_________________________________________
(назив установе)
ДИРЕКТОРУ

ПРЕДМЕТ: Молба за преузимање

Поштовани,

Сагласно Стручном упутству за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама за школску 2016/2017. годину, бр. 601-00-3/2016-01/76/1 06.09.2016.г. Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обавештавам Вас да се, ја _____________________________, налазим на Листи запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба ШУ ________________ (Листи запослених са непотпуном нормом) и то као стручно лице за обављање послова ______________________________________.

На основу Закона о основама система образовања и васпитања, ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, као и напред наведеног молим Вас да ме преузмете са Листе запослених ШУ ________________.

Молим Вас да ме о одлуци обавестите писаним путем у року од 3 дана, а уколико сте неког другог преузели да ме и о томе обавестите.

У ___________________, __.__.2016.                                   Подносилац молбе
                                                                                                          _____________________

                                                                                                             бр. тел.:
                                                                                                            e-mail:
                                                                                                           адреса:

Molba za preuzimanje

Преузми оригинал