Scanned at 30.11.2015 14-39

Scanned at 30.11.2015 14-39 2

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: службено
Датум: 29.11.2015. године
Београд
Немањина 22-26

РУКОВОДИОЦИМА ШКОЛСКИХ УПРАВА
ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Влада Републике Србије усвојила је Закључак 05 Број: 451-12423/2015 од 19. новембра 2015. године, којим је утврђено да се, ради унапређења квалитета процеса рада у основним и средњим школама, предшколским установама, установама ученичког и студентског стандарда и високошколским установама, запосленима у установама основног и средњег образовања, предшколским установама, установама ученичког и студентског стандарда и у високошколским установама, једнократно исплати нето износ од 7.000 динара, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.
Исплата једнократног нето износа од 7.000 динара, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање извршиће се у понедељак 30. новембра 2015. године.
Право на једнократну исплату у нето износу од 7.000 динара, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, остварују сва лица која су у радном односу, односно запослени који су закључили уговор о раду на неодређено и одређено време, (запослени на неодређено време, запослени на одређено време, приправници, запослени који су на боловању до и преко 30. дана, запослени на породиљском одсуству, односно на одсуству ради неге детета,запослени који раде са непуним радним временом, запослени који је остао нераспоређен), као и лица са подручја АП Косово и Метохија.
Запослени који раде у две или више установа основног и средњег образовања и васпитања, остварују наведено право само у једној (матичној) установи-школи.
Наведено право остварују запослени у установама основног и средњег образовања, који су били у радном односу у септембру 2015. године, односно којима су плате, односно накнаде плата за септембар 2015. године исплаћене у октобру 2015. године, као и лица са подручја АП Косово и Метохија, која су право на плату, односно накнаду плате остварила у септембру месецу 2015. године, а које су исплаћене у октобру 2015. године.
Ради реализације исплате потребно је да школе одмах у јутарњим сатима, 30. новембра 2015. године (најкасније до 11:00 часова – по процедури као код редовне исплате зарада), организационим јединицама Управе за трезор доставе неопходну документацију према следећем:
– Потребно је унети податке са запосленима који испуњавају услове за исплату једноктратне помоћи у обрасцу РЛ-2 за 9. месец – септембар (регистарски број радника, редни број ангажовања, шифра елемента 028111 и бруто износ исплате у висини 9.985,73 динара).
– Попуњене радне листе ће школе доставити организационим јединицама Управе за трезор. Посебну пажњу треба обратити на раднике са непуним радним временом који раде у више школа, за које се помоћ исплаћује само у једној школи (матичној школи).
– По извршеном уносу података школа доноси радни лист на учитавање, по учитавању филијала штампа извештај из учитаних износа и школа оверава учитане податке.
– Даљи поступак по извршеном обрачуну исти је као и за све остале обрачуне (зараде-плате).
– Формирање пресека за трансфер средстава планирано је за 30.11.2015. године до 14:00 часова. Школе су дужне да најкасније до 11:00 часова доставе тражене податке како би се исплата извршила у истом дану.
– 30. новембра 2015. године не може бити других плаћања (накнаде по основу уговора, накнаде по основу породиљског боловања и боловања преко 30 дана).

МИНИСТАР

др Срђан Вербић