НАЗИВ ШКОЛЕ_____________________

МЕСТО_____________________________

ШКОЛСКОМ ОДБОРУ

ПРИГОВОР

-на одлуку о обрачуну зарадe за фебруар 2011.

 

 

због:

– погрешне примене материјалног права

– битне повреде поступка,

– погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања,

 

На основу Одлуке директора школе коју никада нисам примио/ла, извршен је обрачун зараде за фебруар 2011. којом ми је умањена зарада за __________динара, односно ______%.

Зарада је умањена противно одредби чл. 145 Закона о основама система образовања и васпитања јер није донето никакво решење у формалноправном смислу, како то налаже чл.1 цитираног закона. Није спроведен никакав поступак нити је утврђена било каква повреда радних обавеза да би се зарада уопште могла умањити. Допис министра просвете бр. 601-00-1/2011-01/10 од 8.3.2011. у коме је од директора школа тражено «да се изврши групно процењивање, односно збирна рекапитулација са подацима о броју остварених ефективних часова рада»,без достављеног упутства које садржи јасан проценат умањења не може бити основ за одлуку директора да запосленима који су у законитом штрајку умањи зараду а да при том не донесе никакво решење које би представљало појединачни правни акт на који би запослени уложио жалбу Школском одбору. Дакле, одлука је донета, она фактички постоји, произвела је дејство тако што је умањена зарада за фебруар 2011 године, само није урађен њен писмени отправак и није достављен запосленима. Последица оваквог противправног понашања је да је одлука о умањењу зараде НИШТАВА – НЕПОСТОЈЕЋА у правном поретку, да као таква никада није ни настала и да не производи никакво правно дејство. Стога су ништаве и последице такве одлуке које се тичу обрачуна зараде за фебруар 2011.

Даље, уопште није јасно како је зарада умањена, на основу којих критеријума и параметара? Нејасно је како је у првостепеном поступку појединачно утврђено какав је био радни учинак и колико је времена сваки запослени провео на раду, што значи да чињенично стање није потпуно и правилно утврђено. Није могуће применити чл. 14 Закона о штрајку, посебно имајући у виду да су запослени обављали активности за 40-часовну радну недељу као што су: додатни и допунски рад, припрема и реализација школских такмичења, учествовање на планираним семинарима у организацији Министарства просвете, у потпуности реализовање рада у боравку, одржавање седница наставничког и стручног већа планираних Годишњим програмом рада школе, у средњим стручним школама у потпуности реализација наставе у блоку, одржавање практичне наставе у школским радионицама, реализовање планираних ванредних испита. Дакле, штрајк је примењен само у домену редовне наставе, и то скраћењем школског часа на 30 минута, док су се све остале активности предвиђене 40-часовном структуром реализовале без смањења процеса рада. Посебним колективним уговором за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика дефинисано је :

 

– Плата се утврђује на основу: основице за обрачун плата, коефицијента са којим се множи основица, додатака на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плата у складу са законом.

– Платa се исплаћујe за обављени рад и време проведено на раду.

Стога, у условима рада када се трајање часа оглашава звоњењем на 45 минута, запосленима у штрајку који само напуштају учионицу а не и установу, не може се ни на који начин смањењити зарада за 33,3% јер њихово време проведено на раду није 66,7%.

(НАПОМЕНА: ГДЕ ЈЕ УМАЊЕЊЕ ЗАРАДЕ МАЊЕ ОД 33% УНЕСИТЕ ПРОЦЕНТЕ УМАЊЕЊА И ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ НА РАДУ)!!!!

Посебно је неприхватљива чињеница умањења зараде хигијенско-техничком особљу које је у потпуности обавило рад предвиђен решењем о радном ангажовању а време проведено на раду само скратили за 1,5 часова што ни у ком случају не износи 33,3% предвиђене зараде.

((НАПОМЕНА: ГДЕ ЈЕ УМАЊЕЊЕ ЗАРАДЕ МАЊЕ ОД 33% УНЕСИТЕ ПРОЦЕНАТ УМАЊЕЊА )!!!

Посебно наглашавам да Закон о раду познаје само термин радни учинак а не број остварених ефективних часова.

Што се тиче повреде одредаба материјалног права, у конкретном случају није примењен никакав закон већ је очигледно само извршен налог директора установе.

Из свих наведених разлога предлажем да Школски одбор Одлуку директора о умањењу зараде за фебруар 2011. укине као незакониту и да наложи да се зарада за фебруар 2011. обрачуната по закону исплати подносиоцу приговора.

 

У Прилогу:

Исплатни листић бр.________

 

 

У _________________________2011.                              ПОДНОСИЛАЦ ПРИГОВОРА

___________________