Статут

/Статут
Статут2017-11-27T14:31:49+00:00

 

С  Т  А  Т  У  Т
ГРАНСКОГ СИНДИКАТА
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
НЕЗАВИСНОСТ

У Београду, 01.10.2016.

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ (у даљем тексту: Грански синдикат), је добровољна, аутономна, интересна организација запослених у делатностима, које према одредбама Статута обухвата овај Грански синдикат, који делује у саставу Уједињених гранских синдиката «Независност».

Повељу о чланству и регулисању међусобних права, обавеза и одговорности којом се прецизирају међусобна права и обавезе утврђене овим Статутом Грански синдикат потписује са УГС НЕЗАВИСНОСТ, а синдикати у установама са гранским синдикатом и у обавезни су да је поштују.

 

Члан 2.

Назив Гранског синдиката је: Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“.

Скраћени назив Гранског синдиката је: ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

 

Члан 3.

Грански синдикат организује запослене у: предшколским установама, основном образовању, средњем образовању, домовима ученика, високом образовању, студентским домовима и научно-истраживачкој делатности.

 

Члан 4.

Грански синдикат усклађује свој Статут са Статутом УГС НЕЗАВИСНОСТ и спроводи одлуке надлежних органа УГС НЕЗАВИСНОСТ и обавезе утврђене Повељом о чланству и регулисању међусобних права, обавеза и одговорности између УГС НЕЗАВИСНОСТ и Гранског синдиката.

Одредбе Статута које су у супротности са Статутом УГС НЕЗАВИСНОСТ су ништаве и не производе правно дејство.

Грански синдикат не може на својим органима да доноси одлуке које нарушавају јединственост и целовитост УГС НЕЗАВИСНОСТ.

Грански синдикат је одговоран за целовито и јединствено спровођење заједнички утврђених интереса и циљева УГС НЕЗАВИСНОСТ.

Грански синдикат самостално обавља своју делатност на основу овог Статута и Статута УГС НЕЗАВИСНОСТ, као и програмских докумената које доносе њихови надлежни органи.

 

Члан 5.

Седиште Гранског синдиката је у Београду, Нушићева 21.

Одлуку о промени седишта доноси Главни одбор Гранског синдиката.

 

Члан 6.

Грански синдикат је уписан у Регистар синдикалних организација Решењем Министарства за рад, борачка и социјална питања број 110-00-159/1992-02 од 08.06.1992. године под редним бројем 10210 и Уверењем о промени назива и седишта синдиката број 110-00-54/96 од 30.01.1996. године под истим редним бројем.

 

Члан 7.

Грански синдикат има својство правног лица и свој текући рачун.

Обележја Гранског синдиката су: знак, застава, лого, меморандум, печат и заводни печат и она су дефинисана у Књизи стандарда УГС НЕЗАВИСНОСТ, поштујући одредбе о службеној употреби језика на територији на којој је чланство организовано.

Обележја Гранског синдиката која се користе на свим нивоима власништво су УГС НЕЗАВИСНОСТ.

 

Члан 8.

Грански синдикат на принципима равноправности, узајамности и солидарности сарађује са другим синдикатима у земљи и иностранству и међународним синдикалним организацијама, у складу са основним програмским опредељењима и заједнички утврђеним ставовима УГС НЕЗАВИСНОСТ.

Грански синдикат је пуноправни члан међународних асоцијација.

 

Члан 9.

Грански синдикат је независан у односу на државне органе, послодавце, политичке странке и верске заједнице.

 

ВИЗИЈА, МИСИЈА, ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА

 

Члан 10.

Визија, мисија, циљеви и начела Гранског синдиката одређени су Статутом и програмским документима УГС НЕЗАВИСНОСТ.

У остваривању визије, мисије, циљева и начела Грански синдикат има задатак да штити економске, социјалне, образовне, професионалне и културне интересе свог чланства и запослених у делатностима које обухвата.

У остваривању визије, мисије, циљева и начела Грански синдикат користи сва демократска, легална и легитимна, међународно призната средства и методе синдикалне борбе.

 

Члан 11.

