У Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан је састанак међуминистарске радне групе за успостављање и имплементацију Националног оквира квалификација у Србији (НОКС). Састанак је у својству председника међуресорске групе  отворио министар просвете, а Закон је презентовала помоћница министра просвете, проф. др Весна Мандић, као заменик председника међуресорске групе. Члан међуминистарске радне групе испред УГС НЕЗАВИСНОСТ је потпреседник УГС НЕЗАВИСНОСТ и председник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, проф. др Томислав Живановић, а на оперативном нивоу у раду учествује Славко Дерењ.  Поред наведених, радну групу чине и представници више министарстава – рада, привреде, финансија, локалне самоуправе, омладине, као и представници других институција – Националне службе за запошљавање, Републичког завода за статистику, репрезентативних синдикалних централа, удружења послодаваца, Националног савета за стручно образовање и образовање одраслих, Националног савета за високо образовање, Националног просветног савета и других, који треба да допринесу да се заврши дугогодишњи рад на овом значајном питању.

          На састанку је истакнуто да је у току израда радне верзије Нацрта закона о националном оквиру квалификација, на кojoj интензивно ради оперативно тело међуминистарске групе, која је формирана пре месец дана.

          Законом треба да буду дефинисани исходи образовања кроз опште и стручне компетенције, уреде начини стицања, врсте,  нивои квалификација, као и њихови описи, утврде регистри квалификација, а потом и регистри занимања. Тиме ће се на одговарајући начин повезати свет рада са светом образовања и дефинисати јасна правила за стицање различитих нивоа квалификација. На тај начин ће се лакше постићи повезивање Националног оквира квалификације у Србији са Европским оквиром квалификација.

          Нацрт треба да буде завршен до краја октобра, а потом ће почетком новембра бити организована јавна расправа и у децембру упућен Народној скупштини Републике Србије на усвајање. Предвиђено је учешће представника репрезентативних централа чланица Социјално-економског савета у Савету НОКС-а, као и репрезентативних гранских синдиката у раду Секторских већа.

          На састанку је предложен и  акциони план за успостављање и имплементацију Националног оквира квалификација у Србији са јасно дефинисаним поступцима, роковима, носиоцима и финансирањем,  чија се реализација очекује до краја 2018. године. Акциони план обухвата: успостављање правног и институционалног оквира за функционисање система НОКС-а, регулисање односа између националних квалификација у Републици Србији са нивоима Европског оквира квалификација, успостављање регистра квалификација Републике Србије као и система признавања претходног учења и развоја социјалног партнерства.