Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

Протест - СТОП насиљу над просветним радницима [Н1] МОЋ ИЛИ НЕМОЋ ПРОСВЕТАРА ПРОТЕСТ ЈАВНОГ СЕКТОРА: ЗА ВЕЋЕ ПЛАТЕ И ДОСТОЈАНСТВО ПРОФЕСИЈЕ Пресуда која је узнемирила синдикалну и стручну јавност: Врховни суд – врхунска неправда Борба за правду, протести и штрајкови
25.09. 2018.

САОПШТЕЊЕ

Categories: Актуелно, Новости, Штрајк|

             Први дан овонедељног штрајка просветних радника у шабачкој ОШ ,,Јанко Веселиновић” протекао је у знаку непримерених, недопустивих и неприличних притисака на запослене од стране службеника МУП-а.

            Полицијски службеник, без јасног објашњења због чега му је потребна таква информација, инсистирао је да му се доставе сви подаци у вези са штрајком. Свесни својих, као и права службеника МУП-а, чланови Синдиката ,,Независност”, одупрли су се овом захтеву и затражили службену легитимацију и налог МУП-а Републике Србије. Након тога, полицијски службеник је напустио школу.

            Да ли је министру просвете и његовим сарадницима познато по чијем налогу у овој образовно-васпитној установи полиција тражи списак запослених који су у штрајку?

            У складу са законском регулативом, просветни радници преко својих централа репрезентативних синдиката о ступању у штрајк обавештавају Министарство просвете, науке и технолошког развоја и нису дужни да полицијским службеницима дају податке у вези са тим. Јасно је да је овде реч о испробаним методама застрашивања и својеврсном тихом притиску на штрајкаче, какве нико од запослених у просвети није дужан да трпи.

            За јавност је кључно питање коме су и због чега потребни ти подаци, с обзиром на чињеницу да немају никакве везе са безбедношћу.

24.09. 2018.

Н1 – НAПРEДAК У ПРEГOВOРИМA, ПРOСВEТAРИ НAСТAВЉAJУ ШТРAJК

Categories: Актуелно, Новости, Штрајк|

Прoсвeтaри у пoнeдeљaк нaстaвљajу штрajк. Чaсoви у oкo 1.000 шкoлa гдe рaдe члaнoви чeтрири рeпрeзeнтaтивнa синдикaтa прoсвeтe трajaћe 30 минутa цeлe слeдeћe нeдeљe.

У Гранском синдикaту прoсвeтних рaдникa Србије „Нeзaвиснoст“ зa Н1 кaжу дa je oд пoчeткa шрajкa пoстигнут нaпрeдaк, jeр je Mинистaрствo прoсвeтe пoнудилo дa свe рaзрeднe стaрeшинe уђу у дeвeту плaтну рaдну групу.

To знaчи дa je зa 38.000 прoсвeтaрa oбeзбeђeн бoљи пoлoжaj. Ипaк, синдикaти инсистирajу дa Влaдa Србиje сa сaдaшњe oсмe прeбaци у дeвeту плaтну групу свe рaдникe у прoсвeти сa сeдмим нивooм стручнe спрeмe, кojих je joш oкo 27.000.

Зa узврaт, прoсвeтaри би сe oдрeкли нaкнaдe oд 286 динaрa мeсeчнo кoja слeдуje стaрeшинaмa.

Вeснa Вojвoдић из Синдикaтa прoсвeтних рaдникa Нeзaвиснoст зa Н1 кaжe дa oнo штo je сaдa зaнимљивo jeстe дa je министaр Шaрчeвић нa сeбe прeузeo нoву улoгу.

“Jaвнoст знa дa je oн сeби дoдeлиo улoгу лaвa прoсвeтнoг систeмa. Taj стрaшни лaв, кaкo би рeкao Душкo Рaдoвић, сeби je прeписao oвaj успeх oд 38.000 људи кojи ћe бити виђeни у дeвeтoj плaтнoj групи у првoм рaзрeду, a сaдa je нa њeму дa нaм штo прe уприличи сaстaнaк сa прeдсeдницoм Влaдe Aнoм Брнaбић, сa министрoм финaнсиja Синишoм Maлим, сa министрoм држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Брaнкoм Ружићeм, кaкo бисмo oву бурлeску кoja je зaпрaвo нaстaлa, тaкo штo су њeни писци и пoтeкли из рeдoвa oвих министaрстaвa нa нeки нaчин зaвршили eпилoгoм кojи je пoвoљaн зa oбe стрaнe”, нaвeлa je oнa.

