logo

ПИТАЊЕ:

Уколико запослени заснује радни однос на неодређено време у школи са пуним радним временом, па се током времена смањи норма запосленог, а друга школа га преузме са листе технолошких вишкова у проценту смањења норме, постоји ли могућност да се тај запослени врати у «матичну» школу у којој су се у међувремену појавили слободни часови иако у тој другој школи не представља технолошки вишак и као такав није приказан у листи технолошких вишкова?

ОДГОВОР:

„Преузимање запослених спроводи се на основу чл. 5. и 6. Посебног колективног уговора, по редоследу који је утврђен у члану 5. став 3. Посебног колективног уговора и по правилу се везује за листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба. Лице које се не налази на листи запослених за чијим је радом престала потреба није могуће преузети по основу члана 5. Посебног колективног уговора. Да би запослени могао бити преузет на основу члана 6. Посебног колективног уговора неопходна је сагласност воља свих страна у поступку преузимања. Преузимање на основу члана 6. Посебног колективног уговора може се извршити уколико није било могуће остварити преузимање по основу члана 5. Посебног колективног уговора.“