ОПШТА НАЧЕЛА
ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ СИНДИКАТА
ЧЛАНСТВО
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЧЛАНАРИНА
ОРГАНИЗОВАЊЕ СИНДИКАТА У ШКОЛИ/УСТАНОВИ
ОРГАНИЗОВАНОСТ СИНДИКАТА
ОРГАНИ СИНДИКАТА
КОНГРЕС
ГЛАВНИ ОДБОР
СТАТУТАРНИ ОДБОР
НАДЗОРНИ ОДБОР
ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ И ОДЛУЧИВАЊЕ
МЕТОДИ И ОБЛИЦИ СИНДИКАЛНЕ БОРБЕ
ИНФОРМИСАЊЕ У СИНДИКАТУ
ИМОВИНА СИНДИКАТА
РАСПУШТАЊЕ СИНДИКАТА
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Преузмите Статут Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ у PDF формату овде.


ОПШТА НАЧЕЛА

Члан 1.

Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ (у даљем тексту: Синдикат), је добровољна, аутономна, интересна организација запослених у делатностима, које према одредбама Статута обухвата овај синдикат.

Члан 2.

Синдикат има назив: Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“.

Члан 3.

Синдикат обухвата следеће установе: предшколске установе, основне школе, средње школе и домове ученика, високе школе, универзитетско образовње и студентске домове.

Члан 4.

Синдикат је у саставу УГС „Независност“.
Синдикат се мора придржавати Статута УГС „Независност“, и спроводити одлуке њихових надлежних органа, које произилазе из Статута УГС „Независност“.
Синдикат може иступити из састава УГС „Независност“ својом вољом, а на основу одлуке Конгреса и то трочетвртинском (3/4)  већином укупног броја делегата.
На расправу Конгреса синдиката о иступању из УГС  „Независност“ морају бити позвани представници УГС „Независност“.

Члан 5.

Синдикат делује у складу са Статутом, који је усаглашен са Статутом УГС „Независност“.

Члан 6.

Седиште синдиката је у Београду.
Синдикат формира Регионалне одборе за повереништва синдиката:
– са територије АП Војводине са седиштем у Новом Саду
– са подручја Града Београда са седиштем у Београду
– са територије коју чине Централна и Западна Србија са седиштем у Крагујевцу
– са територије коју чине Јужна и Источна Србија са седиштем у Нишу
– са територије АП Косова и Метохије са седиштем у Косовској Митровици
У састав Регионалних одбора улазе повереништва Школских управа, у складу са територијалном систематизацијом Министарства просвете.
Коначну мрежу територијалне организације синдиката утврђује Главни одбор посебном одлуком, а према уставном уређењу територије Републике Србије.

Члан 7.

Синдикат има свој печат, штамбиљ, знак и заставу.
Печат Синдиката је округлог облика, пречника 32 мм, по ободу печата је натпис на српском језику и ћириличним писмом, и са исписаним седиштем „Београд“. У средини печата је амблем: знак узвика изнад квадрата, а у квадрату перо, испод квадрата име „Независност“.
Штамбиљ Синдиката је правоугаоног облика, димензија 50 x 30 мм, са заглављем на којем је исписан назив организације, са рубриком за деловодни број, датум и местом седишта.
Знак Синдиката је амблем: знак узвика изнад квадрата, а у квадрату је перо.
Застава Синдиката је правоугаоног облика са амблемом и натписом Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“.

Члан 8.

Синдикат на принципима равноправности, узајамности и солидарности сарађује са другим синдикатима у земљи и иностранству и међународним синдикалним организацијама, у складу са својим програмским опредељењима и заједнички утврђеним ставовима у УГС „Независност“.

Члан 9.

Синдикат је независтан од државних органа, послодаваца, политичких странака и верски је неутралан.

ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ СИНДИКАТА

Члан 10.

