Кршење Закона о основама система образовања и Посебног колективног уговора су бројна. Овде ће бити наведена само нека.

1. Кршење члана 5 ПКУ, који гласи: „Пре почетка школске године начелници школских управа, активи директора и репрезентативни синдикати дужни су да заједнички разматрају листу запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба у тој школској години.

Избор и пријем лица у радни однос, на основу конкурса, врши директор, под условом да се претходно преузимањем није могао засновати радни однос са лицем из става 1. овог члана, које испуњава услове утврђене актом о организацији и систематизацији радних места.“

Коментар: И поред указивање на ове проблеме и даље се мимо листе запошљавају у образовању, а када се укаже инспекторима на то, у најбољем случају оправдају потезе директора и у систем образовања уђе нови радник, а директор је прекршио члан 63 Закона о основама система образовања и васпитања и мера за разрешење.. Све то повећава из године у годину број запослених. МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

2. Крши се члан 18. Посебног колективног уговора који гласи: „Уговорне стране у поступку преговарања договарају висину основице за обрачун и исплату плата која се договара на одређено време, с тим што договорени период не може бити дужи од 12 месеци, односно од буџетске године.

Уговорне стране у поступку преговарања из става 1. овог члана разматрају могућност и потребу корекције коефицијената.

Основица за обрачун плата из става 1. овог члана договара се најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину и то пре усвајања буџета Републике Србије.“

Коментар: Ништа није потписано и договорено, а најављено потписивање Протокола за 28. или 29. 12. 2010. године понижавајућег Протокола. МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

3. Крши се члан 19. који гласи: „Уколико се у току календарске године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена основица за обрачун плата, уговорне стране су дужне да отпочну преговоре.

Иницијативу за преговоре покреће синдикат.

Учесници овог уговора се обавезују да преговоре започну у року од  десет дана од дана покретања иницијативе, те да преговори буду завршени у року од наредних 30 дана.“

Коментар: Поднешени захтеви за преговоре, али се оглушило и чекало! МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

4. Крши се члан 23. Посебног колективног уговора, који гласи: „Плата се утврђује на основу: основице за обрачун плата, коефицијента са којим се множи основица, додатака на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плата у складу са законом.

Коментар: Дошло је до нарушавања односа према Уредби о коефицијентима, те је однос плате са седмим степеном и најниже са 2.93 : 1 смањен на 2.3 : 1. МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

5. Крши се члан 30. Посебног колктивног уговора који гласи: „Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду.

Јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10, 20 или 30 година рада оствареног у радном односу.

Висина јубиларне награде износи:

1)      пола просечне плате – за 10 година рада оствареног у радном односу;

2)      једну  просечну плату – за 20 година рада оствареног у радном односу;

3)      једну и по просечну плату – за 30 година рада оствареног у радном односу.

Просечна плата из става 3. овог члана јесте плата по запосленом остварена у установи, односно просечна зарада у Републици Србији у претходном месецу, ако је то повољније по запосленог.

Коментар: Јубиларне награде се стичу за период од 10 година, те тако мале износе у поређењу са другим јавним предизећима не могу да буду исплаћене, а представљају награде за верност и оданост професији која никада није била адекватно плаћена. Само ћу вас подсетити где је место касте учитеља у Индији. МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

6. Крши се члан 31., који гласи: „Запосленима припада право на исплату новогодишње награде у једнаком износу.

О висини новогодишње награде Влада и репрезентативни синдикати преговараће сваке године у поступку утврђивања предлога буџета Републике Србије.

Послодавац може да, у складу са својом одлуком, из сопствених прихода, уз претходно прибављено мишљење синдиката, обезбеди деци запослених до 11 година старости пригодни поклон за Нову годину.

Послодавац може да, из сопствених прихода, запосленој жени обезбеди поклон или новчани износ за Дан жена.

Послодавац може да, из сопствених прихода, наставницима чији су ученици освојили награде на  такмичењима, обезбеди новчана средства за награду.

Мерила и критеријуми за остваривање права на награду утврђују се општим актом установе.

Коментар: МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

7. Просветне раднике понижавају и ученици примењујући силу. МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

ДА ЛИ И ОВО ТРЕБА КОМЕНТАРИСАТИ?
ИТД. ИТД. ….
МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?
МИНИСТРЕ КО ЈЕ КРИВ?

Београд, 27. 12. 2010.
ГО ГСПРС „Независност“
проф др Томислав Живановић, председник