Грански синдикат заступа заједничке и посебне интересе својих чланова и свих запослених, а посебно се залаже за остваривање следећих циљева:

·           равноправност свих запослених у делатностима које обухвата овај Грански синдикат, као и њихово заједничко деловање на начелима солидарности и узајамности;

·           обезбеђивање радне, правне и социјалне сигурности чланства;

·           побољшање материјално-социјалног положаја запослених кроз социјални дијалог и колективно преговарање, на начелима равноправности и социјалног партнерства;

·           заштиту и унапређивање радне и животне средине;

·           развој и унапређивање социјалног дијалога и трипартизма;

·           школовање и образовање чланова за синдикалну активност;

·           правну заштиту и заштиту економско-социјалног положаја запослених;

·           заједничко деловање и развијање солидарности са другим синдикатима у саставу УГС НЕЗАВИСНОСТ.

 

ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТУ

 

Члан 12.

Члан/ица Гранског синдиката се постаје потписивањем приступнице, чији су облик и садржај утврђени Књигом стандарда УГС НЕЗАВИСНОСТ.

Члан/ица синдиката може да добије чланску карту на основу одлуке Главног одбора, чији су облик и садржај дефинисани Књигом стандарда УГС НЕЗАВИСНОСТ.

 

Члан 13.

Члан/ица  Гранског синдиката има право:

 • да бира и буде биран/а;
 • на информисање и стручну помоћ на свим нивоима синдикалног организовања;
 • на покретање иницијатива пред органима синдиката;
 • на учешће у колективном преговарању;
 • на бесплатну правну помоћ Одељења за законодавно-правну регулативу, правну помоћ и заступање УГС НЕЗАВИСНОСТ;
 • на помоћ за време штрајка;
 • на образовање за синдикалну активност, и
 • друга права утврђена овим Статутом, статутарним и програмским документима.

Права из става 1. овог члана члан/ица остварује по истеку 3 месеца од дана учлањења, изузев права да буде биран, које се остварује након 2 године од учлањења, односно 24 месеца од дана учлањења у складу са ставом 2. члана 48. Овог Статута, осим у случајевима новооснованог повереништва или по одлуци виших органа.

 

Члан 14.

Члан/ица Гранског синдиката има обавезу:

 • да поштује Статут, статутарна и програмска документа и да доследно спроводи одлуке и закључке надлежних органа;
 • да редовно плаћа чланарину у складу са овим Статутом;
 • да учествује у свим синдикалним активностима које организују облици организовања или УГС НЕЗАВИСНОСТ;
 • да чува име, обележја, углед и имовину Гранског синдиката и УГС НЕЗАВИСНОСТ.

 

Члан 15.

У случају злоупотребе права и неиспуњавања обавеза предвиђених члановима 13. и 14. овог Статута, као и Повељом, члан/ица је одговорна надлежним органима који су дужни да предузму мере утврђене овим Статутом.

 

Члан 16.

Чланство у Гранском синдикату престаје на начин и по поступку утврђеним Правилником о организовању и раду повереништва који доноси Главни одбор УГС НЕЗАВИСНОСТ.

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЧЛАНАРИНА

 

Члан 17.

Приходи Гранског синдиката су:

·            чланарина чланова/ица синдиката,

·            чланарина директно учлањених појединаца,

·            прилози и поклони донатора и

·            други извори.

 

Члан 18.

Сваки члан/ица Гранског синдиката дужан/на је да редовно плаћа чланарину.

Чланарина износи најмање 1% од зараде члана/ице.

Члан/ица плаћа синдикалну чланарину у повереништву.

Од укупне масе прикупљене чланарине чланова/ица синдиката у повереништвима синдиката 21% уплаћује се (припада) УГС НЕЗАВИСНОСТ, 29% Гранском синдикату и 50% одбору повереника непосредно.

У складу са потребом и организацијом Синдиката, Главни одбор може између два Конгреса посебном одлуком извршити прерасподелу односа у расподели свог дела чланарине (44%) и начина уплате.

Синдикално повереништво може, трајно или привремено, донети одлуку да целокупан износ, или део чланарине, која у складу са Статутом припада повереништву, преусмери на рачун гранског синдиката.

Део чланарине који припада Гранском синдикату користи се за финансирање функција Гранског синдиката прецизно утврђених Повељом.

Средства за намене из става 6. овог члана утврђују се годишњим финансијским планом Гранског синдиката.

 

Члан 19.