Синдикат има задатак да штити економске, социјалне, образовне, професионалне, културне и друге интересе свога чланства и свих запослених у делатностима које обухватају овај Синдикат.                 Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ заступа интересе запослених у областима:

 1. Политике тржишта рада и сигурности животне и радне средине
 2. Радног и социјалног права
 3. Правне заштите
 4. Заштите на раду, заштиту животне и радне средине
 5. Стамбене политике
 6. Социјалног осигурања
 7. Социјалне и здравствене политике
 8. Економске политике
 9. Саодлучивања радника
 10. Монетарне, финансијске и пореске политике
 11. Политике цена и потрошње
 12. Културне политике
 13. Политике општег и стручног образовања
 14. Обезбеђивања и унапређивања родне једнакости
 15. И другим областима које утврде надлежни органи Синдиката

ЧЛАНСТВО

Члан 11.

Члан/ица Синдиката може постати сваки/а запослени/а у делатностима побројаним у члану 3. овог Статута, изузев носилаца пословодних функција са посебним овлашћењима и одговорностима.
Чланови/це синдиката могу бити приправници/е, запослени/е и инвалиди који раде у установама наведеним у члану 3. овог Статута, као и студенти/студенткиње.
Главни одбор може донети посебну одлуку о начину организовања категорија чланства из става 2. овог члана.

Члан 12.

Приступање у чланство Синдиката је добровољно, а остварује се потписивањем приступнице.
Члан/ица остварује своја права и дужности у складу са Статутом.
Члан/ица је дужан/на да поштује Статут, програмска документа, одлуке органа Синдиката на свим нивоима, покреће и учествује у акцијама Синдиката и да редовно плаћа синдикалну чланарину..

Члан 13.

Након пријема у чланство и уплате најмање 6 месеци чланарине члан/ица добија чланску картицу.
Облик и садржај чланске картице утврђује Главни одбор УГС „Независност“ својом одлуком.
Чланска картица је власништво ГСПРС „Независност“ и члан/ица је дужан/на да је приликом напуштања чланства врати.
Члан/ица је дужан/на да покаже чланску картицу приликом остваривања права утврђених овим Статутом, као и на захтев одговарајућих органа и функционера синдиката.
Уколико члан изгуби чланску картицу, дужан је да у року од 10 дана пријави нестанак, поверенику Синдиката у својој установи, и затражи издавање дупликата.

Члан 14.

Члан/ица Синдиката има следећа права:

 • покретање иницијатива пред органима Синдиката,
 • утицај и учешће у колективном преговарању о зарадама и другим правима запослених,
 • бесплатну правну заштиту,
 • помоћ за врема штрајка из штрајкачког фонда,
 • помоћ у случајевима отпуштања са посла због синдикалне активности члана/ице,
 • образовање за синдикалну активност,
 • коришћење објеката за одмор и рекреацију
 • и на друга права утврђена овим Статутом и статутарним документима синдиката.

Члан 15.

Чланство у Синдикату престаје:

 • иступањем индивидуалног члана/ице
 • преласком у други Синдикат
 • брисањем из чланства
 • искључењем

Престанком чланства престају сва права и захтеви у односу на Синдикат и имовину Синдиката.
Повраћај чланарине је искључен.

Члан 16.

Члан/ица може иступити из Синдиката.
Иступање се врши писаним изјавом Синдикату која ступа на снагу у року од једног месеца од дана потписивања, за које време његово чланство мирује.
Приликом иступања враћају се чланске картице и сва имовина Синдиката.
Члан/ица по иступању не може користити обележја синдиката.
Члан/ица је обавезан да измири све своје обаезе до дана иступања.

Члан 17.

Члан/ица који не плаћа Статутом прописану чланарину, дуже од три месеца брише се из чланства.
Брисањем из чланства престају сва права члана/ице, укључујући и право на правну заштиту.
Одбор повереника у школи/установи дужан је да о одлуци о брисању обавести надлежни орган Синдиката.

Члан 18.

Мера искључења биће изречена сваком члану/ици који/а наноси штету интересима Синдиката, који/а не поштује независност Синдиката у односу на државу, послодавце, политичке странке и верску толерантност.
Сматра се да нарочито велику штету интересима Синдиката наноси члан/ица:

 • који/а ради против интереса и ставова Синдиката;
 • који/а ради у току штрајка;
 • који/а врши било који облик дискриминације;
 • за кога/ју се докаже проневера или крађа синдикалне имовине.

Члан 19.

