Једна од негативних последица примене Закона о изменама и допунама Закона о раду, која ће допринети додатном осиромашењу српског радника, јесте смањење зараде по основу минулог рада. Међутим, и ово као и многа друга предложена решења актуелне власти, медијски најавлјивана као праведна и која ће довести до великих уштеда, биће селективна и погодиће, по обичају, највише грађане са нижим примањима и то, углавном, оне који су запослени у реалном и приватном сектору. Ионако ниска цена радне снаге постаће још нижа, што ће неминовно довести до тога да животни стандард најширих слојева становништва далје опада.
Истовремено, велика група повлашћених неће осетити „реформу“ радног законодавства.
Наиме, од смањења зараде по основу начина обрачуна минулог рада, у првом реду биће изузети они који су Закон предложили (министар и запослени у Министарству за рад, запошлјавање, борачка и социјална питања), они који су га изгласали (посланици Народне скупштине) и онај који је тај закон потписао (председник Републике).
Од смањења зараде по основу измене начина обрачуна минулог рада биће поштеђени и:
1. председник и потпредседници Народне скупштине, председници и заменици председника посланичких група, председници и заменици председника сталних радних тела Народне скупштине, народни посланици на сталном раду у Народној скупштини, чланови Владе Републике Србије, судије Уставног суда, друга изабрана лица и именована, поставлјена и запослена лица у министарствима, посебним организацијама, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, органима за прекршаје и у службама Народне скупштине, председника Републике, владе и Уставног суда;
2. изабрана, поставлјена и запослена лица у органима и организацијама територијалне аутономије и локалне самоуправе;
3. запослени у јавним службама које се финансирају из буџета Републике, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе;
4. запослени у јавним службама које се финансирају из доприноса за обавезно социјално осигурање;
5. запослени у организацијама обавезног социјалног осигурања, изузев запослених у Фонду за социјално осигурање војних осигураника, за које ће се примењивати прописи којима се уређује утврђивање плата, додатака, накнада и осталих примања припадника Војске Србије;
6. лица обухвећена другим законима.

Реформа или још једна превара?