Питање: Да ли се солидарна помоћ која се исплаћује у случају боловања дужег од три месеца у континуитету, обрачунава у нето или бруто износу?

Одговор: Члан 105. став 2. Закона о раду јасно дефинише да се под појмом ЗАРАДЕ/ПЛАТЕ «сматра зарада/плата која садржи порезе и доприносе који се исплаћују из зараде/плате», тако да се сва права која запосленом припадају на основу Закона о раду и ПКУ обрачунавају на основу зараде/плате, која подразумева и порезе и доприносе.