najnovija_vest

 

 

Уколико дође до умањења зарада за фебруар месец треба неодложно одрадити следеће:

1. Платни листић са умањеном зарадом ископирати у три примерка и захтевати да се заведе у школи, као званични документ. Један примерак задржати за себе а други предати синдикалном поверенику у школи. ОДМАХ!!!

 

2. Уколико вам је уручено решење о умањењу зараде, примити га, и на свим примерцима која вам дају на потпис, својеручно уписати „не слажем се са наводима датим у овом решењу“, онда га тек потписати, копирати га и један примерак дати синдикалном поверенику у школи. Са платним листићем поступити као у тачки 1. ОДМАХ!!!

 

3. У року од 8 (осам) дана од датума пријема платног листића или решења, доставити приговор Школском одбору. Образац приговора ће бити накнадно објављен и достављен повереницима у школама.

 

4. Школски одбор је у обавези да у року од 15 дана од дана пријема приговора одговори по сваком приговору појединачно. Одговор Школског одбора ископирати и један примерак доставити синдикалном поверенику у школи. Евентуално ћутање од стране Школског одбора сматраће се да је приговор одбијен.

 

5. После истека периода од 15 дана из тачке 4. почиње да важи рок од 15 дана у коме се мора сваки оштећени обратити суду.

 

6. Синдикални повереник у школи је дужан да прикупља горњу документацију, стара се о њој и упозорава чланове на поштовање рокова. Синдикални повереник је у обавези да на седници Школског одбора упозори Школски одбор о процењеној штети коју би њихово одбијање приговора произвело по школу и све запослене у целини.

 

7. Евентуално непоштовање горњих рокова доводи до губљење спора, зато се мора о њима стриктно водити рачуна!!!