АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

 

 

УСТАВНИ ОСНОВ

 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања садржан је у члану 97. тачка 10. Устава Републике Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, систем у области образовања.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Основни текст Закона о средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 101/05 – др. закон и 72/09) донет је 1992. године и у току готово 20-годишње примене доживео је више измена и допуна.

Закон о основама система образовања и васпитања који је донет 2003. године, а затим и 2009. године донео је новине у уређивању образовања и васпитања и ставио ван снаге велики број решења из Закона о средњој школи.

Одредбе Закона о средњој школи чија се примена показала као успешна, задржане су и допуњене новим решењима која су проистекла из Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09 и 52/11, даље: Закон). Закон је прописао обавезу да се одређена материја уреди посебним законом, што је Нацртом закона о средњем образовању и васпитању (у даљем тексту: Нацрт закона) и учињено. На тај начин су уређени испити којима се завршава одређени ниво образовања, пријемни испит, образовање ученика са сметњама у развоју, образовање на језицима националних мањина и друго.

Разрађене су норме које се односе на развојни план школе, као и школски програм,а које треба да подрже унапређивање квалитета наставе и учења, као и васпитну улогу школе, као и већу укљученост родитеља, ученичких парламената. Препозната је потреба да се појача превенција када је у питању насиље, алкохолизам, наркоманија, малолетничка деликвенција. Дата је значајна улога школском спорту и укључивању свих ученика у ове активности. На ово су упутиле: Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља, Национална стратегија за борбу против дрога у Републици Србији, Национална стратегија за младе и друге.

Извршено је и усклађивање са Законом о националним саветима националних мањина, Законом о заштити података о личности,  Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине, а поступано је у и складу са препорукама Заштитника грађана, када је у питању рад Комисије за верску наставу и учење срспког језика и језика националне мањине када се образовно- васпитни рад остварује на језику националне мањине, односон на српском језику.

Дефинисано је  каријерно вођење и саветовање ученика, у циљу оснаживања ученика да преузму активно, одговорно и ефикасно управљање својом каријером.

 

ПРОБЛЕМИ КОЈЕ БИ ЗАКОН РЕШИО

 

Нацртом закона стварају се правне претпоставке за боље функционисање система средњег образовања и васпитања, као делу система образовања и васпитања у Републици Србији и обезбеђивање квалитета образовања и васпитања у области средњег образовања и васпитања.

Препозната је и  појачана васпитна улога школе, као и укључивање других актера: родитеља, локалне самоуправе, организација и сл. Борба против насиља, наркоманије, алкохолизма, малолетничке деликвенције треба да буде брига сваког, а овде је препозната улога школе заједно са другим учесницима. У циљу јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства утврђена је дужност школе да реализује слободне активности.

Законским решењима појачана је улога ученика у разним видовима живота школе, а уједно и развијање активног и одговорног понашања, како према себи тако и према друштву. Ученици се организују преко ученичког парламента, а могу да образују и клубове, да буду волонтери. Школа треба да помогне ученицима и родитељима  у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о томе.

 

 

ЦИЉЕВИ КОЈИ ЋЕ СЕ ОСТВАРИТИ ЗАКОНОМ

 

Средње образовање и васпитање је део јединственог система образовања и васпитања и комплексно је јер обухвата опште, стручно и уметничко образовање. Односи се на популацију младих од 15-20 година, али и на одрасле. Овај део система образовања обезбеђује стицање образовања свим грађанима под једнаким условима – припадницима народа и националних мањина, страним држављанима и лицима без држављанства, лицима са посебним способностима, из друштвено осетљивих група, са сметњама у развоју и инвалидитетом.

У том смислу, поред  циљева који се дефинишу Законом, Нацрт закона препознаје специфичне циљеве средњег образовања и васпитања и то: развој кључних компетенција   неопходних за   даље образовање,   активне улоге грађанина и живот  у савременом друштву; развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање; оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања, сопственог развоја и будућег живота; развој свести о важности здравља и безбедности; развој способности за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; и развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, развој самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења.

Образовање треба да буде истински генератор свеукупног развоја друштва.

 

ТРОШКОВИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА

 

Примена закона захтева додатна средства из буџета Републике Србије за финансирање бесплатног ванредног школовања ученика. Бесплатно средње образовање и васпитање уведено је Уставом Републике Србије, а ближе уређено Законом о основама система образовања и васпитања, који је чланом 175. Закона прописао да ће право на бесплатно образовање остваривати ванредни ученик који први пут упише средњу школе почев од првог наредног конкурса за упис.  Како је Закон ступио на снагу 11.09.2009. године, то је ово право могло да се користи од школске 2010/2011. године. Такође, известан број ученика користи право из члана 91. Закона – лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 година, а које може да стиче средње образовање или образовање за рад у својству ванредног ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра, а што захтева додатна средства из буџета.

