КОРЕКЦИЈА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НАКОН (ДАВНО) ОКОНЧАНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 

На данашњем састанку у Влади Републике Србије, којим је председавала Јована Радоњић, према предлозима репрезентативних синдиката, анализирани су и кориговани чланови ЗОСОВ-а.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је остао доследан у ставу да је члан 141 ЗОСОВ-а (који је предложило Министарство просвете) неприхватљив. Нагласили смо да се недостатак стручног наставног кадра може најефикасније решити повећањем плата, као што је уређено у већини земаља Европе.

 

Члан 141.

 

 ПОСЛОВЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ПРЕДМЕТА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА МОЖЕ ДА ОБАВЉА ЛИЦЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ОБРАЗОВАЊЕМ ИЗ ЧЛАНА 140. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА И СА ОДГОВАРАЈУЋОМ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈОМ.

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, УКОЛИКО У УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НИЈЕ ИЗВРШЕН ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС КАНДИДАТА ЗА ПОСЛОВЕ НАСТАВНИКА СА ПРОПИСАНИМ ОДГОВАРАЈУЋИМ  ОБРАЗОВАЊЕМ ИЗ ЧЛАНА 140. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА, НА ОСНОВУ ПРЕУЗИМАЊА ЗАПОСЛЕНОГ СА ЛИСТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ РАДОМ ЈЕ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА И ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СУ ЗАСНОВАЛИ РАДНИ ОДНОС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ИЛИ НА ОСНОВУ КОНКУРСА И ПОНОВЉЕНОГ КОНКУРСА, У РАДНИ ОДНОС МОЖЕ ДА БУДЕ ПРИМЉЕНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА ЗАВРШЕНЕ СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА ИЗ НАУЧНЕ, ОДНОСНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ ПРЕДМЕТ, ОДНОСНО ГРУПУ ПРЕДМЕТА, ИАКО СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА КОЈЕ ЈЕ ЗАВРШИО НИСУ ИЗ НАУЧНЕ, ОДНОСНО СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ ЗА ОДГОВАРАЈУЋИ ПРЕДМЕТ, ОДНОСНО ГРУПУ ПРЕДМЕТА.

 

Сматрамо неоправданим предлог МП према којем би наставник, васпитач и стручни сарадник са стеченим одговарајућим високим образовањем били једнако плаћени као и лица са студијама II степена које нису из научне, односно стручне области за одговарајући предмет.

У току идуће недеље очекује се нови, конструктивнији састанак представника репрезентативних синдиката са представницима Владе Републике Србије.

У Београду, 08. 08. 2023. год.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                                          Ружица Тодић Брдарић

                                                                                                              Јасминка Марић