Н А Ц Р Т

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Члан 1.

У Закону о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09), у члану 7. додаје се став 4. који гласи:

„Образовање одраслих и сва питања везана за његово спровођење која нису регулисана овим законом регулисаће се посебним законом. ”

Члан 2.

У члану 8. став 2. тачка 1) мења се и гласи:

„1)   на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; ”

 

Члан 3.

У члану 10. ст. 2, 3, 4. и 5. бришу се.

 

Члан 4.

После члана 10. додају се нови чл. 10а, 10б, 10в, 10г, 10д и 10ђ који гласе:

 

„База података и јединствени информациони систем просвете

Члан 10а.

Установа води базу података у оквиру јединственог информационог система просвете.

База података представља скуп свих евиденција, прописаних посебним законом,  које установа води у електронском облику.

Евиденције које води установа представљају скуп података о установи, деци и ученицима, родитељима, старатељима и хранитељима и запосленима.

Јединствен информациони систем просвете чине обједињени подаци из евиденција свих установа који се воде као база података и који успоставља и којим управља министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство).

 

Подаци у евиденцијама

Члан 10б.

Подаци о установи представљају скуп општих података којима се одређује правни статус установе, статус установе у систему образовања и васпитања, подаци о програмима које установа реализује, подаци о објекту установе, актима и органима установе и резултатима спољашњег вредновања установе.

Подаци о  деци и ученицима, родитељима, старатељима и хранитељима и запосленима представљају скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, образовни, социјални  и здравствени статус и потребна образовна, социјална и здравствена подршка.

За одређивања идентитета прикупљају се следећи подаци: име, презиме, јединствени матични број грађана, датум рођења, место рођења, држава и место становања, адреса, контакт телефон и други подаци неопходни за одређивање идентитета.

 За одређивање образовног статуса деце и ученика прикупљају се подаци o уписаном подручју рада и смеру, изборним предметима, страним језицима, образовању по индивидуалном образовном плану, оценама по класификационим периодима, подаци о полаганим испитима, изостанцима, владању и издатим јавним исправама.

За одређивање социјалног статуса деце и ученика прикупљају се подаци о условима становања и стању породице. За одређивање социјалног статуса родитеља, старатеља и хранитеља прикупљају се подаци о стеченој стручној спреми, занимању и облику запослења, а за запослене подаци о занимању, стручној спреми, запослењу, лиценци, плати, напредовању и кретању у служби.

За одређивање здравственог статуса деце и ученика прикупљају се подаци добијени на основу процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке коју утврђује интерресорна комисија.

            Ближе услове и начин вођења, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштите података који се уносе у евиденције и јавне исправе и друга питања од значаја за вођење евиденција и издавање јавних исправа, прописује министар.

Лични подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада, у складу са посебним законом и достављају  Министарству за обављање законом утврђених послова.

Надлежном министарству достављају се подаци у статистичком облику (статистички подаци), осим личних података потребних за вођење регистра о лиценцама за наставника, васпитача и стручног сарадника, директора и секретара установе и подаци за одређивање идентитета ученика када је потребно препознавање идентитета.

 

Сврха обраде података

Члан 10в.

Сврха обраде података је обезбеђивање индикатора ради праћења обухвата деце и ученика,  ефикасног и квалитетног функционисања образовног система, планирања образовне политике, праћење, проучавање и унапређивање образовног нивоа деце и ученика, професионалног статуса и усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, рада образовно-васпитних установа, ефикасно финансирање система образовања и васпитања и стварање основа за спровођење националних и међународних истраживања у области образовања.

 

Заштита података

Члан 10г.

Сви видови прикупљања, држања, обраде и коришћења података спроводе се у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

За потребе научноистраживачког рада и приликом израде образовно-политичких и статистичких анализа, лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета учесника образовања и васпитања.

 

Коришћење података

Члан 10д.