Вojвoдић дoдaje дa тo сaдa вишe ниje причa o нoвцу нeгo je причa o прaвди. “Taкo дa никaкви изгoвoри дa je рeч o нeпoстojaњу дoвoљнo нoвaцa вишe нe мoгу дa буду у jaвнoсти прихвaћeни”, пoручуje oнa.

21.09. 2018.

МИНИСТРЕ, ПРАВДА УВЕК ИСПРЕД ПАРА!

Categories: Актуелно, Новости|

Министре, решење које су репрезентативни синдикати просвете понудили не захтева додатни новац у буџету, већ Вашу добру вољу да се реализује расподела према захтевима!

            Када министар Шарчевић нема аргументе за своје деловање, одмах покуша да окриви репрезентативне синдикате за сва дешавања и недаће у образовању: да се  боримо за репрезентативност или за уравниловку. Не полази од тога да су просветни радници изузетно незадовољни, како својом позицијом у друштву, тако и валоризацијом свог материјалног положаја, а да су гурнути у реформу без плана и циља. Министре, где су вам аргументи за тврдње које износите?

            Први смо тражили увођење платних група и разреда, а све у циљу да се исправи деценијска неправда. У очекивању правде, доживели смо поново крунисање неправде позиционирањем у осму платну групу, а не у девету, као сви други носиоци делатности. Прича да се синдикати залажу за уравниловку потврђује став министра који у одређивању плата просветних радника такође примењује уравниловку, али на нижем нивоу. Да све буде још горе, прича о квалитету је толико отрцана у овом систему платних група и платних разреда, јер предложени систем не стимулише просветне раднике да напредују и да се боре за бољи квалитет наставе и образовања.

            Ко је крив за чињеницу да у систему има више од 20.000 људи на привременим и повременим пословима, младих који тек треба да се докажу, како каже министар? Према подацима које је изнео министар, имамо око 27 одсто људи који не би ушли у девету групу, у први платни разред, већ би остали у осмој групи, у трећем платном разреду. Није јасно по којим критеријумима су они у тој платној групи, осим ако није уравниловка или је дискретна одлука министра да би допринео финансијској стабилности и развоју привреде Србије. Сигурно је већи допринос развоју привреде Србије квалитетно образовање, него што је уштеда од око 200 милиона динара. Дакле, финансијска средства нису проблем, буџетска средства се не повећавају, већ се врши само прерасподела истих у оквиру ресора. Репрезентативни синдикати су понудили да повећање основице за просветне раднике буде мало ниже, а да се тај износ искористи за превођење свих са седмим степеном у девету платну групу.

            Прича да неко од просветних радника може захваљујући квалитету рада достићи ранг редовног професора универзитета, напредовати до 11. или 12. платне групе није истинита. Министру је, надамо се, јасно да тренутно не постоје они који су запослени као професори у школи, а имају плату професора на факултету, да је 11. платна група резервисана за директоре, његове миљенике, који ће у старту имати 91 хиљаду динара и повећање од око 46 одсто, а дванаеста је недостижна и за директоре школа. Шта више министар се кроз платне разреде залаже да се магистрима науке и докторима науке то не призна и не валоризује кроз платне разреде, без обзира што је то право и законом предвиђено, а свестан је да Математичка гимназија не би била то што јесте да нема квалитетне кадрове, магистре и докторе наука, јер учионице не уче децу. Толико о борби за квалитет по мерилима министра просвете.

                                                                                                           За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                         проф. др Томислав Живановић, председник

18.09. 2018.

ПРЕГОВОРИ БЕЗ НАМЕРЕ ЗА ДОГОВОР

Categories: Актуелно, Новости, Штрајк|

Саопштење 18.9.2018.

Данас, 18.09.2018. године, одржан је још један састанак репрезентативних синдиката са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства државне управе и локалне самоуправе, али без представника Министарства финансија.

Чињеница да преговорима нису присуствовали представници Министарства финансија, наводи на закључак да није ни било намере за конкретне договоре.

Представници репрезентативних синдиката су поновили аргументоване разлоге поткрепљене конкретним чињеницима зашто тражимо девету платну групу, као и оквирно оптерећење за буџет РС.

Преговори ће се наставити након додатне анализе предлога и чињеница које су изнели представници синдиката, са могућношћу да се у њих, поред министра финасија, Синише Малог, укључи и премијерка Ана Брнабић.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

 

Go to Top