0506foto FoNet Zoran Mrdja

 

В. Андрић, ДАНАС

* Централизација просветних надлежности у рукама министра * Министар може предузимати драконске мере против надлежних завода и НПС-а

Председник Националног просветног савета Александар Липковски затражио је од министра просвете Младена Шарчевића да одмах суспендује даљи рад на нацрту новог Закона о основама система образовања и васпитања и распусти радну групу која се тим послом бави.

Он је предложио да се формира нова радна група за измене и допуне постојећег закона, у коју би биле равноправно укључене стручне и друге заинтересоване групе преко својих представника.

– Поправке не могу променити генералну намеру писца нацрта, а то је централизација просветних надлежности у рукама једног човека, до сада невиђена у српској просвети, као и политизација просвете која подсећа на ону из доба владавине Комунистичке партије. Овај закон, ако буде усвојен, може довести до несагледивих штетних последица – упозорава Липковски.

Он критикује ново законско решење по којем Национални просветни савет (НПС) именује Влада, а не Скупштина Србије као досад, напомињући да се тиме умањује изворни ауторитет Савета, који ће бити у потпуности потчињен Министарству.

У нацрту Закона о основама система образовања и васпитања, у који је Данас имао увид, предложено је смањење броја чланова НПС-а, са садашњих 43, на 29, а њихов мандат трајаће четири, уместо досадашњих шест година. Липковски указује да је број представника универзитета у Савету драстично смањен, са 13 на свега четири, и то једног на предлог САНУ и три из Конференције универзитета Србије.

– Када је реч о надлежностима, по важећем закону НПС, између осталог, усваја наставне планове, програме и стандарде. Сада не усваја ништа, већ само даје мишљење. Чак ни не предлаже ништа релевантно. Надлежности су му чак мање него Савету за средње стручно образовање и образовање одраслих, који макар предлаже неке стандарде. Овакав НПС не треба ни да постоји. Све надлежности које су одузете Савету пребачене су министру у овом и другим члановима – наводи Липковски, уз опаску да се речи „доноси“ или „утврђује министар“ понављају у тексту 25 пута, а сама реч „министар“ чак 88 пута.

Он тврди да министар може предузимати драконске мере против надлежних завода и савета.

– Ако му се не свиђа резултат рада комисије завода, он може да оснује своју комисију, може да казни завод и његовог директора, али и да покрене разрешење чланова савета. Овакви заводи ће у следећој ревизији закона бити укинути као непотребни – оцењује Липковски.

Како је наш лист писао, Министарство је одустало од промене састава школског одбора, али је то тело развлашћено у избору директора, кога ће убудуће именовати министар просвете. Нацрт, наиме, предвиђа да се директор бира на основу конкурса, који расписује школски одбор. По истеку рока за пријаву кандидата одбор формира комисију која спроводи поступак за избор, односно обрађује конкурсну документацију, утврђује да ли кандидати испуњавају услов за ту функцију, прибавља мишљење наставничког већа и обавља интервју са кандидатима. Комисија у обзир узима и доказе о стручном усавршавању, објављеним стручним радовима и резултатима стручно-педагошког надзора, а уколико се на конкурс јави лице које је претходно обављало дужност директора, од значаја је оцена са екстерне евалуације установе. Ни у овом закону нема ограничења броја мандата, а новина је да се директору чува радно мести за време периода на који је постављен, док је сада то обавеза само у првом мандату. Коментаришући овај предлог, Александар Липковски сматра да ће „само подобни моћи да буду директори, што повлачи и подобност наставника“.

У нацрту је предвиђено да директору престаје дужност када напуни 65 година живота, на лични захтев, истеком мандата или разрешењем, што је такође у рукама министра. Прелазним и завршним одредбама је прецизирано да је орган управљања дужан да распише конкурс за избор директора у року од шест месеци од ступања на снагу закона.

Време проведено у школи
Нацрт закона доноси још неколико новина: могућност оснивања установе по моделу јавно-приватног партнерства, секторских већа као стручних тела за одређене секторе рада, а планирано је и формирање општинских савета родитеља. У овом закону није дефинисано недељно оптерећење ученика, али се у једном члану наводи да се време које ученик проводи у школи изражава у сатима и обухвата часове обавезних, изборних програма и време проведено у активностима. Шта то конкретно значи биће прецизирано другим законом.