Одлуку о искључењу члана/ице доноси Одбор повереника у школи/установи у којој је члан/ица запослен/а или се одлука доноси тајним гласањем чланова Синдиката у тој школи/установи.
Одлуци о искључењу претходи формирање комисије чији је задатак да прикупи и провери све чињенице.
Комисију формира Одбор повереника у школи/установи, при чему је 1/3 комисије именована на предлог члана/ица против кога/је се води поступак.

Члан 20.

Члан/ица против кога се води поступак за искључење не може обављати никакве функције у Синдикату док поступак траје.
Члан/ица има право жалбе Главном одбору Гранског синдиката у року од 30 дана од дана пријема писменог обавештења о престанку чланства. Приликом разматрања жалбе, Главни одбор је дужан да прибави мишљење Статутарног одбора Синдиката.
Одлука о искључењу постаје правоснажна тек када је потврди Главни одбор.
Против одлуке Главног одбора дозвољена је жалба Главном одбору УГС “Независност”, у случајевима нарушавања процедуре и угрожавања интереса УГС “Независност”. Главни одбор доноси одлуку, након прибављања мишљења Статутарног одбора и утврђивања свих релевантних чињеница за доношење одлуке.
Против одлуке Главног одбора УГС “Независност” дозвољена је жалба Конгресу УГС “Независност”.
Одлука Конгреса је коначна.

Члан 21.

У изузетно тешким случајевима кршења основних статутарних норми и програмских начела Синдиката, којима се доводе у питање углед и самостална позиција синдиката, Главни одбор гранског синдиката или Главни одбор УГС “Независност” може донети одлуку о аутоматском искључењу члана/ице Синдиката, али са правом жалбе одговарајућем Конгресу.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЧЛАНАРИНА

Члан 22.

Извори прихода Синдиката су:

 • чланарина чланова Синдиката у повереништвима синдиката  школа/установа,
 • чланарина колективних чланова,
 • чланарина директно учлањених појединаца,
 • приходи од имовине, издавачких и комерцијалних делатности,
 • прилози и поклони донатора,
 • други извори.

Чланарина се прикупља преко службе за обрачун и исплату зарада, или директно од чланова.
Средства за финансирање рада Синдиката обезбеђују се из чланарине, добровољног рада чланова, поклона, прилога, предузетништва и других извора.
Члан/ица је дужан да редовно плаћа чланарину.
Чланарина се плаћа приликом исплате зараде.

Члан 23.

Обавезе плаћања чланарине ослобођени су:

 • чланови који су на одслужењу војног рока,
 • чланови/ице који су остали/ле без посла због активности у синдикату
 • чланови/ице који/е издржавају казну затвора због активности у Синдикату.

Да  би  био  ослобођен/а  обавезе  плаћања  чланарине,  члан/ица мора поднети
образложен захтев Одбору повереника у школи/установи.

Члан 24.

Чланарина износи најмање 1 % од исплаћене зараде члана.

Члан 25.

У складу са потребом и организацијом Синдиката, Главни одбор ГСПРС „Независност“ између два Конгреса може посебном одлуком извршити прерасподелу односа у расподели свог дела чланарине (44%) и начина уплате.

Члан 26.

Синдикат је обавезан да средства користи искључиво у сврху синдикалне активности у функцији јачања материјално финансијске снаге ГСПРС “Независност”.
Под коришћењем средстава искључиво у сврхе синдикалне активности подразумева се: финансирање ширења мреже, регрутовање нових чланова, оспособљавање синдикалних повереништава за успешан синдикални рад, образовање синдикалних активиста, стручни и научноистраживачки рад за потребе Синдиката, покривање материјалнотехничких трошкова и набавка опреме за рад Синдиката, организовање састанака, научних и стручних скупова, успостављање и развој међународне сарадње и друге потребе  директно везане за активности Синдиката.

ОРГАНИЗОВАЊЕ СИНДИКАТА У ШКОЛИ/УСТАНОВИ

Члан 27.

