Plan delovanja GSPRS NEZAVISNOST

На основу члана 48. став 2. и 3. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 52/2021, у даљем тексту: Закон) и члана 3. Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу („Службени гласник РС“, бр. 89/2010, у даљем тексту: Правилник), Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ (у даљем тексту: ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ) на основу Статута ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ (бр. 285 од 05.10.2021. године) усваја

План деловања ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ са посебним мерама за унапређење родне равноправности за период 01.01.2022. до 31.12.2025.године

I

ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ, у циљу постизања равномерније заступљености полова, Планом деловања са посебним мерама за унапређење родне равноправности за период 01.01.2022. до 31.12.2025. године (у даљем тексту: План деловања), утврђује:
1. мере и процедуре за унапређење родне равноправности;
2. лица која су одговорна за реализацију мера и процедура (носиоце активности) и извршиоце планираних мера и процедура;
3. рокове у којима ће се планиране мере реализовати и почети да се примењују утврђене процедуре.

Подаци у Плану деловања односе се на стање у ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ на дан 31.12.2021. године.

II
ПЛАН МЕРА

ПОДАЦИ О ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:
Назив и седиште ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Нушићева 21. Београд
Порески идентификациони број (ПИБ) 100046164
Број и датум решења о упису у Регистар код надлежног државног органа 110-00-159/92 од 08.06.1992. године

Матични број 06008216
Шифра делатности 9420

УКУПАН БРОЈ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА, РАЗВРСТАН ПО ПОЛНОЈ СТРУКТУРИ
Укупно 113
Мушкарци 66
Жене 47

КОНГРЕС ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ
Укупно 67
Мушкарци 39
Жене 28

ГЛАВНИ ОДБОР ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ
Укупно 31
Мушкарци 19
Жене 12

ИЗВРШНИ ОДБОР ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ
Укупно 10
Мушкарци 6
Жене 4

НАДЗОРНИ ОДБОР ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ
Укупно 5
Мушкарци 3
Жене 2

Подаци о мерама и процедурама које су омогућиле или које ће омогућити подстицање или унапређивање родне равноправности и уравнотежене заступљености полова у органима и обезбедити активно учешће мање заступљеног пола у саставу и раду органа

МЕРЕ И ПРОЦЕДУРЕ:

Опис мере или процедуре: Смањење платног јаза између жена и мушкараца у органима управљања на свим нивоима синдикалног организовања и деловања, и повећање учешће жена у високо плаћеним пословима.
Ова мера има за циљ смањењу платног јаза између жена и мушкараца све до њеног потпуног елиминисања. Мера укључује одговарајућа истраживања и анализе о узроцима платног јаза на нивоима синдикалног организовања и деловања, нарочи међу изабраним лицима.
Неопходно је извршити едукативне кампање и активности које подижу свест о овом проблему међу члановима синдиката у циљу препознавања проблема и препознавања примене добрих пракси.
Ова мера укључује и отклањање баријера које жене имају у напредовању у органима управљања у синдикату. Међутим, на основу извршених анализа и округлих столова утврђено је да жене не желе да улазе у органе одлучивања у синдикату, само на основу задовољења процентуалних квота; напротив, жене желе да учествују у раду органа управљања у синдикалним организацијама на основу квалитета својег деловања, едукације и квалитетног активизма.
Сходно изнетом, неопходно је извршити јачање капацитета, кроз институције трипартитног дијалога и у синдикалном животу кроз обезбеђивање равноправног учешћа жена и мушкараца.
Ова мера је усмерена на унапређењу институционалног оквира синдикалног организовања и деловања, у коме се одвија синдикално деловање и где се успостављају претпоставке за постизање родне равноправности, кроз равноправно учешће жена и мушкараца, нарочито у органима надлежним за одлучивање.
Кроз синдикално организовање и деловање треба омогућити једнаке шансе и могућности женама и мушкарцима у синдикалном деловању као актера који учествују у синдикалном животу и кроз активно учешће грађанки као активисткиња у одлучивању у заштити људских и синдикалних слобода и права.
Мера је усмерена на континуираном унапређењу знања и компетенција жена које учествују у синдикалном деловању, а окружење треба да створи амбијент у којем ће се разбити родни стереотипи и предрасуде и омогућити адекватно информисање најшире јавности везаних за родну равноправност у органима одлучивања и свакодневном синдикалном организовању и деловању.
Циљ мера је смањење родног јаза и ефекти ових мера огледаће се у успостављању амбијента за подизању капацитета и компетенција актера који учествују у синдикалном организовању и деловању кроз право на равноправно учешће у одлучивању и информисању као претпоставке за равноправно учешће жена и мушкараца у синдикалној сцени Републике Србије.
Лице одговорно за реализацију (носилац активности): Срђан Словић, председник.
Извршиоци посебних мера за унапређење родне равноправности: Јелена Радовић, секретар.

Рок у ком ће се мера реализовати, тј. почети да се примењује утврђена процедура: реализација мера је у току и спроводиће се у континуитету у периоду 2022-2025.год.

У Београду, 28.12.2021.г

Извршни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ

Срђан Словић, председник