Нацртом закона о образовању одраслих који захтева из буџета Републике Србије финансирање програма првог занимања, процењено је да ће у оквиру првог занимања бити укључено: у 2012. години 1400 полазника, у 2013. години 2100 полазника и  у 2014. години 2800 полазника. Ови полазници могу да буду и део система формалног средњег образовања. Износ који се рачуна по полазнику је 8.000 динара. Када је у питању спровођење испита којима се завршава одређени ниво образовања, ове испите је већ дефинисао Закон, али њихово спровођење се остварује постепено (програм завршних испита у стручној школи треба донети до краја школске 2012/2013. године, а програме опште, стручне и уметничке матуре, до краја школске 2013/2014. године). Одређена средства се налазе у ИПА фондовима.

 

УЧЕШЋЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У ПРИПРЕМИ НАЦРТА ЗАКОНА И ИЗЈАШЊАВАЊУ О ЊЕМУ

 

У поступку утврђивања текста Нацрта закона било је омогућено учешће представника стручне јавности, Националног просветног савета, Савета за стручно образовање и образовање одраслих, министарстава, стручне службе Повереника, представника репрезентативних синдиката, релевантних инститиција и свих заинтересованих страна.

Министарство просвете и науке обавило је читав низ активности, ради добијања повратних информација од заинтересованих страна у циљу изналажења што бољих законских решења у овој области.

Коначном верзијом Нацрта закона изашло се у сусрет свим заинтересованим странама и прихваћене су све примедбе и предлози дати, како у току формалне, тако и у току „неформалне” јавне расправе, која су допринела побољшању и обезбеђивању квалитетног и ефикасног  система образовања средњег образовања и васпитања и које су у складу са циљевима који овим законом треба да буду постигнути.

 

СПИСАК ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА КОЈИМА ЋЕ СЕ ЗАКОН ИЗВРШАВАТИ

Подзаконска акта за извршавање закона јесу:

 

1) Правилник о остваривању програма образовно-васпитног рада на страном језику, односно двојезично

Надлежност: министар просвете и науке

Рок: две године дана од дана ступања на снагу закона – члан 93. Нацрта закона.

Правни основ: члан 5. Нацрта Закона.

 

2) Правилник о ближим условима на основу којих школа стиче статус модел центра, начин финансирања и друга питања од значаја за рад модел центра

Надлежност: министар просвете и науке

Рок: две године дана од дана ступања на снагу закона – члан 93. Нацрта закона.

Правни основ: члан 22. Нацрта Закона.

 

3) Правилник којим се уређују мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у школу, вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија се места вреднују, садржину, време, место и  начин полагања пријемног испита и друга питања везана за упис у школу

Надлежност: министар просвете и науке

Рок: две године дана од дана ступања на снагу закона – члан 93. Нацрта закона.

Правни основ: члан 35. Нацрта Закона.

 

4) Правилник којим се прописује врсте диплома, односно награда, начин и услове за њихово додељивање

Надлежност: министар просвете и науке

Рок: две године дана од дана ступања на снагу закона – члан 93. Нацрта закона.

Правни основ: члан 43. Нацрта Закона.

 

5) Правилник којим се прописује организација испита, услове под којима се спроводе, састав и процедуре рада комисија, термине испитних рокова, начин оцењивања на испитима и друга питања везана за полагање испита на основу којих се завршава одређени ниво, односно врста образовања (општа матура, стручна и уметничка матура, завршни испит средњег стручног образовања, специјалистички и мајсторски испит)

Надлежност: министар просвете и науке

Рок: две године дана од дана ступања на снагу закона – члан 93. Нацрта закона.

Правни основ: члан 55. Нацрта Закона.

 

6) Правилник којим се ближе уређује врста, назив и садржај образаца и начин вођења евиденција и одобравање њиховог издавања

Надлежност: министар просвете и науке

Рок: две године дана од дана ступања на снагу закона – члан 93. Нацрта закона.

Правни основ: члан 74. Нацрта Закона.

 

7) Правилник којим се ближе уређује образац јавне исправе и одобравање његовог издавања

Надлежност: министар просвете и науке

Рок: две године дана од дана ступања на снагу закона – члан 93. Нацрта закона.

Правни основ: члан 77. Нацрта Закона.

 

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА

Доношење овог закона обезбеђује осигурање квалитета и праведности образовања и васпитања у Републици Србији, у области средњег образовања и васпитања.