ПРЕДЛОГ

Правилник о норми свих облика непосредног рада наставника и стручног сарадника са ученицима у средњојшколи („Службени гласник РС – Просветни гласник)

Члан 1.

Овим правилником утврђује се норма свих облика непосредног рада наставника и стручног сарадника са ученицима у средњојшколи, у оквиру недељног пуног радног времена и на годишњем нивоу, као и бројсати образовног-васпитног рада који се додатно може распоредити на друге извршиоце.

Члан 2.

Недељно пуно радно време износи 40 часова, у складу са законом. Средња школа годишњим планом утврђује обавезе наставника и стручног сарадника у оквиру 40-часовне радне недеље, полазећи од обавеза утврђених законом, наставним планом и програмом и овим правилником.

Члан 3.

Послови наставника обухватају:

1. извођење наставе и других облика непосредног образовно – васпитног рада са ученицима;

2. обављање завршног, поправног, разредног, матурског и других испита;

3. припремање и планирање наставе и ваннаставних активности;

4. рад у стручним органима и тимовима и

5. остале послове

Члан 4.

Норма непосредног рада наставника са ученицима обухвата радно време проведено у:

1. редовнојнастави (теоријској, практичноји вежбама);

2. додатној, допунскоји индивидуалнојнастави;

3. настави према индивидуалном образовном плану и индивидуалном програму српског језика, односно језика националне мањине;

4. раду са ученицима на пракси и помоћи ученицима при изради практичног рада када су одређени наставним планом и програмом;

5. припреми и обављању испита (завршног, поправног, разредног и матурског испита –за општу, стручну или уметничку матуру);

6. извођење факултативних предмета потребних за даље школовање, стручно оспособљавање или развојученика;

7. раду на часу одељенског старешине;

8. ваннаствним активностима;

9. развијањњу позитивне климе у одељењу и школи;

10. пружању подршке у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације

Члан 5.

Редовна настава обухвата: обавезне, изборне и обавезне изборне наставне предмете, у складу са наставним планом и програмом.

Члан 6.

Укупан рад наставника од 1760 часова годишње остварује се у 44 радне недеље.

Рад наставника са ученицима остварује се у 39 радних недеља са 1560 часова годишње свих облика образовно-васпитног рада, од чега наставници теоријске наставе и наставници теоријске наставе са вежбама остварују 936 часова непосредног рада са ученицима, а наставници практичне наставе 1014, односно 1092 часа практичне наставе у блоку.

У Математичкојгимназији наставници теоријске наставе са вежбама из математичких предмета, информатичких предмета и физике имају 468 часова

годишње редовне наставе.

У Филолошкојгимназији наставници теоријске наставе из српског језика, књижевности, живих страних и класичних језика, реторике и увода у општу

лингвистику имају 468 часова редовне наставе.

Члан 7.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има норму од 24 часа непосредног рада са ученицима.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има норму од 20 часова теоријске наставе или теоријске наставе са вежбама.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има норму од 18 часова из предмета српски језик, односно језик народности, математика и страни језик и два часа недељно за исправку писмених задатака.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има норму од 26 часова практичне наставе, односно 28 часова практичне наставе у блоку.

Наставник стручног предмета са писменим задацима предвиђеним у наставном плану и програму у оквиру недељног пуног радног времена има два часа недељно за преглед четири писана задатка, а један час недељно за преглед два писана задатка.

У оквиру недељног пуног радног времена у Математичкојгимназији наставник на норму има часова 12 из: математичке групе предмета, информатичке групе

предмета и физике.

У оквиру недељног пуног радног времена у Филолошкојгимназији наставник има норму часова 12 из: српског језика, књижевности, живих страних и класичних језика, реторике и увода у општу лингвистику.

У оквиру недељног пуног радног времена, у школама у којима се изводи билингвална настава, наставник који изводи билингвалну наставу има норму од 12

часова непосредног рада са ученицима.

Члан 8.

У оквиру непосредног рада са ученицима од 24 часа недељно, поред редовне наставе, наставник има и следеће обавезе:

1. час одељенског старешине и одељенске заједнице –један час недељно;

2. допунска настава са ученицима који заостају у савлађивању наставног програма –један час недељно;

3. додатни рад са ученицима са појачаним интересовањем из одговарајућег предмета који укључује и припрему ученика за учествовање на верификованим

такмичењима, у складу са прописаним календаром такмичења и стручним упутством –један час недељно;

4. настава факултативног предмета ако се за тајпредмет у претходнојшколскојгодини пријавио довољан бројученика –два часа недељно;

5. рад у секцијама, друштвено-техничким, хуманитарним, културним и другим активностима –један час недељно;

6. рад у спортским секцијама –два часа недељно;

7. један час недељно у оквиру којих врши припремање задатака, пружање стручне помоћи ученицима и извођење завршног, односно матурског испита (општи, стручни или уметнички), за редовне ученике и часове за које се води евиденција;

8. један час недељно за консултативну наставу и извођење испита за ученика старије од 17 година, у статусу ванредних, који се први пут уписују у средњу

школу.

Члан 9.

У оквиру недељног пуног радног времена, наставник теоријске наставе и теоријске наставе са вежбама и наставник практичне наставе, за припремање наставе, проучавање стручне и уџбеничке литературе, размену стручних искустава са колегама и писане припреме за сваки наставни час и час додатног образовања имају:

наставник теоријске наставе и теоријске наставе са вежбама до 10 часова недељно, а за припрему и развијање индивидуалног образовног плана до 2 часа недељно;

наставник практичне наставе до 8 часова недељно за припрему наставног часа, а за припрему и развијање индивидуалног образовног плана до 2 часа недељно.

