Уторак, 7.5.2013. године – Влада Републике Србије је на предлог Министарства финансија донела закључке и одлуке којима се утврђују нови износи основица за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама које се финансирају из буџета и стручним службама организација обавезног социјалног осигурања, с важношћу од 1. априла 2013. године.

1. Према Закључку Владе 05 број 121-3367/2013, основице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама износе:

1) Плате запослених у основном, средњем и високом образовању, ученичком и студентском стандарду, здравственој делатности, заводима за социјалну заштиту, заводима основаним у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, центрима за социјални рад, установама социјалне заштите за смештај корисника и запослених у осталим јавним службама које се финансирају из буџета обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за април 2013. године, износи – нето 2.605,23 динара с припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

2) Плате запослених у установама културе обрачунаваће се и исплаћивати по основици која почев од плате за април 2013. године, износи –  нето 2.632,28 динара с припадајућим  порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

3) Плате  запослених у стручној служби Националне службе за запошљавање, стручним службама Републичког фонда за здравствено осигурање, стручној служби Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Централном регистру обавезног социјалног осигурања обрачунаваће се и исплаћивати по основици, која:

– за Прву групу послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС”, бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06,10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12 и 8/13 – у даљем тексту: Уредба), почев од плате за април 2013. године, износи – нето  3.956,08 динара с припадајућим порезом и доприносима  за обавезно социјално осигурање;

–  за Другу групу послова из Уредбе, почев од плате за април  2013. године, износи – нето 3.752,48 динара с припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

–  за Трећу групу послова из Уредбе, почев од плате за април  2013. године, износи – нето 2.605,23 динара с припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

4) О спровођењу овог закључка стараће се Министарство финансија и привреде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство омладине и спорта, Министарство културе и информисања, Министарство здравља, Министарство рада, запошљавања  и социјалне политике  и корисници буџетских средстава на које се односи овај закључак.

Овим закључком, основице за плате запослених у наведеним службама повећане су за 2%.