Glavni odbor GSPRS «Nezavisnost» je 25. 12. 2010. godine doneo Odluku o stupanju u štrajk na nivou grane u Republici Srbiji, imenovao Štrajkački odbor i o tome 27. 12. 2010. godine obavestio Vladu, resorna ministarstva, načelnike školskih uprava, direktore škola i ustanova i medije. Glavni poverenik Sindikata je u obavezi da Odluku o stupanju u štrajk istakne na oglasnoj tabli i istu preda direktoru preko arhive. Dodatna izjašnjavanja o štrajku nisu potrebna, te glavni poverenici Sindikata imaju sindikalnu obavezu i zadatak da štrajk u skladu sa odlukama Glavnog odbora sprovedu. Pri tome svaki član Sindikata, glavni poverenik u školi i ustanovi, predsednik školske uprave i teritorijalnog odbora je u obavezi da se maksimalno angažuje u medijskoj propagandi kako bi o štrajku bili obavešteni svi članovi GSPRS «Nezavisnost», zaposleni u obrazovanju, roditelji i šira javnost bila upoznati sa zahtevima i razlozima za štrajk uz adekvatno obrazloženje opravdanih zahteva.

Iz tih razloga je neophodno u najkraćem dati osnovne postupke predsednika školskih uprava. Neophodno je sprovesti sledeće postupke koji se temelje na Odluci Glavnog odbora o stupanju u štrajk i izvode se u saradnji sa predsednicima kordinacionih odbora opština, predsednicima teritorijalnih odbora i Štrajkačkim odborom:

1. Sazvati sve Glavne poverenike na nivou Školske uprave i upoznati ih sa odlukama GO GSPRS «Nezavisnost», zahtevima Vladi, obavezama glavnih poverenika, sastavom štrajkačkog odbora, načinu realizovanja, organizovanja i vođenja štrajka (štrajk upozorenja, dugoročni štrajk (štrajk po zakonu i/ili potpuna obustava rada škola)).

2. Organizovati odbor koji čine svi glavni poverenici i članovi GO na nivou školske uprave koji će se brinuti o realizaciji štrajka na nivou školske uprave (sprovođenje, medijski nastup i dr.).

3. Odbor na nivou Školske uprave formira Odbor za informisanje koji treba da čine najkvalitetniji i najelokventniji članovi Sindikata. Odborom kordinira predsednik Sindikata na nivou Školske uprave. Odbor u saradnji sa predsednicima kordinacionih odbora opština, predsednicima teritorijalnih odbora i štrajkačkim odborom određuje mesto, vreme i teme konferencije za štampu. Poželjno je da konferencija bude uoči početka štrajka i da se svakodnevno održava u toku štrajka uz obaveštavanje o toku štrajka, pregovorima, broju škola koje su stupile u štrajk po gradovima, pritiscima koji se vrše na članove sindikata i glavne poverenike. Konferencije izbegavati ukoliko nema novosti za javnost i svakodnevno menjati lokaciju održavanja, tj. školu. Sve aktivnosti kordinirati na nivou Srbije u saradnji sa Štrajkačkim odborom i Pregovaračkim timom.

4. Odbor se nalazi u neprekidnom zasedanju i na raspolaganju je svakom članu sindikata. Članovi odbora obilaze povereništva i sudeluju u rešavaju nastalih problema, obaveštavaju o toku pregovora, kontaktiraju članove štrajkačkog odbora, analiziraju i procenjuju situaciju, informišu štrajkački odbor o problemima ma terenu.

5. U zavisnosti od potreba poželjno je da Predsednik školske uprave kontaktira predstavnike lokalnih uprava i školskih vlasti na teritoriji školske uprave i objasni im sindikalne zahteve. Kasnije kontakte treba inicirati samo u slučajevima određenih pritisaka na članove Sindikata i štrajkače.

6. Predsednik Školske uprave po potrebi učestvuje u radu odbora poverenika i sudeluje u boljoj organizaciji i vođenju štrajka i informiše članstvo o toku pregovora.

7. Ukoliko se postigne dogovor Predsednik školske uprave obaveštava o prestanku štrajka, rezultatima i momentu početka nastavnog procesa, a na prvoj sednici na nivou Odbora dostavlja informacije o realizaciju štrajka.

8. Nakon analize realizacije štrajka u roku od dve do tri nedelje od završetka štrajka obaveštava GO GSPRS «Nezavisnost» o organizaciji i vođenju štrajka i u skladu sa Statutom Sindikata predlaže mere prema članovima i povereništvima u kojima štrajk nije realizovan prema odluci GO.

 

Funkcioneri GSPRS «Nezavisnost» koji nisu spremni da ovo sprovedu neophodno je da odmah neopozivo podnesu ostavku, a štrajkački odbor će do odluke GO ili izbora imenovati privremenog vršioca dužnosti. Jednostavno treba shvatit da svi moramo imati stav, a naš stav je: Štrajk nema alternativu, štrajk mora da uspe, jer sindikalni funkcioneri najviše rade onda kada štrajkuju.

 

 

GSPRS «Nezavisnost»