Повереништва се обавезују да ће средства чланарине користити искључиво у синдикалне сврхе и то: повећање броја чланова; образовање чланства и оспособљавање повереништва за успешан синдикални рад; организовање штрајкова и акција солидарности; унапређивање материјално-техничких услова за рад повереништава и друге потребе директно везане за активност синдиката.

 

Члан 20.

Повереништва су обавезна да доносе финансијски план и усвоје годишњи финансијски извештај о утрошку средстава за реализацију сопствених синдикалних програма.

 

Члан 21.

На образложени захтев повереништава Главни одбор може утврдити умањену чланарину.

 

Члан 22.

Директно учлањени појединци уплаћују чланарину Гранском синдикату у складу са Правилником који доноси Главни одбор УГС НЕЗАВИСНОСТ.

 

Члан 23.

Послове рачуноводства ради обезбеђивања начела правичности, ефикасности и отворености система наплате и коришћења чланарине, као и давање препорука за њихово унапређење за Грански синдикат, обавља заједничко Одељење за финансијске, књиговодствене, опште и кадровске послове УГС НЕЗАВИСНОСТ.

 

Члан 24.

Имовина коју је Грански синдикат уложио у повереништва, као и право на обележја из члана 7. овог Статута су власништво УГС НЕЗАВИСНОСТ.

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ

 

Члан 25.

Организовање Синдиката заснива се на принципима: добровољности, равноправности, демократичности, јавности рада, солидарности, ефикасности и одговорности, уз поштовање одредби утврђених овим Статутом.

 

Члан 26.

Начин и облици организовања чланства у делатностима из члана 3. овог Статута  (у даљем тексту: повереништво) регулишу се правилима о раду која морају бити у складу са овим Статутом и статутарним актима.

 

Члан 27.

Органи синдиката у повереништву су:

 • Одбор повереника и
 • Надзорни одбор

 

Члан 28.

Одбор повереника и главни повереник обавезни су да:

·            у потпуности примењују Статут, статутарне одредбе и програмска начела и реализују одлуке виших органа УГС-a НЕЗАВИСНОСТ и Гранског синдиката;

·            информишу чланство о свим одлукама, ставовима, закључцима и активностима УГС НЕЗАВИСНОСТ и Гранског синдиката.

 

Члан 29.

Одбор повереника који је у процесу конституисања, бира се на основу одлуке о избору коју доноси Грански синдикат.

Одбор повереника у формираним повереништвима бирају чланови синдиката у деловима процеса рада на основу одлуке о избору коју доноси одбор повереника најкасније 30 дана пре одржавања избора.

Грански синдикат верификује избор главног повереника изабраног на седници Одбора повереника.

 

Члан 30.

Главни повереник/ца је дужан/на да:

 • заступа и представља синдикат;
 • предузима мере и активности заштите радних и синдикалних права;
 • посредује у споровима;
 • организује, заказује и води синдикалне састанке и стара се о уредном вођењу документације;
 • у случају организовања штрајка, прибави одлуку гранског синдиката, а штрајк организује у складу са законом;
 • даје налог послодавцу да врши уплату и расподелу синдикалне чланарине искључиво по процентима утврђеним овим Статутом;
 • организује чланове синдиката и запослене у синдикалним акцијама;
 • учествује у колективном преговарању, закључивању колективног уговора и праћењу његове примене;
 • учествује у образовним, истраживачким и другим активностима;
 • у сарадњи са представницима Синдиката у Одбору за БЗР, прати примену аката о БЗР
 • обавља и друге послове, које му/јој повери Одбор повереника и Грански синдикат.
 • квартално или по потреби обавештава грански синдикат о обрачуну и наплати синдикалне чланарине.

 

Члан 31.

Надзорни одбор има обавезу да:

 • прати и контролише начин обрачуна, наплате и расподеле синдикалне чланарине;
 • прати коришћење средстава синдикалне чланарине, у складу са Статутом ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ;
 •  прати и контролише начин прибављања и трошења других прихода (донације, спонзорства, комерцијалне делатности…),
 • обавештава Одбор повереника,  а по потреби и више органе, о стању везаном за обрачун, наплату и прерасподелу чланарине

 

Члан 32.

Спорови између Гранског синдиката и повереништава, проистекли из непоштовања Статута и Повеље решавају се посредовањем УГС НЕЗАВИСНОСТ.

 

Члан 33.