Члан 10.

Наставници обављају поправне, разредне и друге испите у време и на начин утврђен општим актом школе, у складу са школским календаром и годишњим

планом рада школе.

Члан 11.

Рад са родитељима

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има један час за рад са родитељима, и то:

– на организацији ваннаставних активности,

– на развоју и спровођењу школског развојног плана,

– на развоју и спровођењу школског безбедносног система (превенција насиља),

– на развоју и спровођењу здравствене заштите на нивоу школе,

– на развоју и спровођењу школског програма,

– на развоју и спровођењу инклузивног образовања на нивоу школе.

Члан 12.

У оквиру недељног пуног радног времена наставник има један час за учешће у раду стручних органа школе и тимова, и то:

– наставничком већу,

– одељенском већу,

– стручном већу за области предмета,

– стручном активу за развојно планирање,

– стручном активу за развојшколског програма,

– стручном активу за самовредновање рада школе,

– педагошком колегијуму,

– педагошком већу (за школе са домом)

– стручном тиму за инклузивно образовање и тиму за додатну подршку ученику,

– тиму за превенцију насиља,

– другим стручним активима и тимовима, у складу са статутом.

У оквиру недељног пуног радног времена изабрани наставник има један час за руковођење радом стручних органа и тимова школе.

Члан 13.

Остали послови наставника у 40-часовнојраднојнедељи распоређују се у складу са законом и годишњим планом рада школе и обухватају:

1. један час недељно – за наставника-одељенског старешину, за вођење прописане педагошке документација (у писаноји електронскојформи) и издавање јавних исправа;

2. један час недељно – за стручно усавршавање и учествовање на семинарима;

3. један час недељно – за менторски рад;

4. један час недељно – за организовање и обезбеђивање услова за остваривање образовно-васпитног рада у лабораторији, кабинету или радионици за практичну наставу;

5. за дежурство у школи;

6. рад у комисијама и

7. за обављање других послова по налогу директора, утврђених годишњим планом рада школе.

Члан 14.

Изузетно од члана 7. ст. 2., 3., 5 овог правилника, наставник теоријске наставе или теоријске наставе са вежбама може имати највише 24 часа наставе недељно, а наставник практичне наставе може да има највише 28 часова наставе недељно, уколико школа не може да обезбеди друге послове непосредног рада са ученицима предвиђене годишњим програмом рада школе.

Члан15.

Наставник може имати и већи бројод 24, односно 26 часова наставе недељно, утврђени у чл. 7. и 8. овог правилника, уколико школа не може да обезбеди стручно лице за највише шест часова редовне наставе седмично из одређеног предмета.

Ако наставник има већи бројод прописаних часова редовне наставе, обављаће друге послове из члана 13. овог правилника, тако да му укупан бројчасова не

прелази 40 часова рада недељно.

Члан16.

Приправник (наставник и стручни сарадник) има 2 часа мање недељно од предвиђеног броја часова непосредног рада са ученицима и повећан бројчасова за припрему за два часа недељно, у циљу успешнијег савладавања програма увођења у посао.

Ментор приправник (наставник и стручни сарадник) има 1 час мање недељно од предвиђеног броја часова непосредног рада са ученицима, у циљу пружања помоћи приправнику.

Члан 17.

У оквиру недељног пуног радног времена, стручни сарадника има 30 часова непосредног рада са ученицима, родитељима ученика, наставницима и другим

стручним сарадницима школе, на остваривању програма рада и 10 часова недељно за припрему и планирање тих послова.

У оквиру 30 часова непосредног рада са ученицима, родитељима ученика, наставницима и другим стручним сарадницима школе, стручни сарадник обавља

следеће послове:

1. превентивно ради са ученицима, родитељима и наставницима;

2. прати и проучава развоји напредовање ученика у учењу и владању;

3. учествује у праћењу остваривања утврђених стандарда постигнућа;

4. саветодавни рад и појачан васпитни рад са ученицима, у складу са законом;

5. пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова;

6. сарађује са интерресорном комисијом за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком ученику;

7. професионалне оријентације;

8. учествује у планирању и програмирању образовно-васпитног рада школе;

9. педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима и другим стручним сарадницима на унапређивању образовно-васпитног рада;

10. сарадња и саветодавни рад са родитељима;

11. учествује у раду стручних органа и тимова у школи;

12. сарадња са социјалним партнерима;

13. развија позитивну климу у одељењу и школи;

14. пружа подршку у конструктивном решавању сукоба и развијању вештина комуникације;

15. друге послове по налогу директора, утврђене годишњим планом рада школе.

Члан18.

Школа утврђује општим актом обавезу наставног особља да све активности везане за рад са ученицима (у складу са годишњим планом рада школе) обавља у континуитету сваког радног дана у недељи, у трајању од 6 сати.

Члан 19.

Наставник је у обавези да у време боравка у школи, када није на настави, по налогу директора или лица кога он за то овласти, иде на замене часова или дежура.

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о педагошкојнорми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника средњојшколи („Службени гласник РС –Просветни гласника, бр. 1/92 и 2/2000).

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Просветном гласнику“