У настојањима да се на најбржи начин реши проблем погрешно обрачунате накнаде плате за време коришћења годишњег одмора 2014. године одржана је данас у Министарству просвете, науке и технолошког развоја седница Комисије за тумачење одредаба ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.
После мучне дискусије, на предлог репрезентативних синдиката, донето је следеће мишљење:
„На основу одредаба ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика које регулишу накнаду плата запослених у основним и средњим школама просечна плата по сату се рачуна тако што се укупно обрачуната плата запосленог у претходних 12 месеци подели са ефективним сатима рада у посматраном периоду (12 месеци).
Припадајући део накнаде плате за годишњи одмор се обрачунава тако што се просечна плата по сату из претходног става помножи са бројем сати коришћења годишњег одмора.“
Са оваквим мишљењем Комисије министар М. Шарчевић ће упознати Владу РС и од ње захтевати доношење Закључка по коме би поступила Управа за трезор.
И овом приликом наглашавамо да је за ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ суштинско питање докле ће „компетентност надлежних“ и тенденција третмана просветних радника резултирати хроничним поткрадањима?

Ружица Тодић Брдарић