Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

КО ДАРУЈЕ ПОБЕЂУЈЕ СРЕЋНА СЛАВА СВЕТИ САВА АНЕКС ПКУ ЗА СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД АНЕКС ПКУ ПУ РС ПРОТОКОЛ ПРОТЕСТ ПРВИ САСТАНАК СА НОВОМ МИНИСТАРКОМ ПРОСВЕТЕ СТОП НАСИЉУ НАД ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА
29.09. 2023.

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ ПЕДАГОШКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Categories: Актуелно, Новости|

Након радног састанка репрезентативних синдиката са представницима Министарства просвете који је одржан 20. септембра, дошло се до следећих закључака:

1,2,3. Заједнички закључак је да администрација која се води у е облику и саставни је део ес Дневника не треба да се води и у писаном облику.
-Укинути педагошку свеску праћења напредовања ученика,односно формативног оцењивања и праћење ученика извести у ес Дневник. На тај начин би ученик и родитељ у сваком тренутку имали повратну информацију о процесу учења, о потешкоћама и начину њиховог превазилажење.
-У складу са овим закључком договорено је и ажурирање софтвера, односно, да се уведу програми у ес Дневнику који би поред сведочанстава могли да штампају и матичне књиге, уверења о завршетку основне и средње школе, као и уверења о положеном завршном испиту и матури. Овим програмом би се штампале и оцене на крају полугодишта, а он би омогућио и увођење електронске ђачке књижице. Договорене су и промене које се тичу напомена о понашању ученика које треба да буду видљиве родитељима, као и оцене из владања у току школске године. Овим бисмо стандардизовали да на нивоу читаве државе досадашње ђачке књижице, сведочанства, разна уверења, матичне књиге и друге врсте докумената, постају само електронска форма која ће попут е-фактура бити заштићена од злоупотреба и лако проверљива, а одговорност за евентуалне пропусте јасно би указала на одговорно лице/а.
4. Стандардизовати јединствен образац за Глобалне и Оперативне планове на нивоу целе државе. – усаглашено
5. Глобални планови садрже међупредметне компетенције (које треба сажети). Оперативни план садржи облике и методе рада и исходе. Критеријуми оцењивања су прописани Правилником о оцењивању и нема места за исте у оперативним плановима. – усаглашено
6. Обавеза ЗУОВ-а до достави све планове и припреме (глобалне, оперативне и дневне), професор може до 30% да измени садржај. – није усаглашено
7. Укинути опис сваке бројчане оцене, јер већ постоји у формативним (описним оценама).Може се понудити опција формативних оцена у падајућем мену. – усаглашено да постоји могућност да се изврши ова промена у ес Дневнику
8. Усагласили смо се да смањи број тимова на прописане и неопходне (6 +1-по процени школе); постоји могућност спајања тимова (Тим за квалитет и Тим за развој школског програма; Тим за самовредновање и Тим за развојно планирање…). На тај начин би се смањило оптерећење наставника, али и стручних сарадника нарочито у малим школама; Извештаје Тимова достављати само у годишњем извештају. Укинути РП школе и Самовредновање јер садрже имагинарне ставке и податке који су већ у ес Дневнику. Ова два документа се могу сажети у један.
9. Укинути обавезни портфолио за наставнике и портфолио за ученике. – усаглашено да се води портфолио само за ученике који прате наставу по ИОП-у. За наставнике – није усаглашено
10. Укинути План стручног усавршавања (директори одређују који ће се семинари реализовати, локалне самоуправе немају средстава за плаћање…) као и извештај о његовој остварености. – није усаглашено
11 Уколико директор школе захтева додатне процене и административне послове (пр. Проценат усвојености компетенција у једном одељењу или на нивоу разреда) исти треба да се плати као преконормни рад. Јасно прецизирати ингеренције и обавезе одељенског старешине и обавезе психолога и педагога и не дозволити произвољно тумачење управе школе. – усаглашено
12. Поједноставити обрасце за ИОП ( образац 4 и образац 6) – усаглашено да се може поједноставити образац 6
13. Донети нове Правилнике о 40-часовној радној недељи, јединствен за све образовне установе у делу који се односи на „остале послове сагласно Статуту школе“, прецизно навести менторски рад, рад у Тиму и дежурство. – усаглашено
14. Укинути све извештаје које је могуће повући из есДневника – усаглашено да се смање извештаји на минимум и не дуплирају исти подаци који већ постоје у есДневнику и из дневника врло лако могу да се извезу. Усаглашено је и да у том случају буду детаљнији записници у есДневнику.
15. Одељенске старешине не треба да пишу планове појачаног васпитног и друштвено-корисног рада за ученике;Смањити администрацију у васпитно-дисциплинским поступцима и тиме учинити поступке ефикаснијим и дати им васпитни карактер. – делимично усаглашено
16. Израдити посебне обрасце за праћење постигнућа у специјалним школама и школама за образовање одраслих (укинути андрагошке свеске ). – прецизирати након састанка на нивоу ових школа
17. Не писати оперативне планове допунске и додатне наставе, већ само глобалне. – усаглашено
18. Све измене у вези Плана и програма доставити 60 дана пре почетка примене истих. – усаглашено на 30 дана пре почетка примене.

Чланови Радне групе синдиката ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Мирјана Савовић
Гордана Маринковић Савовић

Go to Top