Izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti GSPRS NEZAVISNOST

Извештај о остваривању родне равноправности

У складу са чланом 66. став 5. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 52/2021, у даљем тексту: Закон) и члана 4. став 2. и члана 5. Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу („Службени гласник РС“, бр. 89/2010, у даљем тексту: Правилник), Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ (у даљем текасту: ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ) на основу Статута ГС ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ (бр. 285 од 05.10.2021. године) доноси

Извештај о остваривању родне равноправности
за период 2021 – 2026. године.
након редовних избора на Конгресу ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ

Подаци ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Назив:Грански синдникат просветних радника Србије „Независност“
Седиште: Нушићева 21, Београд
Порески идентификациони број (ПИБ):100046164
Број и датум решења о упису у Регистар код надлежног државног органа:110-00-159/92 од 08.06.1992. године
Матични број:06008216
Шифра делатности: 9420

Органи :

Конгрес ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ

Укупан број изабраних лица: 67
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 28 М 39

Главни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица 31
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 12 М 19

Извршни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица 10
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 4 М 6
Надзорни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица 5
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 3 М 2

Подаци о променама (2016 – 2021.):

Подаци о променама у полној структури изабраних лица у претходном мандатном периоду од 2016 – 2021. године:
Укупан број изабраних лица: 52
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 13 М 39

Органи:

Главни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица: 36
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 10 М 26

Извршни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица 11
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 2 М 9

Надзорни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица 5
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 1 М 4

Коментар:
На основу Статута ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ изабрана лица за органе ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ редовно се бирају на мандатни период од 5 година и у случају ванредних избора у складу са Статутом ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ, биће поднет извештај сходно члану 66. став 5. Закона.

У Београду, 28.12.2021. г

Извршни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ

Срђан Словић, председник