ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ je основана 08.06.1992. године и чланица је УГС НЕЗАВИСНОСТ. ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је репрезентативни синдикат запослених у просветној делатности. Као добровољна, аутономна, интересна организација, окупља запослене у предшколским установама, основним и средњим школама, вишем и високом образовању, институтима, домовима ученика и студентским домовима.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ своју организацију и рад заснива на следећим принципима: интереси, масовност, солидарност, равноправности, унутрашња демократска организација, јавност рада, одговорност, стручност, аутономија у односу на политичке странке, верска и национална неутралност.

Финансирање и чланарина

Главни извор финансирања ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је чланарина.

Редовним плаћањем чланарине обезбеђује се материјална основа за рад синдиката, његова финансијска независност и снага; испољава се синдикална солидарност и одговорност за извршавање заједничких преузетих циљева и обавеза.

Прикупљена средства користе се искључиво у сврху синдикалне активности и јачања материјално-финансијске снаге ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и то:

финансирање ширења мреже, привлачење нових чланова/ица, оспособљавање синдикалних повереништава за успешан синдикални рад, образовање синдикалних активиста/киња, покривање материјално-техничких трошкова и набавке опреме за рад синдиката, организовање састанака,  успостављање и развој међународне сарадње и друге потребе директно везане за активност синдиката.

Синдикат ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ се залаже за:

  • Заштиту економских, социјалних, образовних, професионалних, културних и других интереса свога чланства и свих запослених у делатностима које окупља ГСПРС Независност;
  • Побољшање друштвеног и материјалног положаја запослених у просветној делатности;
  • Савремено образовање и утицај просветних радника на реформу образовног система;
  • Индивидуалне слободе и права, уз развијање једнакости, солидарности и толеранције;
  • Сарадњу са другим синдикатима у земљи и иностранству, на принципима синдикалне солидарности и јачање демократског, међународног синдикалног покрета.

У остваривању ових циљева ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ користи сва демократска, легална и легитимна, међународно призната средства и методе синдикалне борбе.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је пуноправни члан Интернационале образовања (Education International), међународне организације која окупља 310 националних синдиката просветних радника из 159 земаља, са укупно 26 милиона чланова. Као синдикат са територији Републике Србије који је задовољио високе критеријуме и примљен у чланство Интернационале образовања, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ће бити у прилици да учествује у започетим демократским процесима, те у квалитетној реформи образовног система у Србији.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ остварује континуирану сарадњу са националним синдикатима просветних радника из земаља Југоисточне Европе.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Улица Нушићева 21, 11000 Београд

Тел/факс: 011/334-22-60

Тел/факс: 011/334-22-64

Мејл: gsprs@nezavisnost.org

Сајт: gsprs-nezavisnost.org.rs

Фејс: ГСПРС Независност