Синдикат своју улогу, делатност и задатке остварује преко синдикално организованих чланова/ица у школама/установама наведеним у члану 3. овог Статута.
Чланови Синдиката самостално и независно од послодавца бирају своје синдикалне поверенике, односно поверенике у школи/установи у којој су запослени.
Одбор повереника бира међу својим члановима Главног повереника, заменика Главног повереника, благајника и ликвидатора за ту школу/установу.
Изборне скупштине на којима се бирају повереници одржавају се једном у четири године. Најмање 1/3 чланова има право да захтева ванредно одржавање изборнe Скупштинe.
Органи синдиката су у школи-установи су:

 • Скупштина
 • Одбор повереника

Члан 28.

Одбор повереника ради на организовању и остваривању задатака Синдиката у школи/установи.
У школи/установама које имају више организационих целина свака целина бира своје поверенике у Одбор повереника према правилима.
Одбор повереника предлаже синдикалној организацији установе Правила о организовању и раду Сидниката у школи/установи, у потпуности усклађена са овим Статутом.
Правила се усвајају већином гласова од укупног броја чланова Синдиката у школи/установи.
У складу са усвојеним Правилима Главни повереник, односно неко од повереника, је дужан да периодично подноси извештај чланству Синдиката о свом раду, о финансијском пословању синдикалне организације, о активностима и одлукама виших органа Синдиката, о делатностима Синдиката као целине, као и о другим питањима значајним за рад Синдиката.

Члан 29.

Повереник, односно Одбор повереника у школи/установи је дужан да брине и надзире коришћење имовине Синдиката у школи/установи и да о томе подноси извештај члановима Синдиката у школи/установи, као и вишим органима Синдиката.

Члан 30.

Организација Синдиката, на свим нивоима организовања, обавезно у свом називу мора имати реч „Независност“.
Сва обележја која користи организација Синдиката у школи/установи: назив организације, знак, заставу, печат и штамбиљ власништво су Синдиката.

Члан 31.

Синдикално организовано чланство у школама/установама наведеним у члану 3. овога Статута може се повезивати и координирати своје активности на нивоу Јединице локалне самоуправе.

ОРГАНИЗОВАНОСТ СИНДИКАТА

Члан 32.

Ради изражавања специфичних интереса запослених појединих делатности и њиховог повезивања, у оквиру органа Синдиката могу се формирати Одбори делатности као облици деловања Синдиката.
Број, начин организовања и рада Одбора делатности утврђује Главни одбор Синдиката својим актима.
Прецизнији облици рада одбора делатности утврђују се Правилима  о раду одбора, која доноси Скупштина одбора, а која морају бити усаглашена са Статутом и одлукама Главног одбора ГСПРС „Независност“.
Сродни синдикати који имају заједничке интересе или заједничког послодавца, могу у циљу јачања своје преговарачке позиције и ефикасније одбране интереса чланова/ица, формирати Координационе одборе више гранских сндиката.

Члан 33.

Као посебан облик синдикалне организације жена формира се Секција жена која делује на афирмацији и заштити специфичних, професионалних, радних, синдикалних  и социјалних права и интереса жена.
Као посебан облик синдикалног организовања младих формира се Секција младих. Сви чланови синдиката млађи од 35 година могу бити чланови Секције младих.
Прецизнији облици рада секција утврђују се Правилима  о раду секција, која доноси Скупштина секције, а која морају бити усаглашена са Статутом и одлукама Главног одбора ГСПРС „Независност“.
Председници/е секција могу учествовати у раду свих органа синдиката.

ОРГАНИ СИНДИКАТА

Члан 34.

Органи Синдиката су:

 • Конгрес
 • Главни одбор
 • Статутарни одбор
 • Надзорни одбор

КОНГРЕС

Члан 35.

Конгрес је највиши орган Синдиката.
Конгрес може бити редовни и ванредни.
Редовни Конгрес одржава се сваке четврте године.
Одлуку о сазиву, времену одржавања и дневном реду Конгреса, Главни одбор мора да донесе најмање 30 дана пре одржавања Конгреса.
Делегатима Конгреса конгресни материјал се доставља најмање 7 дана пре одржавања Конгреса.

Члан 36.

Делегати Конгреса се бирају сразмерно броју и структури чланова Синдиката. Број и структуру делегата за Конгрес утврђује Главни одбор својом одлуком.

Члан 37.

