U utorak 18.01.2011. godine u Beogradu je održan zajednički sastanak štrajkačkih odbora Sindikata radnika u prosveti Srbije (SPRS), Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) i Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije «Nezavisnost» (GSPRS «Nezavisnost»).

Sastanak je posvećen razmeni informacija o aktivnostima svih sindikata nakon donošenja odluka o stupanju u štrajk i usklađivanju zahteva ovih sinaikata dostavljenih Vladi i Ministarstvu prosvete kao i donošenju zajedničkog uputstva o realizaciji štrajka sa potpunom obustavom rada. Štrajkački odbori tri sindikata su izabrali zajednički štrajkački odbor u koji ulaze po dva predstavnika svakog Sindikata, a dva mesta su ostavljena za predstavnike Sindikata obrazovanja Srbije (SOS) koji je takođe najavio štrajk za 28. januar 2011. godine.

 

Nakon konstruktivne rasprave i diskudsije u kojoj su sudelovali svi prisutni dogovoreno je, da se :

1. Zahteva se od Vlade Republike Srbije da obezbedi povećanje budžeta za prosvetu u iznosu od 24.5% sredstava više, nego li u prosvetnom budžetu za prethodnu budžetsku godinu. Ovim sredstvima bi se ispunili minimalni zahtevi sva tri sindikata i udovoljilo zahtevima koje su ranije sindikati dostavili Vladi i Ministrstvu (zaposleni na mestima najjednostavnijeg rada dobili bi zagarantovani minimalac, a odnos između koeficijenata za složenije poslove bio bi jednak odnosu koji je bio pre zamrzavanja plata).

2. Sindikati zahtevaju da Vlada pronađe način i da isplati jubilarne nagrade za prethodne dve godine, kao i da obezbedi i isplati otpremnine.

3. Da Vlada odmah pristupi pregovorima oko utvrđivanja izmene Uredbe o koeficijentima zaposlenih u prosveti u skladu sa ranije dostavljenim odlukama sindikata i zahtevima sindikata

 

Ovi zahtevi su i uslov da sindikati prihvate Protokol i osnovicu za obračun i isplatu zarada zaposlenih u obrazovanju.

Svi sindikati su se jednoglasno složili da se štrajk organizuje u skladu sa sa statutima ovih sindikata, Ustavom Republike Srbije, Zakonom o štrajku, Konvencijama MOR-a, koje je ratifikovala Srbija: Konvencija 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava1948, Konvencija 98 o Pravima radnika na organizovanje i kolektivne pregovore 1949, i Konvencijom 131 o utvrđivanju minimalnih plata 1970 i Preporukom 159 MOR-a koja definiše esencijalne službe (delatnosti: bolnica (hitna i urgentna medicina), elekrodistribucije, vodovod, PTT i kontrola leta, odbrana i bezbednost) sa potpunom obustavom rada, sa početkom rada u prvoj smeni 28. januara ove godine, pošto je evidentno da je obrazovanje u skladu sa Međunarodnim pravom decidno navedeno kao neesencijalna delatnost te na taj način i izuzeta iz obaveze utvrđivanja minimuma procesa rada.

Poslove oko organizacije i realizacije štajka i pregovore po šrajkačkima zahtevima vodiće zajedničko telo koje preporučuje aktivistima u školama i ustanovama, da zajednički organizuju štrajk u školama u kojima imaju članstvo. U međuvremenu će zajednički štarjkački odbor izaći sa zajedničkim Uputstvom o raelizaciji štrajka u svim školam u kojima ovi sindikati imaju članstvo.

 

 

 

Beograd, 18.01.2011. god

Za USPRS

Leonardo Erdelji, predsednik

 

Za SPRS

Slobodan Brajković, predsednik

 

Za GSPRS «Nezavisnost»

Tomislav Živanović, predsednik