до 3 дана годишње, а настава у природи у трајању од 7 до 10 дана годишње, сагласно наставном плану и програму.

Члан 8.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник за припремање наставе, проучавање стручне и уџбеничке литературе, размену стручних искустава са

колегама и писане припреме за сваки наставни час и час додатног образовно- васпитног рада има до 10 часова недељно, а за припрему и развијање индивидуалног образовног плана до 2 часа недељно.

Годишњим планом рада школе утврђује се структура радног времена наставника, тако да часови непосредног рада са ученицима, из чл. 4 и 6 овог правилника, износе 24 часа, а припрема и планирање наставе до 12 часова.

Члан 9.

Наставници обављају завршни испит, поправне, разредне и друге испите у време и на начин утврђен општим актом школе, у складу са школским календаром и годишњим планом рада школе.

Члан10.

РадсародитељимаУ оквиру недељног пуног радног времена наставник има један час за рад са родитељима, и то:

– на организацији ваннаставних активности,

– на развоју и спровођењу школског развојног плана,

– на развоју и спровођењу школског безбедносног система (превенција насиља),

– на развоју и спровођењу здравствене заштите на нивоу школе,

– на развоју и спровођењу школског програма,

– на развоју и спровођењу инклузивног образовања на нивоу школе.

Члан 11.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има један час за учешће у раду стручних органа школе и тимова, и то:

– наставничком већу,

– одељенском већу,

– стручном већу за разредну наставу,

– стручном већу за области предмета,

– стручном активу за развојно планирање,

– стручном активу за развојшколског програма,

– стручном активу за самовредновање рада школе,

– педагошком колегијуму,

– педагошком већу (за школе са домом),

– стручном тиму за инклузивно образовање и тиму за додатну подршку ученику,

– тиму за превенцију насиља,

– другим стручним активима и тимовима, у складу са статутом.

У оквиру недељног пуног радног времена изабрани наставник има један час за руковођење радом стручних органа и тимова школе.

Члан 12.

Остали послови наставника у 40-часовнојраднојнедељи распоређују се у складу са законом и годишњим планом рада школе и обухватају:

1. један час недељно –за вођење прописане педагошке документације (у писаноји електронскојформи) и издавање јавних исправа;

2. један час недељно –за стручно усавршавање и учествовање на семинарима;

3. један час недељно –за менторски рад;

4. дежурство у школи;

5. рад у комисијама и

6. друге послове по налогу директора, утврђене годишњим планом рада школе.

Члан13.

Наставник може имати и већи бројод 24, односно 26 часова наставе недељно, утврђених у чл. 6. и 7. овог правилника, уколико школа не може да обезбеди

стручно лице за највише шест часова редовне наставе седмично из одређеног предмета.

Ако наставник има већи бројод прописаних часова редовне наставе, неће обављати друге послове из члана 12. овог правилника, тако да му укупан бројчасова не прелази 40 часова рада недељно.

Члан14.

Приправник (наставник и стручни сарадник) има 2 часа мање недељно од 24, односно 30 часова непосредног рада са ученицима и повећан бројчасова за

припрему за два часа недељно, с циљем успешнијег савладавања програма увођења у посао.

Ментор приправник (наставник и стручни сарадник) има 1 час мање недељно од 24, односно од 30 часова непосредног рада са ученицима с циљем пружања помоћи приправнику.

Члан15.

У оквиру недељног пуног радног времена, стручни сарадник има 30 часова непосредног рада са ученицима, родитељима ученика, наставницима и другим

стручним сарадницима школе, на остваривању програма рада и 10 часова недељно за припрему и планирање тих послова.

У оквиру 30 часова непосредног рада са ученицима, родитељима ученика, наставницима и другим стручним сарадницима школе, стручни сарадник обавља

следеће послове:

1. превентивно ради са ученицима, родитељима и наставницима;

2. прати и проучава развоји напредовања ученика у учењу и владању;

3. учествује у праћењу остваривања утврђених стандарда постигнућа;

4. саветодавни рад и појачан васпитни рад са ученицима, у складу са законом;

5. пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова;

6. сарађује са интерресорном комисијом за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком ученику;

7. професионалне оријентације;

8. учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада школе;

9. педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима и другим стручним сарадницима на унапређивању образовно-васпитног рада;

10. сарадња и саветодавни рад са родитељима;

11. учествује у раду стручних органа и тимова у школи;

12. сарадња са социјалним партнерима;

13. развија позитивну климу у одељењу и школи;

14. пружа подршку у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације;

15. друге послове по налогу директора, утврђене годишњим планом рада школе.

Члан16.

У оквиру 30 часова непосредног рада са ученицима, наставник у продуженом боравку обавља следеће послове:

1. васпитање и надгледање ученика;

2. предузимање превентивних мера ради очувања здравља ученика;

3. подршка ученицима у учењу и раду;

4. подстицање ученика на самосталан рад и стицање радних навика;

5. подстицање развоја индивидуалних потенцијала ученика;

6. програмирање и реализовање активности ученика у слободном времену: информатичких, техничких, производних, хуманитарних, спортских, културно-

уметничких, забавних и других активности ученика;

7. развијање позитивне климе у одељењу и школи;

8. пружање подршке у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације;

9. друге послове по налогу директора, утврђене годишњим планом рада школе.

Члан17.

Васпитач који остварује припремни предшколски програм у васпитнојгрупи деце у години пред полазак у школу, у полудневном трајању, има норму од 20 часова непосредног рада са децом, у оквиру недељног пуног радног времена, и то:

1. реализује припремни предшколски програм;

2. васпитава и надгледа децу;

3. подстиче развојиндивидуалних потенцијала ученика;

У оквиру преосталих 20 часова седмично, васпитач се припрема за реализацију припремног предшколског програма, води евиденцију и документацију, сарађује са родитељима, предузима превентивне мере ради очувања здравља и личне хигијене деце; програмира и реализује активности деце у слободном времену: хуманитарне, спортске, културно-уметничке, забавне и друге активности деце.

Члан18.

Школа утврђује општим актом обавезу наставника, васпитача и стручних сарадника да све активности везане за рад са ученицима и децом (у складу са

годишњим планом рада школе) обавља у континуитету сваког радног дана у недељи у трајању од шест сати.

Члан19.

Наставник је у обавези да у време боравка у школи, када није на настави, по налогу директора или лица кога он за то овласти, иде на замене часова или дежура.

Члан20.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основнојшколи („Службени гласник РС –Просветни гласник, бр. 2/92 и 2/2000).

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Просветном гласнику“