Одлуку о сазивању ванредног Конгреса доноси Главни одбор 2/3 већином од укупног броја чланова Главног одбора.
Ако се поуздано утврди да више од 1/2 чланова Синдиката захтева ванредни Когрес, Главни одбор је обавезан да га сазове.
Ако најмање 1/4 чланова Синдиката захтева ванредни Конгрес Главни одбор је обавезан да ту иницијативу размотри и јасно се определи према захтеву.

Члан 38.

Конгрес као највиши орган синдиката:

 • Доноси Пословник о свом раду
 • Утврђује опште правце синдикалне стратегије и политике
 • Усваја Статут, Програм и друге документе
 • Утврђује платформу за колективно преговарање и за закључивање колективних уговора
 • Верификује чланове Главног, Статутарног и Надзорног одбора
 • Разматра и усваја извештаје о раду Главног, Статутарног и Надзорног одбора
 • Оцењује поступке арбитраже унутар Синдиката и решава о жалбама и преставкама упућеним Конгресу
 • Одлучује и о другим питањима од значаја за рад Синдиката.

ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 39.

Главни одбор је највиши орган Синдиката између два Конгреса.
Састав и структура Главног одбора треба да на адекватан начин изрази полну, генерацијску и структуру делатности, при чему се у сваком Регионалном одбору из члана 6. овог Статута, бира по један члан/ица, а на сваких следећих започетих 400 чланова бира се још по један члан/ица Главног одбора.
Мандат чланова/ица Главног одбора траје четири године.
Између два Конгреса чланове/ице Главног одбора може разрешити и заменити својом одлуком Регионални одбор Синдиката у коме је изабран/а.  Новоименованог/у члана/цу Главни одбор верификује посебном одлуком, која је важећа до следећег Конгреса.
Уколико број замењених чланова/ца Главног одбора  премаши број предвиђен чланом 50. став 2. и 3. овог Статута, Главни одбор је обавезан да сазове ванредни Конгрес.
Седнице Главног одбора одржавају се најмање једном у шест месеци.
Седницу Главног одбора сазива председник Главног одбора, овлашћени потпредседник у случају одсутности или спречености предсеника Главног одбора.
На захтев најмање 1/3 чланова Главног одбора обавезно се сазива седница Главног одбора.

Члан 40.

Главни одбор:

 • Доноси Пословник о раду;
 • Остварује програмске циљеве и задатке утврђене на Конгресу;
 • Припрема и сазива Конгрес Синдиката;
 • Доноси одлуке о штрајку, закључивању колективних уговора, Посебног колективног уговора, савезу са другим синдикатима, финансијском плану и усваја завршни рачун 2/3 већином присутних чланова/ица;
 • Бира чланове/ице Штрајкачког одбора;
 • Именује преговарачке тимове, даје смернице и верификује потпис Гранског Колективног уговора;
 • Доноси Правилник о материјално-финансијском пословању Синдиката усклађен са законским прописима из те области;
 • Доноси одлуке о располагању имовином и финансијским средствима Синдиката у складу са Правилником из става 7. овог члана;
 • Организује рад стручних и административних служби Синдиката;
 • Одлучује о жалбама на одлуке нижих органа Синдиката о искључењу члана/ице из Синдиката
 • Верификује новоизабране чланове/ице Главног одбора до Конгреса
 • Усваја извештаје о свом раду које председник Главног одбора подноси Конгресу
 • Доноси одлуке о формирању секција и одбора делатности
 • Доноси одлуку о избору секретара и техничког секретара Главног одбора ГСПРС “Независност”
 • Именује комисије Главног одбора
 • Доноси одлуку о начину избора и верификацији представника ГСПРС у органе УГС „Независност“

Члан 41.

У циљу унапређивања организације рада и повећања ефикасности деловања Главни одбор формира Председништво Главног одбора, као свој оперативно–извршни орган.
Главни одбор на својој конститутивној седници бира, између својих чланова/ица, председника/цу, три потпредседника/це и пет чланова/ица  Главног одбора у Председништво.
Мандат председника , потпредседника Главног одбора и чланова Председништва траје четири године.

Члан 42.

