Чланом 47., Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему, који је донет у Службеном гласнику Р.С. број 93/2012, дана 28.09.2012. године, предложено је да се до 31.12.2013. године сопствена средства могу остваривати, а од 01.01.2014. године не могу остваривати, са наменом као у претходном периоду за Установе ученичког и студентског стандарда, уколико се за то створе технички услови.

Због потребе ширег сагледавања будућих последица примене члана 47., поменутог Закона, на иницијативу Одбора повереника синдиката „Независност“ Установе студентски центар „Београд“ 15.05.2013. године, у Студентском дому „Карабурма“ организована је Трибина, са темом:

IMG_1525

«Садашње стање и перспективе ученичког и студентског стандарда у Србији са припремом чланова синдиката за нове изазове као и последице за социјалну сигурност запослених радника у случају примене члана 47. Закона о измена и допуна закона о буџетском систему».

IMG_1494

 

Трибини су присуствовали;

– представник Министарства Финансија, државни секретар, господин Љубиша Милосављевић, – представници Министарства Просвете, науке и технолошког развоја:

– професор доктор Слободан Ступар – помоћник Министра за ученички и студентски стандард

– госпођа Марина Хасановић начелница за ученички и студентски стандард

– професор доктор Томислав Живановић, председник Главног одбора ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

– Срђан Словић, председник Одбора делатности за ученички и студентски стандард ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

– дипл. инг. Миро Мачар, председник Радног председништва и организатор Трибине

IMG_1496

– Сви директори Студентских центара у Србији, Директор студентског одмаралишта, директори студентских културних центара, директори домова ученика средњих школа, директори домова ученика средњих школа који смештају и студенте, директори пољопривредних школа са домовима ученика средњих школа, директор школе за основно и средње образовање деце са посебним потребама са домовима ученика, директор дома за децу и омладину испред установа социјале, главни повереници синдиката „Независност“ из Установа ученичког и студентског стандарда и чланови синдиката независност Установе студентски центар „Београд“.

 

Кроз дискусије представника Установа ученичког и студентског стандарда из Србије донет је следећи :

З А К Љ У Ч А К

Да се члан 47. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему ( Службени гласник Р.С. бр. 93/2012 ) брише у целости.

IMG_1495

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Усвајање предложеног Закона, одразило би се на погоршање квалитета процеса рада и услуга које пружају Установе ученичког и студентског стандарда, а посебно у школама и домовима ученика са посебним потребама (за децу са различитим сметњама), што би довело чак до онемогућавања функционисања, као и процеса практичне наставе на „економијама“ пoљопривредних и стручних школа.

Сопствени приходи који су настали као резултат инвентивности и предузимљивости менаџмента Установа, који се остварују продајом производа и пружањем услуга прихватљивим на тржишту, користе се: за покриће набавке потрошног материјала за свакодневно функционисање, редовно техничко и инвестиционо одржавање, разна унапређења и набавку опреме за хитне интервенције, трошкове производње за тржиште, интернет и телефонске линија по собама, плаћање енергената, прево запослених, јубиларне награде, солидарну помоћ у случају смрти запосленог или члана његове уже породице, финансијску помоћ у случају дуже и теже болести запосленог, набавку поклон пакетића за децу запослених, отпремнину, комуникацију радницка умреженим мобилном телефонијом, одржавање лифтова, апарата и други низ сервисирања и одржавања техничке опреме, осигурање запослених, репрезентацију, разне спортске активности и учешће у такмичењима ученика и студената, плаћање ноћног и прековременог рад као и накнаде за рад у дане државних и верских празника, специјализовану опрему деци са посебним потребама (која се мора набавити из иностранства), порез у домовима културе, побољшање и пружање квалитетније услуге, као и за плаћање услуга које се односе на покриће трошкова редовне делатности а то је смештај и исхрана студената и ученика у циљу спречавања неликвидности Установа, до које може доћи због ниских цена исхране и смештаја и њиховим нередовним усклађивањем.

Сопствени приходи које остварују Пољопривредне школе са домовима ученика на школској економији користе се за набавку опреме, репроматеријала, горива и мазива, хране за исхрану животиња, за лечење животиња, набавку механизације и резервних делова одржавање механизације, изгадњу помоћних објеката, обављање стручних услуга и друго. Без ових средстава пољопривредне школе са домовима ученика не би могле да врше практичну обуку ученика, јер је нормативом од стране Министарстваа просвете за овај вид обуке предвиђено да школа обрађује минимално 80 хектара земљишта.

Како би се остварили ови приходи, неопходно је ангажовање запослених чије се зараде, такође, финансирају из сопствених прихода, а чије би отпуштање било неминовно укидањем сопствених прихода.

Усвајањем предложеног закона и погубног члана 47., о укидању права располагања сопственим средствима – приходима, губи се могућност исплате дела зараде за све запослене, који је остварен сопственим приходима, као и исплате целе зараде за око 1000 запослених у поменутим установама, што значи да би исти остали и без посла.

Напред наведени Закључак уз образложење, подржали су представници Министарства Финансија, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и представници свих Установа ученичког и студентског стандарда у Србији.

Синдикат НЕЗАВИСНОСТ ће у наредном периоду упутити Захтев ресорним министарствима за хитан састанак, како би се поменути предлог и реализовао.