DECA_U_UCIONICI

– Владин Предлог закона о основном образовању и васпитању према којем родитељ има право да свом детету организује наставу код куће, објављен је на сајту Скупштине Србије.

Законом, који би пред посланицима требало да се нађе по хитном поступку, предвиђено је и школовање на даљину.

„Родитељ, односно старатељ је дужан да до краја наставне године писмено обавести школу у коју је дете уписано о намери да за своје дете од следеће школске године организује наставу код куће. Школа је дужна да организује полагање разредних испита из свих предмета у складу са наставним планом и програмом“, пише у предлогу тог закона.

И за ученика са сметњама у развоју могуће је образовање код куће у складу са прилагођеним индивидуалним планом.

О образовању на даљину школа одлучује се, како је наведено, на основу расположивих средстава за рад, а ближе услове за начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће и наставе на даљину прописује министар просвете.

Према предлогу закона, ученик са сметњама у развоју стиче основно образовање у школи заједно са осталим ученицима, а када је то у његовом најбољем интересу у школи за ученике са сметњама у развоју.

Ученик са сметњама у развоју, према предлогу закона, има право на индивидуални образовни план.

Предвиђено је да одељења имају до 30 ђака и до два ученика са сметњама у развоју. Уколико школе у млађим разредима имају мање ђака оне могу направити одељења са ученицима различитих разреда. Комбиновано одељење састављено од ученика два разреда може да има до 15 ученика, а одељење од три или четири разреда до десет ђака, пише у законском предлогу.

Ученик од првог до петог разреда треба да има до 20 часова наставе недељно, односно до четири часа дневно, док ученици у старијим разредима треба да имају до 25 часова недељно, односно до пет часова дневно.

Владање се од петог до осмог разреда, како је наведено, оцењује бројчано и улази у општи успех, а у млађим разредима оцењује се описно.

Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи.

Испит се полазе по прописаном наставном програму за одређени разред. Школа издаје ученику уверење о положеном испиту. У школи може да се оснује ученичка задруга, како би деца стекла одговорност и радне навике и лакше се професионално оријентисала.

Рад ученичке задруге уређује се статутом школе и правилима за рад задруге, у складу са законом. Школа може пружати услуге и продавати производе из ученичке задруге, као и школски прибор и опрему.

Средства стечена радом ученичке задруге користе се за унапређење рада саме задруге, као и за екскурзије, исхрану ученика, награде члановима задруге и унапређивање образовно-васпитног рада.

РТВ