Полазећи од потребе да се у оквиру ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ изразе специфични интереси и потребе запослених у појединим делатностима, које покрива овај Грански синдикат, формирају се одбори делатности, као облици деловања, и то:

·      Одбор делатности запослених у предшколским установама

·      Одбор делатности запослених у ученичком и студентаском стандарду

·      Одбор запослених у високом образовању и научно истраживачкој делатности

Начин организовања и рада одбора делатности утврђује Главни одбор Гранског синдиката посебним правилником.

 

РЕГИОНАЛНА СТРУКТУРА

 

Члан 34.

У циљу унапређења организације и ефикасности рада, ширења мреже организације, координације свих активности синдикалних повереништава, као и од утицаја на одлуке локалних власти од интереса за Синдикат, формирају се: Покрајински одбор Војводине, одбори школских управа, окружни односно регионални и градски односно општински одбори, у које улазе повереништва у складу са територијалном организацијом Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.

Мрежу територијалне организације синдиката утврђује Главни одбор Гранског синдиката посебном одлуком.

Прецизнији облици рада Покрајинског одбора Војводине, одбора школских управа, окружних односно регионалних и градских односно општинских одбора утврђују се Правилима о раду која доноси Главни одбор Гранског синдиката.

 

 

ОРГАНИ  И ОБЛИЦИ ДЕЛОВАЊА

 

Члан 35.

Органи Синдиката су: Конгрес, Главни одбор, Извршни одбор и Надзорни одбор, који своју функцију врше у складу са овим Статутом.

Полна и старосна структура у органима наведеним у ставу 1. овог члана треба приближно да одсликава структуру чланства.

 

КОНГРЕС

 

Члан 36.

Конгрес је највиши орган Гранског синдиката који:

·         усваја Статут и програмска документа,

·         утврђује општу политику Гранског синдиката;

·         утврђује основе финансијске политике;

·         верификује избор чланова/ица Главног и Надзорног одбора;

·         именује радна тела Конгреса;

·         усваја извештаје о раду Главног и Надзорног одбора и даје разрешницу члановима/ицама ових органа;

·         усваја Пословник о раду.

 

Члан 37.

Редовни Конгрес одржава се једном у пет година.

Грански синдикат је дужан да свој Конгрес одржи у истој конгресној години, у периоду од шест до девет месеци пре одржавања Конгреса УГС НЕЗАВИСНОСТ.

Ванредни конгрес се може сазвати на основу:

·         одлуке Главног одбора;

·         захтева повереништава која заступају више од две трећине чланства који редовно плаћају чланарину.

 

Члан 38.

Конгрес чине делегати/киње повереништава и појединачних чланова.

Број и структуру делегата/киња Конгреса утврђује Главни одбор својом одлуком коју доноси најкасније 30 дана пре одржавања Конгреса.

Чланови/ице Главног и Надзорног одбора учествују у раду Конгреса са статусом делегата, осим права одлучивања о извештајима о раду и давању разрешнице овим органима.

 

ГЛАВНИ ОДБОР

 

Члан 39.

Главни одбор је највиши орган Гранског синдиката између два конгреса који:

 • спроводи програмску оријентацију и утврђену политику Гранског синдиката и УГС НЕЗАВИСНОСТ;
 • усваја и реализује оперативни програм рада
 • припрема и сазива Конгрес Гранског синдиката;
 • подноси Конгресу извештај о раду;
 • доноси појединачне измене и допуне Статута и одлуку о потписивању Повеље;
 • доноси одлуке о статутарним представкама и жалбама у тумачењима овог Статута, на основу предлога Статутарне комисије;
 • утврђује територијалну структуру Гранског синдиката;
 • одлучује о финансијским питањима Гранског синдиката;
 • доноси годишњи финансијски план и усваја завршни рачун;
 • бира и опозива Извршни одбор као извршно-оперативно тело и по потреби формира друга радна тела;
 • бира и опозива председника/цу, заменика председника и потпредседнике/це;
 • именује секретара/ку Гранског синдиката
 • одлучује о пријему и искључењу повереништава из Гранског синдиката ;
 • на основу извештаја Надзорног одбора, одлучује о финансијским споровима;
 • доноси одлуку о организовању штрајка у Грани, осим штрајка упозорења, уз прибављену сагласност Извршног одбора УГС НЕЗАВИСНОСТ;
 • одлучује по жалбама о искључењу;
 • доноси одлуке о професионалном раду у Гранском синдикату;
 • доноси, на првој редовној седници, Пословник о раду.

