ПОЛИТИКА

Plate6

Исплата касни, јер директори 250 школа нису поступили по налогу Министарства просвете да запосленима који штрајкују умање плате за 33 одсто

Наставници чекају плату, а у неким школама и даље имају скраћене часове

Запослени у 250 школа широм Србије нису добили фебруарску плату, нити знају када ће је добити, а реч је о већим кућама знања, па се број радника који и даље чекају зараду креће од 15.000 до 20.000 – процена је Друштва директора школа Србије. Исплата касни зато што директори нису поступили по налогу Министарства просвете и науке да запосленима плате обрачунају на основу ефективног рада, и да се онима који су наставили штрајк 8. фебруара одузме око 33 одсто од зараде, објаснила је Ирена Брајевић, заменик председника Управног одбора тог друштва.

– Уз то, очигледно је да цена рада од 30 минута за запослене у просвети није иста по окрузима у Србији. Негде је 6.000 динара „скинуто” од плате, а негде двоструко више, зависно о ком делу државе је реч. И то на начин за који се не може тврдити да је у складу са законом – наставља Брајевићева.

Увођење обрачунавања плата просветара на основу сати ефективног рада „није познато” законима нити правилницима Републике Србије, тврди наша саговорница.

– Тај корак је сада уведен да би се директори приморали да смање зараде запосленима, и тако им, у ствари, нанесу материјалну штету. Због тога могу кривично одговарати. Руководиоци школа су дужни да поштују Закон о основама система образовања и васпитања, дакле да поступају у интересу ученика и родитеља, а наравно и запослених. Какви год налози стигли са било које стране директор одлучује да ли ће их спровести, јер, као што у закону стоји, једино директори одговарају за законитост рада у школама, и нико више. Зато не могу да смањују зараде паушално – образлаже Брајевићева.

Друштво директора школа предложило је да се запосленима понуди да прихвате или одбију решења која ће их обавезати да изгубљене сате рада надокнаде. У Осмој београдској гимназији примењен је тај предлог и професори се нису жалили. Потписали су решења и преузели обавезу да надоместе по 15 изгубљених минута од сваког скраћеног часа. Једним часом од 45 минута надокнадиће време одузето у току три скраћена часа.

– Решења о надокнади радних сати по том моделу постала су коначна и не постоји законски основ да се запосленима умање плате због штрајка. Да су потписали да не желе да надоместе часове директор би законски могао да им смањи плату, па и да ангажује нове предаваче. Смањивање зарада реализовано ван ових оквира подразумева да професори више нису у обавези да надокнаде сате рада. А онда родитељи могу да туже школе зато што нису остварени часови непосредног рада са ученицима, односно због угрожавања ђачких права на квалитетно образовање – појаснила је Ирена Брајевић.

Истакла је да у школама чији запослени још чекају фебруарске плате руководиоци нису пристали да на своја плећа преузму одговорност за губљење судских спорова. Прва, Осма, Тринаеста београдска гимназија… неке су од тих 250 школа.

– Девет ученика Тринаесте београдске гимназије се пласирало на републичко такмичење из математике, где су прошле недеље у Нишу освојили једно прво место, два трећа и две похвале, 30 их се пласирало на градско такмичење из биологије, 15 на градско такмичење из историје… Нису они то могли сами – неко је са њима радио. Упоредо са припремама за такмичење наши професори – сада док штрајк – спремају гимназијалце за пријемне испите за упис на факултете. Због тога заиста не могу да им умањим плате преко ноћи. Немам право да награђујем професоре по учинку, а треба да их кажњавам смањивањем зараде по принципу који је дискутабилан, па и у погледу законитости – коментарише Бојан Вучковић, директор Тринаесте београдске гимназије.

Миленија Симић-Миладиновић

—————————————————

Ако бу­де на­док­на­де ча­со­ва би­ће и па­ра

Ми­ни­стар­ство про­све­те и на­у­ке по­зва­ло је ју­че за­по­сле­не у про­све­ти да пре­ки­ну штрајк и нор­ма­ли­зу­ју на­ста­ву, јер је Вла­да Ср­би­је спрем­на да, за­по­сле­ни­ма ко­ји су због штрај­ка при­ми­ли ума­ње­ну за­ра­ду, од­у­зе­ти из­нос пла­те на­док­на­ди ка­да бу­ду на­док­на­ђе­ни из­гу­бље­ни ча­со­ви.

У до­пи­су ми­ни­стра Жар­ка Об­ра­до­ви­ћа на­чел­ни­ци­ма школ­ских упра­ва и ди­рек­то­ри­ма шко­ла, на­во­ди се да ће ума­ње­на за­ра­да би­ти на­док­на­ђе­на ка­да ди­рек­то­ри шко­ла до­ста­ве школ­ским упра­ва­ма из­ве­шта­је о да су из­гу­бље­ни са­ти ефек­тив­ног ра­да на­док­на­ђе­ни. „По­ве­ћа­ње при­ма­ња ће би­ти пре­ци­зни­је де­фи­ни­са­но на­кон 20. апри­ла ка­да ће би­ти ана­ли­зи­ра­ни ре­зул­та­ти пр­вог квар­та­ла 2011. го­ди­не” под­се­ћа се у до­пи­су на за­кљу­чак вла­де на­кон по­след­њих раз­го­во­ра са син­ди­ка­ти­ма.

М. С. М.