Корисник података из јединственог информационог система просвете може бити државни и други орган и организација, као и правно и физичко лице, под условом да је законом или другим прописима овлашћен да тражи и прима податке, да су ти подаци неопходни за извршење послова из његове надлежности или служе за потребе истраживања и да обезбеди заштиту личних података. 

            Подаци у бази података и јединственом информационом систему просвете морају бити безбедним мерама заштићени од неовлашћеног приступа и коришћења.

            Ближе услове и начин успостављања јединственог информационог система просвете, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштите података и друга питања од значаја за овај система, прописује министар.

 

Ажурирање и чување података

Члан 10ђ.

Подаци у евиденцијама односно бази података ажурирају се на дан настанка промене, а изузетно у року који обезбеђује несметан рад и ажурност базе података и јединственог информационог система просвете.

            Рокови  чувања података у евиденцијама, односно бази података и података у јединственом информационом систему просвете уређени су овим и посебним законом. ”

 

Члан 5.

У члану 12. став 7. после речи: „савета“ додају се речи: „и  Савета за стручно образовање и образовање одраслих”.

 

Члан 6.

У члану 13. став 9. брише се реч  „просвете”.

 

Члан 7.

У члану 26. став 3. брише се.

Члан 8.

            У члану 27. став 3. после речи „породици“ уместо тачке ставља се зарез и додају речи: “у складу са критеријумима и стандардима које прописује министар.“

 

Члан 9.

У члану 40. став 1. после тачке 3) додају се нове тач. 4), 5) и 6) које гласе:

1)      „наставника, васпитача и стручних сарадника којима је издата лиценца за наставника, васпитача и стручног сарадника;

2)      директора којима је издата лиценца за директора и

3)      секретара који су положили стручни испит за секретара. ”

            После става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:

            „Регистар је јаван и чува се трајно.

Сви видови прикупљања, обраде и коришћења личних података из регистра спроводе се у складу са законом којим се уређује заштита података о личности. ”

Став 2. постаје став 4.

 

Члан 10.

У члану 54. став 7. речи „најмање једног социјалних партнера” замењују се речима „три представника социјалних партнера из подручја рада школе.”

У ставу 9. после речи  „односно наставничко веће, ” додају се речи „а за дом ученика наставничко и педагошко веће, на заједничкој седници, ”

 

Члан 11.

У члану 57. у ставу 3. речи „школског одбора” замењују се речима „органа управљања”, а реч „школи” замењује се речју „установи”.

У ставу 6. реч „сазиву” замењује се речју „саставу”.

 

Члан 12.

У члану 98. став 7. после речи „на основу“  речи „препоруке изабраног лекара надлежног дома здравља, а на основу процене“  замењују се речима „мишљења интерресорне комисије за процену“.

 

 

Члан 13.

У члану 105. став 1. тачка 1) бришу се речи „избор уџбеника”.

 

Члан 14.

У члану 109. у ставу 1. реч: „шестог” замењује се речју: „петог”.

У ставу 2. реч: „седмог” замењује се речју: „шестог”.

 

Члан 15.

У члану 112. став 2. тачка 7) брише се.

Тач. 8) и 9) постају тач. 7) и 8).

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да благовремено правда изостанак ученика и доставља валидне и ажуриране контакт информације.”

 

Члан 16.

У члану 113. став 3 тачка 8)  мења се и гласи:

            „8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно стратеља од стране школе; ”

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

            „За повреде из става 3) тачка 8) обавезна је поступност у изрицању мера.”

            Став 4. постаје став 5

Члан 17.

                   Члан 114. мења се и гласи:

                   „За теже повреде обавеза ученика школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ, односно старатељ ученика.

                   У васпитно-дисциплинском поступку ученик мора бити саслушан и дати писану изјаву, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.

                   Васпитно-дисциплински поступак се води у складу са општим актом школе и окончава се решењем. Пре доношења решења морају се утврдити све одлучне чињенице које су од значаја за доношење решења.”

