Дана 09.09.2010. потписан је Уговор о сарадњи између Учитељског факултета и ГСПРС „Независност“, који се односи на дошколовавање васпитача у предшколским установама, у циљу стицања звања дипломираног васпитача у предшколским установама. Уговор предвиђа следеће обавезе потписника

Учитељски факултет је у обавези:
– да омогући члановима Синдиката упис на трећу годину студија у наведеном уписном року, а за школску 2010/11 годину, закључно са 30.09.2010. године;
– да за новоуписане студенте – чланове Синдиката, организује предавања и редовне консултације за диференцијалне испите током месеца октобра, а у складу са својом организацијом и распоредом
– да за новоуписане студенте – чланове Синдиката, организује полагање испита из предмета наведених претходним ставом током месеца новембра 2010. године
– да за кандидате уписане у овом предуписном року, утврђени износ школарине (60.000,00 динара), умањи за 20%, тако да су чланови Синдиката обавезни да на име трошкова школарине уплате износ од укупно 48.000,00 динара (чедрдесет осам хиљада динара) и то у четири рате: прва рата приликом уписа, друга рата у новембру 2010. године, трећа рата у јануару 2011. године, а четврта током априла 2011. година.

Синдикат је у обавези:
– да обавеже све уписане кандидате да уговорени износ школарине, за кандидате уписане у овом уписном року, уплате Факултету на жиро рачун бр. 840-1906666-26 у четири рате како је наведено претходним чланом Уговора
– да организује групу кандидата заинтересованих за дошколовавање по уписним условима од најмање 60 студената.

У Београду, 10.09.2010. године