 

Члан 40.

Главни одбор чине представници повереништава, чланови Гранског синдиката чији избор верификује Конгрес на предлог Изборних скупштина школских управа и Покраинског одбора Војводине.

Број чланова/ица Главног одбора утврђује се Одлуком о начину избора, броју и структури чланова органа и Извршног одбора Гранског синдиката коју доноси Главни одбор најкасније 30 дана пре одржавања Конгреса.

Имена изабраних чланова/ица Главног одбора, на основу Одлуке из става 2. овог члана, верификује Конгрес.

Главни одбор, на основу критеријума утврђених Одлуком о начину избора, броју и структури чланова органа и Извршног одбора Гранског синдиката, сваке године по усвајању завршног рачуна, преиспитује и утврђује број и структуру својих чланова/ица.

У периоду између два конгреса, може се заменити до 1/3 чланова Главног одбора.

У број замењених чланова ГО не улазе замене настале из објективних разлога на које се не може утицати (смрт, тешка болест, гашење установе, односно синдикалног повереништва, иступање или искључење из синдиката).

 

Члан 41.

Ради ефикаснијег извршавања задатака и укључивања што ширег круга активиста у активности које организује и води, Главни одбор може, по потреби, формирати програмске одборе и комисије.

 

Статутарна Комисија

 

Члан 42.

Главни одбор формира из редова познавалаца нормативно-правне регулативе и праксе синдикалног организовања, Статутарну комисију са задатком да допринесе информисању чланства о обавезама и правима, подизању правне културе  и деловању синдиката, у складу са начелима  легалитета и легитимитета.

Улога Статутарне комисије је да, на захтев Главог одбора ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, даје предлог тумачења  Статута, предлоге његових појединачних промена, као и да пружи помоћ при регулисању конфликата унутар синдиката.

Статутарна комисија броји највише пет (5) чланова.

 

ИЗВРШНИ ОДБОР

 

Члан 43.

На конститутивној седници Главног одбора, у току рада Конгреса, Главни одбор бира Извршни одбор као орган са надлежностима дефинисаним овим Статутом.

Извршни одбор чине: председник/ца, заменик/ца предесдника, потпредседници/це Главног одбора, као и изабрани чланови Извршног одбора, у складу са Одлуком о начину избора, броју и структури чланова органа и Извршног одбора ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ.

 

Члан 44.

Извршни одбор:

 • припрема и спроводи ставове и одлуке Главног одбора;
 • доноси одлуке о синдикалним, економско-социјалним, финансијским и другим питањима од интереса за чланство и организацију;
 • координира активности повереништава;
 • даје сагласност за организовање штрајкова у повереништвима;
 • именује главног и одговорног уредника/цу сајта Гранског синдиката;
 • спроводи финансијски план ;
 • усваја извештај пописних комисија;
 • доноси одлуку о организовању и завршетку штрајка упозорења у Грани
 • доноси одлуке о статутарним представкама и жалбама у тумачењима овог Статута, на основу предлога Статутарне комисије;
 • обавља и друге послове за које га овласти Главни одбор.

 

Члан 45.

Председник/ца Главног одбора:

·         заступа и представља Грански синдикат пред државом, послодавцима, другим синдикатима и организацијама и структурама у земљи, иностранству и међународним организацијама и институцијама,

·         сазива и председава седницама Главног и Извршног одбора,

·         одговоран/на је за спровођење ставова и одлука Главног и Извршног одбора,

·         координира рад и одговара за међународну и међусиндикалну сарадњу, имовину и финансије;

·         тумачи одредбе овог Статута и Повеље потписане са повереништвима, а његово тумачење може променити Главни одбор, на основу писаног образложеног захтева повереништва за разматрање датог тумачења;

·         организује рад и закључује уговоре о раду са запосленима;

 

Члан 46.

Заменик/ца председника/це Главног одбора:

 • мења председника/цу у одсуству или у случају да је спречен/на да обавља своју функцију;
 • помаже председнику/ци у обављању његових/них функција;
 • води рачуна о финансијским питањима, приходима и расходима ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ;
 • обавља и друге послове које му повери председник, Главни или Извршни одбор.

