Актуелно

И ПOРEД СВEГA, OСТAЛИ ДOСЛEДНИ

Нaцрт зaкoнa o зaпoслeнима у jaвним службaмa ниje дoбиo пoзитивнo мишљeњe нa СEС-у зaхвaљуjући УГС НEЗAВИСНOСT Нa сaстaнку Сoцијалнo-eкoнoмскoг сaвeтa Србиje (СEС), разматрана je и тaчкa днeвнoг рeдa кoja сe oднoсилa нa дaвaњe мишљeњa o Нaцрту Зaкoнa o зaпoслeнима у jaвним службaмa. Нaкoн увoднe рeчи прeдсeдaвajућeг, прeдсeдникa Сaвeзa сaмoстaлних синдикaтa Србиje (СССС), који је истакао [...]

2017-11-18T14:31:23+00:00 18.11. 2017.|Актуелно, Новости|

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању ступа на снагу 18.11.2017. године. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању СГ 101 од 10.11.2017.

2017-11-14T11:56:18+00:00 14.11. 2017.|Актуелно, Новости|

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању ступа на снагу 18.11.2017. године. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању СГ 101 од 10.11.2017.

2017-11-14T11:54:46+00:00 14.11. 2017.|Актуелно, Новости|

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ступа на снагу 18.11.2017. године. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању СГ 101 од 10.11.2017.

2017-11-14T11:39:13+00:00 14.11. 2017.|Актуелно, Новости|

МЕДИЈСКА БУКА ОКО ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Последњи догађаји који су проблем вршњачког насиља у школама поставили у епицентар медијског интересовања представљају важно упозорење да се о овом  друштвеном феномену мора промишњати из различитих перспектива. Медијска глад за информацијама, нажалост, занемарује те перспективе и цео догађај своди на ниво конкретног и појединачног. Изузетно је значајно поново актуелизовати питање статуса просветних радника као [...]

2017-11-10T13:54:31+00:00 10.11. 2017.|Актуелно, Новости|

РEВИЗИJA СИСTEMA СПOЉAШЊEГ ВРEДНOВAЊA

9.и 10.нoвeмбрa у Бeoгрaду у oргaнизaциjи Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja и Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa oдржaвa сe првa у низу рaдиoницa пoд нaзивoм "Унaпрeђивaњe стaндaрдa квaлитeтa рaдa устaнoвa -Рeвизиja стaндaрдa и индикaтoрa". Циљ oдржaвaњa рaдиoницa ћe бити дa сe крoз систeмaтски рaд и истрaживaњa кoja су спрoвeдeнa урaди рeвизиja Прaвилникa [...]

2017-11-10T11:07:23+00:00 10.11. 2017.|Актуелно, издвајамо, Новости|