На седнци СЕС-а Београда одржаној 10.03.2017. године, разматране су, између осталог, и две теме које је делегирао УГС НЕЗАВИСНОСТ:

1. Мрежа школа Града Београда са спекта примене Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност образовања и васпитања
и
2. Остваривање права на солидарну помоћ у случајевима боловања дуже г од три месеца

С обзиром да се ради о заједничком пројекту Града Београда и Министарства просвете, науке и технолошког развоја чланови СЕС-а Београда су, из домена своје надлежности, предложили следеће:

Подржавајући Пројекат оптимизације и рационализације мрежа школа Града Београда противимо се сваком облику дискриминације и предлажемо равноправан и Законом предвиђен статус запослених чије су установе обухваћене горе поменутим пројектом.
То практично значи да се пре заснивања радног односа преузимањем, сви запослени рангирају према критеријумима наведеним у колективним уговорима.

Полазећи од делокруга рада СЕС-а првенствено са аспекта социјалног и економског положаја запослених и послодаваца сматрамо да социјаолна правда и хуманост захтевају константну бригу изналажења решења. Социјалним дијалогом и колективним преговарањем већина запослених у Граду Београду је уговорила право на солидарну помоћ у случајевима боловања дужег од 3 месеца. Сведоци смо да ипак постоје разлике у погледу дијагноза које то право одређују. Стога предлажемо да приликом исплата горе наведене солидарне помоћи приоритет треба да имају особе са тешким болестима које иначе за време боловања добијају 65% плате у односу на оне којима се боловање исплаћује 100%.

Ружица Тодић Брдарић