Председништво Главног одбора:

 • Доноси одлуке о текућим економским и синдикалним питањима;
 • Предлаже Главном одбору формирање и састав преговарачких тимова;
 • Координира активности Синдиката у установама наведеним у члану 3. овог Статута и на свим нивоима организовања синдиката;
 • Прати и анализира појаве од значаја за рад Синдиката;
 • Припрема седнице Главног одбора;
 • Припрема и спроводи предлоге, ставове и одлуке Главног одбора;
 • Доноси одлуке из свог делокруга рада које подлежу накнадној верификацији Главног одбора;
 • Доноси Пословник којим утврђује своју организацију и начин рада;
 • Обавља и друге послове за које га овласти  Главни одбор.

Члан 43.

Председник/ица Главног одбора:

 • Заступа Синдикат у односима са трећим лицима;
 • Сазива и председава седницама Главног одбора и Председништва Главног одбора;
 • Одговара за спровођење ставова и одлука Главног одбора и Председништва
 • Одговара за материјално-финансијско пословање ГСПРС „Независност“

Члан 44.

Подпредседници/це Главног одбора:

 • Замењују председника/цу у одсуству, или случајевима када је спречен/а да обавља своју функцију
 • Организују и руководе радом у областима за које су задужени
 • Помажу председнику/ци у обављању његових/њених функција
 • Потпредседник/ица који/а мења председника/ицу  је за то време је одговоран/а за  материјално-финансијско пословање ГСПРС „Независност“

Члан 45.

Послове, права и обавезе Секретара и Техничког секретара утврђује Правилником о раду  Главни одбор ГСПРС „Независност“

СТАТУТАРНИ ОДБОР

Члан 46.

Статутарни одбор има пет чланова/ица и пет заменика/ица, које бирају Регионални одбори,  а верификује их Конгрес.
Главни одбор усаглашава из којих ће се Регионалних одбора бирати чланови/ице Статутарног одбора.
Статутарни одбор прати спровођење Статута, даје тумачење Статута, одлучује о статутарним споровима, даје предлоге за измене и допуне Статута и на захтев органа и чланства синдиката, даје мишљење о појединачним питањима везаним за Статут.
Чланови/ице Статутарног одбора учествују у раду органа Синдиката, али без права одлучивања.
Мандат чланова/ица Статутарног одбора траје четири године.
Председник Статутарног одбора Синдиката је, по функцији, члан Статутарног одбора УГС „Независност“.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 47.

Надзорни одбор има пет чланова/ица и пет заменика/ица, које бирају  Регионални одбори, а верификује их Конгрес.
Главни одбор усаглашава из којих ће се Регионалних одбора бирати чланови Надзорног одбора.
Надзорни одбор врши надзор над коришћењем целокупне имовине и новчаних средстава Синдиката, разматра извештаје пописних комисија Синдиката.
Надзорни одбор у циљу успешнијег обављања својих функција, може ангажовати Ревизорску комисију ради вршења финаснијског надзора у Синдикату.
Надзорни одбор подноси извештај о контроли материјално-финансијског пословања Синдиката.
Председник/ица одбора учествује у раду органа Синдиката, без права одлучивања.
Чланови/ице Надзорног одбора не могу бити чланови/ице других органа Синдиката.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.
Председник Надзорног одбора Синдиката је, по функцији, члан Надзорног одбора УГС „Независност“.

ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 48.

Избор чланова/ица органа Гранског синдиката на свим нивоима организовања врши се тајним гласањем.
Верификација изабраних чланова/ица органа у складу са Статутом Синдиката може се вршити јавним гласањем.
У поступку кандидовања и избора чланова/ица органа треба водити рачуна да  састав органа Синдиката одражава структуру чланства.
За чланове/ице извршних органа Синдиката не могу бити бирани чланови/ице који су изабрани  у органима политичких странака и који обављају извршно-политичке функције у државним органима.
Главни одбор је обавезан да 60 дана пре одржавања Конгреса усвоји изборна правила и процедуру кандидовања за избор органа Синдиката и носилаца појединачних функција у Синдикату.

Члан 49.

