Због све присутнијих случајева непријављивања слободних радних места (на одређено или неодређено време) од стране појединих директора школским управама подсећам чланство Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ да је:

Чланом 131. Закона о основама система образовања и васпитања дефинисано:

„Запослени који је у установи у радном односу на неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом на основу члана 137. ст. 2. и 3. овог закона, остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање.

Листа из става 1. овог члана утврђује се до 15. августа за сваку наредну школску годину, у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом, уз сагласност запосленог.

Запослени који се преузима мора да испуњава услове за послове за које се преузима и да има проверену психофизичку способност, у складу са чланом 130. став 3. овог закона……“ и

Чланом 5. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика дефинисано је да:

„Пре почетка школске године начелници школских управа, активи директора и репрезентативни синдикати дужни су да заједнички разматрају листу запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба у тој школској години.

Избор и пријем лица у радни однос, на основу конкурса, врши директор, под условом да се претходно преузимањем није могао засновати радни однос са лицем из става 1. овог члана, које испуњава услове утврђене актом о организацији и систематизацији радних места.

Пре пријема у радни однос, послодавац је у обавези да прибави мишљење репрезентативног синдиката установе. У случају да постоји несагласност, препоруку доноси министар надлежан за послове просвете.

Рок за давање мишљења и препоруке је седам дана од дана пријема захтева.“

Стога се позивају сви чланови ГСПРС „Независност“ и запослени који су сведоци сличних појава да евентуалне неправилности пријаве. На тај начин у сарадњи са Градском просветном инспекцијом, Инспекцијом рада, Школском управом Београд и Министарством просвете Републике Србије можемо правовремено реаговати и спречити непотребно расипање буџетских средстава намењених запосленима у образовању.

 

 

Београд, 26.08.2010. год. ГСПРС „Независност“

РО Београд

Ружица Тодић Брдарић, председница