Након радног састанка репрезентативних синдиката са представницима Министарства просвете који је одржан 20. септембра, дошло се до следећих закључака:

1,2,3. Заједнички закључак је да администрација која се води у е облику и саставни је део ес Дневника не треба да се води и у писаном облику.
-Укинути педагошку свеску праћења напредовања ученика,односно формативног оцењивања и праћење ученика извести у ес Дневник. На тај начин би ученик и родитељ у сваком тренутку имали повратну информацију о процесу учења, о потешкоћама и начину њиховог превазилажење.
-У складу са овим закључком договорено је и ажурирање софтвера, односно, да се уведу програми у ес Дневнику који би поред сведочанстава могли да штампају и матичне књиге, уверења о завршетку основне и средње школе, као и уверења о положеном завршном испиту и матури. Овим програмом би се штампале и оцене на крају полугодишта, а он би омогућио и увођење електронске ђачке књижице. Договорене су и промене које се тичу напомена о понашању ученика које треба да буду видљиве родитељима, као и оцене из владања у току школске године. Овим бисмо стандардизовали да на нивоу читаве државе досадашње ђачке књижице, сведочанства, разна уверења, матичне књиге и друге врсте докумената, постају само електронска форма која ће попут е-фактура бити заштићена од злоупотреба и лако проверљива, а одговорност за евентуалне пропусте јасно би указала на одговорно лице/а.
4. Стандардизовати јединствен образац за Глобалне и Оперативне планове на нивоу целе државе. – усаглашено
5. Глобални планови садрже међупредметне компетенције (које треба сажети). Оперативни план садржи облике и методе рада и исходе. Критеријуми оцењивања су прописани Правилником о оцењивању и нема места за исте у оперативним плановима. – усаглашено
6. Обавеза ЗУОВ-а до достави све планове и припреме (глобалне, оперативне и дневне), професор може до 30% да измени садржај. – није усаглашено
7. Укинути опис сваке бројчане оцене, јер већ постоји у формативним (описним оценама).Може се понудити опција формативних оцена у падајућем мену. – усаглашено да постоји могућност да се изврши ова промена у ес Дневнику
8. Усагласили смо се да смањи број тимова на прописане и неопходне (6 +1-по процени школе); постоји могућност спајања тимова (Тим за квалитет и Тим за развој школског програма; Тим за самовредновање и Тим за развојно планирање…). На тај начин би се смањило оптерећење наставника, али и стручних сарадника нарочито у малим школама; Извештаје Тимова достављати само у годишњем извештају. Укинути РП школе и Самовредновање јер садрже имагинарне ставке и податке који су већ у ес Дневнику. Ова два документа се могу сажети у један.
9. Укинути обавезни портфолио за наставнике и портфолио за ученике. – усаглашено да се води портфолио само за ученике који прате наставу по ИОП-у. За наставнике – није усаглашено
10. Укинути План стручног усавршавања (директори одређују који ће се семинари реализовати, локалне самоуправе немају средстава за плаћање…) као и извештај о његовој остварености. – није усаглашено
11 Уколико директор школе захтева додатне процене и административне послове (пр. Проценат усвојености компетенција у једном одељењу или на нивоу разреда) исти треба да се плати као преконормни рад. Јасно прецизирати ингеренције и обавезе одељенског старешине и обавезе психолога и педагога и не дозволити произвољно тумачење управе школе. – усаглашено
12. Поједноставити обрасце за ИОП ( образац 4 и образац 6) – усаглашено да се може поједноставити образац 6
13. Донети нове Правилнике о 40-часовној радној недељи, јединствен за све образовне установе у делу који се односи на „остале послове сагласно Статуту школе“, прецизно навести менторски рад, рад у Тиму и дежурство. – усаглашено
14. Укинути све извештаје које је могуће повући из есДневника – усаглашено да се смање извештаји на минимум и не дуплирају исти подаци који већ постоје у есДневнику и из дневника врло лако могу да се извезу. Усаглашено је и да у том случају буду детаљнији записници у есДневнику.
15. Одељенске старешине не треба да пишу планове појачаног васпитног и друштвено-корисног рада за ученике;Смањити администрацију у васпитно-дисциплинским поступцима и тиме учинити поступке ефикаснијим и дати им васпитни карактер. – делимично усаглашено
16. Израдити посебне обрасце за праћење постигнућа у специјалним школама и школама за образовање одраслих (укинути андрагошке свеске ). – прецизирати након састанка на нивоу ових школа
17. Не писати оперативне планове допунске и додатне наставе, већ само глобалне. – усаглашено
18. Све измене у вези Плана и програма доставити 60 дана пре почетка примене истих. – усаглашено на 30 дана пре почетка примене.

Чланови Радне групе синдиката ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Мирјана Савовић
Гордана Маринковић Савовић