 

Потпредседници/е Главног одбора:

·         организују и руководе радом у Одборима делатностима,

·         помажу председнику/ци у обављању његових дужности,

·         обављају и друге послове за које их задужи Главни одбор

Одлуку о расподели ресора између заменика председника/це и потпредседника/ца, доноси, уз сагласност ИО,  председник/ца ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.

 

Члан 47.

Секретар/ка Гранског синдиката:

·         припрема седнице Главног и Извршног одбора и предлог дневног реда;

·         стара се о роковима извршења донетих одлука Главног и Извршног одбора и предузима мере за њихово спровођење;

·         сарађује са потпредседницима, члановима Извршног одбора и главним повереницима;

·         стара се о изради извештаја органа Гранског синдиката и о његовој реализацији;

·         припрема оперативне програме рада и предузима мере за њихову реализацију;

·         спроводи мере о извршењу финансијског плана Главног одбора,

·         обавља и друге послове, које му/јој стави у надлежност Главни и Извршни одбор  и председник.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 48.

Надзорни одбор Гранског синдиката (у даљем тексту: Надзорни одбор) има пет чланова/ица и пет заменика/ица чланова који се бирају из пет прворангираних повереништава по критеријуму учешћа чланарине повереништва у укупним приходима Гранског синдиката од чланарине.

Чланове/це и заменике/це чланова/ца Надзорног одбора бирају повереништва из става 1. овог члана и то на основу следећих критеријума: да имају искуство у рачуноводствено – књиговодственим пословима, да су чланови синдиката најмање 24 месеца који редовно, у складу са овим Статутом, плаћају чланарину.

Надзорни одбор врши надзор над коришћењем целокупне имовине и  средстава, прихода и расхода Гранског синдиката и свих повереништава у складу са Статутом, законом и Повељом, најмање два пута годишње, а по потреби и чешће.

Надзорни одбор надзире спровођење утврђене финансијске политике и подстиче њено унапређење.

Надзорни одбор има право контроле финансијског пословања свих органа и облика организовања, а посебно обрачуна, уплате и расподеле чланарине. Одлуке, предлоге и закључке о извршеним налазима доставља Главном одбору на даљу надлежност.

На иницијативу Главног или Извршног одбора, врши контролу финансијског пословања синдикалних повереништава.

Надзорни одбори повереништава су дужни да омогуће вршење надлежности Надзорног одбора утврђених у претходном ставу.

У поступку ревизије спорних одлука повереништава, које се односе на обрачун, уплату и расподелу чланарине, Надзорни одбор има право увида у те одлуке и право предлагања Главном одбору  стављања ван снаге тако донетих одлука.

Надзорни одбор даје мишљење на  извештај пописних комисија.

Уколико изабрани члан Надзорног одбора не присуствује на три узастопне седнице или се у његовом раду уоче и утврде неправилности и пропусти, Главни одбор може да тражи да се члан/ица смени и изврши избор новог.

 

Члан 49.

Председник/ца Надзорног одбора учествује у раду свих органа Гранског синдиката без права одлучивања.

Члан/ица Надзорног одбора не може бити биран/на за члана/ицу других органа Гранског синдиката.

 

СЕКЦИЈЕ

 

Члан 50.

Секције жена и младих се организују  на гранском принципу.

Ради координације и провођења активности на одређеној територији, секције се могу организовати у складу са територијалном организованошћу Гранског синдиката.

Скупштинама секција на којима се бирају председници/це, обавезно присуствује представник Извршног одбора.

Конкретни облици рада секција утврђују се Правилима о раду која доноси Скупштина секције, а верификује их Главни одбор Гранског синдиката.

 

Члан 51.

Чланови/ице Секције младих могу бити сви чланови/це ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ млађи од 35 година.

 

ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ И ОДЛУЧИВАЊЕ

 

Члан 52.

Главни одбор је обавезан, да најкасније 30 дана пре одржавања Конгреса, усвоји Одлуку о начину избора, броју и структури делегата Конгреса, као и Одлуку о начину избора, броју и структури чланова органа и Извршног одбора Гранског синдиката.

 

Члан 53.

Избор и верификација чланова органа Гранског синдиката и свих облика организовања врши се јавним гласањем, а може се вршити и тајним гласањем, ако се за то одлучи већина присутних чланова.