На седницама органа ГСПРС “Независност” може се пуноважно одлучивати ако седници присуствује 50% +1 чланова/ица од укупног броја чланова/ица тог органа.
Сви органи Синдиката доносе одлуке надполовичном већином (50%+1) гласова присутних чланова/ица органа Синдиката, ако овим Статутом није другачије регулисано.
У случају избора између више кандидата/кандидаткиња, за носиоце појединачних функција у органима Синдиката изабран је онај кадандидат/кандидаткиња који/а је добио надполовичну већину гласова присутних чланова органа Синдиката. У случају да у првом кругу гласања ниједан кандидат/кандидаткиња није добио потребну већину, организује се други круг избора у који улазе два кандидата/кандидаткиње са највећим бројем гласова. У другом кругу избора, изабран/а је кандидат/кандидаткиња који/а добије већи број гласова присутних чланова/ица органа.
Одлуке се, по правилу, доносе јавним гласањем.
Када 1/5 чланова органа захтева да се одлучује тајно, обавезно је тајно гласање.

Члан 50.

Главни одбор може од Регионалног одбора захтевати да разреши члана/ицу Органа Синдиката, ако овај/а не извршава своје обавезе, и уместо разрешеног/е члана/ице именује новог/у члана/ицу.
Члан/ица органа коме/јој је Регионални одбор ускратио поверење губи статус члана/ице тог органа.
На тај начин између два Конгреса може бити замењено до 1/3 чланова/ица органа Синдиката.
У случају више силе (смртни случај) или престанка чланства може бити замењен и већи број чланова/ица, с тим да укупан број замењених чланова/ица не прелази 1/2 чланова/ица органа синдиката
Члан/ица органа Синдиката може поднети оставку.

МЕТОДИ И ОБЛИЦИ СИНДИКАЛНЕ БОРБЕ

Члан 51.

У складу са демократским устројством и циљевима за које се бори Синдикат се, пре свега, користи демократским методама синдикалне борбе:

 • Успостављањем социјалног партнерства;
 • Колективним преговарањем и закључивањем колективних уговора;
 • Јавним протестима;
 • Штрајковима.

Синдикат, међутим, истиче своје право да методе и облике синдикалне борбе примери конкретним условима.

Члан 52.

Главни повереник је дужан да о разлогу за штрајк упозна више органе Синдиката и исте консултује пре доношења Одлуке о штрајку.
Одлука о штрајку у Повереништву доноси се на референдуму чланова синдиката 2/3 већином присутних чланова.

ИНФОРМИСАЊЕ У СИНДИКАТУ

Члан 53.

Рад Синдиката је јаван.
Чланови/ице органа Синдиката су обавезни да о свом раду обавештавају чланство и јавност.
Обавештавање се врши путем упутстава, обавештења, саопштења, извештаја о раду, учешћем на синдикалним састанцима, путем летака, билтена, штампе, радија, телевизије, трибина, посебних публикација и website ГСПРС и УГС „Независност“.

ИМОВИНА СИНДИКАТА

Члан 54.

Имовина Синдиката је заједничко власништво свих чланова/ица
.        Имовином располаже и управља Главни одбор.
Имовина је недељива, у том смислу што ниједан члан нема право на повраћај чланарине или друге имовине.

РАСПУШТАЊЕ СИНДИКАТА

Члан 55.

Одлуку о распуштању Синдиката доноси Конгрес 2/3  већином изабраних делегата.
О имовини Синдиката у случају распуштања одлучује Конгрес.
Имовина Синдиката у том случају треба да се употреби у сврхе што ближе циљевима Синдиката.

.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Измене и допуне важећег Статута предлаже Конгресу Статутарни одбор.
Конгрес о том предлогу одлучује већином гласова овлашћених делегата присутних на Конгресу..

Члан 57.

Статут ступа на снагу даном усвајања.
Сви акти Синдиката морају се усагласити са овим Статутом у року од три месеца, од дана ступања на снагу.
Између два Конгреса, на предлог Статутарног одбора, Главни одбор може вршити појединачне измене и допуне Статута.
У случају конфликта унутар ГСПРС “Независност“ биће примењени одговарајући чланови Статута УГС “Независност“

Текст овог Статута, на предлог Статутарног одбора, Главни одбор ГСПРС „Независност“ на седници 25.06.2008. год. је усагласио са Статутом УГС „Независност“.