Уторак, 4.6.2013. године – Приликом исплате минималних зарада за месец маj 2013. године, послодавци требају да имају у виду Одлуку о висини минималне зараде („Сл. гласник РС“, бр. 31/2013, у даљем тексту: Одлука). Према Одлуци, минимална зарада износи:

Период

ИЗНОС (нето)

март 2013. године – децембар 2013. године

115,00 дин/час

Према одредбама Закона о раду, минимална зарада се исплаћује према утврђеном износу по часу у месецу у коме се врши исплата. Стога, ако у јуну 2013. године исплаћују минималну зараду за мај 2013. године, послодавци морају исплатити важећу минималну нето зараду по часу рада у висини од 115,00 динара и обрачунати број часова за месец за који врше исплату – дакле, за мај. Исто тако, ако у јуну 2013. исплаћују минималну зараду за било који претходни месец, послодавци морају исплатити последњу усвојену минималну нето зараду по часу рада у висини 115,00 динара и обрачунати број часова за месец за који врше исплату.

Пошто смо у месецу мају 2013. године имали 23 радна дана (31 дан, минус 4 суботе и минус 4 недеље) месечна нето минимална зарада за мај 2013. године износи:

1

2

3

4 (2 x 3)

Месец

Број часова рада

По часу – нето

Укупно месечно – нето

Мај 2013.

184

115,00 дин.

21.160,00 дин.

Наведена висина укупне минималне зараде на нивоу месеца може варирати зависно од остварених часова рада запосленог, који, такође, варирају од распореда рада, прерасподеле радног времена, рада у турнусу, рада у сменама и сл.

Приликом исплате минималне зараде за мај 2013. године у јуну 2013. године, послодавци треба да имају у виду:

1) минимална нето зарада за мај 2013. износи 21.160,00 динара за пуно радно време;

2) примењује се најнижа месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која од 1. маја 2013. године износи (бруто) 20.090,00 динара;

3) на исплату минималне зараде у мају 2013. године примењује се пореско умањење од 11.000,00 динара за пуно радно време запосленог и пореска стопа од 10%, у складу са изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 47/2013);

4) најнижа (бруто) месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која важи од 1. маја 2013. године (20.090,00 динара), мања је од бруто минималне зараде (која износи 28.616,26 динара) добијене применом формуле за превођење нето износа у бруто износ, која гласи: Бруто = ((Нето – 1.100,00) : 0,701).

То практично значи да би послодавац, ако исплаћује само износ минималне зараде без обавезних увећања за минули рад, топли оброк, а евентуално и регрес, доприносе за социјално осигурање обрачунавао на износ те минималне зараде.                    Треба, међутим, подсетити да је обрачун минулог рада, топлог оброка и регреса законска обавеза послодаваца на сваку обрачунату зараду, па и на минималну зараду, због чега сваку исплату минималне зараде треба посматрати с тим исплатама, које су обавезне за послодавце, односно на које запослени по закону има право.

Конкретно, приликом обрачуна минималне зараде за мај 2013. године запосленом с правом на минули рад од 4% и топлим оброком од 1.000,00 динара нето месечно, поступак је следећи:

Ред. бр.

Позиција

Износ

1

Најнижа месечна основица доприноса – бруто

20.090,00

2

Нето минимална зарада (за 184 часа рада у мају 2013)

21.160,00

3

Минули рад (4% на ред. бр. 2)

848,40

4

Топли оброк

1.000,00

5

Укупна нето зарада (ред. бр. 2 + ред. бр. 3 + ред. бр. 4)

23.006,40

6

Бруто зарада (23.006,40 – 1.100,00) : 0,701

31.250,21

7

Основица за обрачун свих доприноса (већи износ са ред. бр. 1 и 6)

31.250,21

 

Према томе, можемо рећи да је минимална зарада гарантована једнака у нето износу свима, али да се она у коначном обрачунава у бруто износу, и то тако да се након одбијања припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог (из бруто зараде) утврди нето минимална зарада која је прописана Одлуком.

Преведена бруто минимална зарада у нашем примеру је већа од најниже месечне основице доприноса, па ће се приликом обрачуна минималне зараде овом запосленом за мај 2013. године спровести следећи обрачун:

Ред. број

Позиција

Износ

1

Основица за обрачун доприноса

31.250,21

2

Збирни доприноси на терет запосленог (19,90% на ред. бр. 1)

6.218,79

3

Умањење пореске основице

11.000,00

4

Основица за обрачун пореза (ред. бр. 1 – ред. бр. 3)

20.250,21

5

Порез (10% на ред. бр. 4)

2.025,02

6

Зарада за исплату (ред. бр. 1 – ред. бр. 2 – ред. бр. 5)

23.006,40

7

Збирни доприноси на терет послодавца (17,90% на ред. бр. 1)

5.593,79

8

Допринос коморама

31,00

Приликом исплате минималне зараде послодавац подноси Образац ПП ОД, Образац ПП ОПЈ и Спецификацију уз пореску пријаву, који се попуњавају на исти начин као и за редовну зараду.