За чланове органа ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ не могу бити бирани чланови који су изабрани у органе политичких странака и који обављају извршно-политичке функције у државним органима.

 

Члан 54.

Мандат чланова свих органа и именованих лица на свим нивоима траје 5 (пет) година.

Изабрана и именова лица на свим нивоима организовања се могу бирати на два (2) узастопна мандата.

Мандат престаје пре времена у случају смрти, оставке, разрешења са функције или престанка чланства у синдикату.

О оставци се не расправља, већ се она само констатује, а повереништво се обавештава да у року од 30 дана од дана подношења оставке достави име новог члана органа.

 

Члан 55.

На седницама органа Гранског синдиката и свих облика организовања може се пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина (50%+1) чланова/ица органа.

Сви органи  Гранског синдиката и сви облици организовања доносе одлуке већином (50%+1) гласова присутних чланова/ица органа.

У случају избора између више кандидата/киња, за носиоце појединачних функција у органима Гранског синдиката изабран/а је онај/а кандидат/киња који/а је добио/ла већину гласова присутних чланова/ица органа.

У случају да у првом кругу гласања ниједан/а кандидат/киња није добио/ла потребну већину, организује се други круг избора у који улазе два/е кандидата/киње са највећим бројем гласова. У другом кругу избора, изабран/а је онај/а кандидат/киња који/а добије већи број гласова присутних чланова/ица органа.

Одлуке о суспендовању органа повереништва, штрајку у грани, финансијском извештају и финансијском плану, доносе се 2/3 већином присутних чланова/ица органа.

Представници/е органа могу, приликом одлучивања, издвојити своје мишљење о предметном питању.

Донета одлука обавезује и повереништво чији је представник издвојио своје мишљење или је остао у мањини.

 

 

РЕГУЛИСАЊЕ КОНФЛИКАТА УНУТАР ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 56.

Главни одбор може покренути иницијативу и захтевати од повереништва које је у саставу одговарајућег територијалног одбора да разреши члана/ицу органа Гранског синдиката, ако овај/а не извршава своје обавезе или грубо прекрши овај Статут, Повељу, статутарна и програмска документа.

У случају разрешења, бира се нови/а члана/ица органа Гранског синдиката.

На тај начин између два Конгреса може бити замењено до 1/3 чланова/ица органа Гранског синдиката.

 

Члан 57.

У случају када уочи проблеме и сукобе у повереништву који могу да угрозе рад органа или доведу у питање функционисање Гранског синдиката у целини или нанесу штету УГС НЕЗАВИСНОСТ или Гранском синдикату, Главни одбор сазива седницу Одбора повереника са утврђеним дневним редом.

Главни повереник је дужан да спроведе одлуку из става 1. овог члана. Одбор повереника је дужан да се изјасни о спорним питањима, као и о ставовима и предлозима Главног одбора и о томе обавести своје чланство.

Уколико се у року од 30 дана од дана одржавања седнице из става 1. овог члана не отклоне проблеми и сукоби у раду повереништва, Главни одбор има право да суспендује Одбор повереника на рок који не може бити дужи од шест месеци и именује лице овлашћено за заступање и представљање синдиката за време суспензије.

Главни одбор у наведеном року констатује:

·      да се повереништво оспособило за самосталан рад;

·      да одбор повереника не може да функционише и доноси одлуку о ванредним изборима;

Наведене мере Главни одбор је обавезан да предузме у случајевима:

·      грубог кршења овог Статута, Повеље, статутарних и програмских докумената Гранског синдиката;

·      наношења штете Гранском синдикату;

·      доношење одлука које су у искључивој надлежности органа Гранског синдиката;

·      одбијања спровођења ставова и одлука органа Гранског синдиката и УГС НЕЗАВИСНОСТ.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Статут ступа на снагу даном усвајања.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут усвојен на VII Конгресу Гранског синдиката просветних радника Србије «Независност», из 2011. године.

Сва повереништва су обавезна  да усагласе своја  правила о раду са овим Статутом у року од шест месеци од дана усвајања.

 

Да је Статут донет на VIII Конгресу Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност”, на основу члана 65. Статута УГС НЕЗАВИСНОСТ, усаглашен са Статутом УГС НЕЗАВИСНОСТ, тврди и оверава

 

У Београду, 01.10.2016.г.                                                                 За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

__________________________

проф. др Томислав Живановић, председник