 

Члан 18.

                   У члану 115. став 1. тачка 3) мења се и гласи:

                   „3) за учињену повреду забране из чл. 44. и 45. овог закона, васпитно-дисциплинска мера:

                   (1) укор директора или укор наставничког већа, 

                   (2) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и сагласност школе у коју прелази;

                   (3) за ученика средње школе искључење ученика из школе, односно школе са домом.”

                   Став 8. мења се и гласи:

                   „Закључну оцену владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, и то процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера, с тим да се оцена поправља када дође до позитивне промене у понашању ученика.”

 

Члан 19.

                   У члану 125. став 2. после речи „у регистар се уносе“ додају се речи „подаци којима се одређује идентитет, образовни статус наставника, васпитача и стручних сарадника”.

                   Ст. 3. и 5. бришу се.

                   Став 4. постаје став 3.

                   Став 6. постаје став 4.

 

Члан 20.

                   У члану 127. став 13. број: „5” замењује се бројем: „6”.

 

Члан 21.

                   У члану 130. став 3. мења се и гласи:

                   „У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор установе прибавља мишљење органа управљања у року од осам дана од дана од дана добијања резултата провере психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима за упућене кандидате врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.”

 

                   У члану 130. став 4. после речи „ученицима” додају се речи „за упућене кандидате”.

                   У члану 130. став 5. речи „30 дана од дана истека рока за подношење пријава” замењују се речима: „осам дана од дана од дана добијања мишљења органа управљања, а за наставнике верске наставе у року од осам дана од дана добијања резултата провере психофизичке способности кандидата.”

 

Члан 22.

                  У члану 131. додаје се нови став 1. који гласи:

                  „Установа може извршити замену запосленог на неодређено време за запосленог из друге установе, уз претходно потписивање споразума о преузимању уз сагласност запослених који се мењају под условом да се преузимањем у другу установу запосленом не повећава проценат радног ангажовања више од 20 процената.”        

                  Ст. 1, 2. и 3. постају ст. 2, 3. и 4.

                  У ставу 4. после речи „преузима” ставља се тачка и бришу се речи: „и да има проверену психофизичку способност, у складу са чланом 130. став 3. овог закона.”

 

Члан 23.

       У члану 132. став 1. тачка 2) мења се и гласи:

                  „2) до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке по конкурсу; ”

 

Члан 24.

                  У члану 136. додаје се нови став 5. који гласи:

                  „Ако школа не може да обезбеди стручно лице за највише шест часова наставе седмично из одређеног предмета, може да распореди ове часове наставницима тог предмета до краја школске године”.

 

Члан 25.

                  У члану 142. ст. 8, 9. и 10. бришу се, а нови став 8. гласи:

                  „Покретање и вођење дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од дана сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно у року од шест месеци од дана кад је повреда учињена.  Ако повреда радне обавезе садржи обележја кривичног дела, покретање дисциплинског поступка застарева протеком шест месеци од дана сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно протеком рока застарелости за то кривично дело. ”

 

Члан 26.

                  У члану 146. став 1. мења се и гласи:

                  „Инспекцијски и стручно-педагошки надзор над радом установа, као и инспекцијски надзор над радом завода, врши Министарство.”

                  У ставу 4. реч „просвете”

 брише се.

Члан 27.

У члану 183. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи:

„Стручном сараднику-библиотекару који је први пут засновао радни однос у установи после 25. јуна 2003. године и положио стручни испит у области библиотекарства, на испиту за лиценцу не признаје се одговарајући део положеног испита. ”

                  Ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.

 

Члан 28.

       После члана 184. додају се нови чл. 184а и 184б који гласе:

 

„Члан 184а.

                  Школски одбор средње стручне школе именован до дана ступања на снагу овог закона обављаће послове из своје надлежности до истека мандата.

 

Члан 184б.

                  Министар ће донети подзаконске акте у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.”

 

Члан 29.

                  Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.