На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 179. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 –исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ

I

Разрешава се др Слободан Јауковић дужности помоћника министра просвете и науке – Сектор за високо образовање, због навршења радног века – од 21. фебруара 2012. године

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 Број: 119-1889/2012

У Београду, 20. марта 2012. године

 

В Л А Д A

ПРЕДСЕДНИК

др Мирко Цветковић

Са сајта МПН