———————————————

Ђа­ци од­у­ста­ли од про­те­ста, про­фе­со­ри об­у­ста­вља­ју на­ста­ву

Ми­ни­стар про­све­те и на­у­ке Жар­ко Об­ра­до­вић из­ја­вио је ју­че да се раз­го­во­ри са про­свет­ним син­ди­ка­ти­ма у штрај­ку мо­ра­ју на­ста­ви­ти и из­ра­зио на­ду да су­тра ипак не­ће до­ћи до пот­пу­не об­у­ста­ве на­ста­ве. Он је на­гла­сио да се по­гре­шно ба­ра­та тер­ми­ном „штрајк у про­све­ти” и на­по­ме­нуо да ви­ше од 65 од­сто шко­ла ра­ди нор­мал­но.

На но­ви­нар­ско пи­та­ње шта ће се до­го­ди­ти ако на­став­ни­ци бу­ду упи­си­ва­ли ча­со­ве од 45 ми­ну­та, а за­пра­во ра­ди­ли скра­ће­но, ка­кав је већ слу­чај у не­ким шко­ла­ма, он је од­го­во­рио да по­сто­ји про­свет­на ин­спек­ци­ја и да су за­по­сле­ни би­ли упо­зо­ре­ни још на по­чет­ку да ће мо­ра­ти да сно­се по­сле­ди­це, а јед­на од њих је и сма­ње­ње пла­та.

На ску­пу о бес­плат­ним уџ­бе­ни­ци­ма ко­ји су у Бе­о­гра­ду ор­га­ни­зо­ва­ли Цен­тар за де­мо­кра­ти­ју и не­мач­ка Фон­да­ци­ја „Фри­дрих Еберт”, Об­ра­до­вић је под­се­тио да је школ­ским упра­ва­ма про­сле­ђен до­пис о де­та­љи­ма до­са­да­шњих пре­го­во­ра са син­ди­ка­ти­ма.

У то­ку ју­че­ра­шњег да­на син­ди­ка­ти су оста­ли при ста­ву да ће су­тра шко­ле пот­пу­но об­у­ста­ви­ти на­ста­ву као вид по­др­шке про­те­сту син­ди­ка­та јав­них де­лат­но­сти и по­сла­ли пи­смо ро­ди­те­љи­ма уче­ни­ка основ­них и сред­њих шко­ла у ко­јем об­ја­шња­ва­ју раз­ло­ге за штрајк и су­тра­шњи про­тест.

У пи­сму Уни­је син­ди­ка­та про­свет­них рад­ни­ка Ср­би­је (УС­ПРС) на­во­ди се да се у Ср­би­ји за обра­зо­ва­ње из­два­ја 10 до 20 пу­та ма­ње не­го у европ­ским зе­мља­ма, „да не по­сто­ји стра­те­ги­ја раз­во­ја обра­зо­ва­ња, већ са­мо­во­ља Ми­ни­стар­ства про­све­те”, као и то да су школ­ски објек­ти и опре­ма ис­под европ­ских стан­дар­да, а за­ра­де про­свет­них рад­ни­ка нај­ни­же у Евро­пи.

УС­ПРС на­во­ди да су не­и­сти­ни­те тврд­ње ми­ни­стра про­све­те и на­у­ке Жар­ка Об­ра­до­ви­ћа да је штрајк про­свет­них рад­ни­ка не­за­ко­нит, а ни­су тач­не ни тврд­ње пред­сед­ни­ка вла­де Мир­ка Цвет­ко­ви­ћа да у бу­џе­ту не­ма па­ра.

„Исти­на је да зах­те­ви про­свет­них рад­ни­ка ла­ко мо­гу би­ти ис­пу­ње­ни да је во­ље и па­ме­ти. Ис­кљу­чи­ви кри­вац за не­ре­гу­лар­ност ове школ­ске го­ди­не би­ће Вла­да Ср­би­је и Ми­ни­стар­ство про­све­те јер не же­ле да се озбиљ­но ба­ве ре­ша­ва­њем на­го­ми­ла­них про­бле­ма у срп­ској про­све­ти”, на­во­ди се у овом пи­сму.

Да ли ће ђа­ци има­ти рад­ну су­бо­ту ју­че ни­ко ни­је мо­гао да нам по­твр­ди, а збу­ње­ни су би­ли и ђа­ци и на­став­ни­ци ко­је смо кон­так­ти­ра­ли.

На­по­ме­нув­ши да го­во­ри у име Уни­је уче­нич­ких пар­ла­ме­на­та Но­вог Са­да, Алек­са Ву­јо­вић је ре­као да су сред­њо­школ­ци од­у­ста­ли од ма­сов­ног про­те­ста ко­ји је тре­ба­ло да бу­де одр­жан у су­бо­ту на Тр­гу сло­бо­де, „јер је ма­су те­шко кон­тро­ли­са­ти” и до­дао да се ђа­ци огра­ђу­ју од не­ре­да ко­ји су се ју­че до­го­ди­ли на ули­ца­ма Но­вог Са­да. Он је до­дао да ђа­ци „не же­ле да бу­ду ко­ла­те­рал­на ште­та штрај­ка и да се за­ла­жу за са­жи­ма­ње гра­ди­ва”. По ње­го­вим ре­чи­ма, у то­ку иду­ће не­де­ље би­ће одр­жан но­ви са­ста­нак Уни­је уче­нич­ких пар­ла­ме­на­та, ка­да се бу­де ви­де­ло у ко­јем прав­цу иде штрајк њи­хо­вих про­фе­со­ра „по­што по­но­во спо­ми­њу пот­пу­ну об­у­ста­ву на­ста­ве”.

С. Гу­ци­јан