РЕЗОЛУЦИЈА

Грански синдикат просветних радника Србије ,,Независност“, као грана Уједињених гранских синдиката ,,Независност“, са поносом истиче своје чланство у Европском комитету синдиката образовања (ETUCE). Ова међународна организација окупља 131 синдикат образовања из 48 европских земаља и представља више од 11 милиона просветних радника.
УГС НЕЗАВИСНОСТ препознаје неговање социјалног дијалога као једини механизам унапређења позиције образовања у друштву. Непоштовање Споразума, чији су потписници Влада и репрезентативни синдикати просвете, као и укидање института преговарања пре усвајања републичког буџета – представља снажан доказ да власт просвету перципира са потцењивањем, као пуки буџетски расход.
Зато се обраћамо Европском комитету синдиката образовања (ETUCE), који ће одржати Регионалну конференцију у Београду од 6. до 8. децембра, очекујући подршку у нашим настојањима да просвети повратимо отето достојанство, као и улогу контролног механизма демократичности друштва.

У прилогу:
Споразум о решавању спорних питања

У Београду,                                                                                                УГС НЕЗАВИСНОСТ
02. 12. 2016.                                                                                               ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

 

 

                                                                                                                              RESOLUTION

The Nezavisnost Teachers Trade Union, as a branch within the Trade Union Confederation Nezavisnost, is proud to mention that it is a member organisation of the European Trade Union Committee for Education (ETUCE). This international organization gathers 131 trade unions of education from 48 European countries and represents over 11 million education workers.
TUC NEZAVISNOST recognises maintenance of social dialogue as the only mechanism for upgrading the position of education in society. Failure to observe the Agreement, signed by the Government and representative education trade unions, as well as abolishment of bargaining before the adoption of the republic budget, are blatant evidence that the government regards education with denigration, as mere budgetary expenditure.
That is why we appeal to the European Trade Union Committee for Education (ETUCE), which will hold a Regional Conference in Belgrade, from 6th to 8th December, expecting support to our efforts to return the dignity that education has been deprived of, as well as its role of a control mechanism for level of democracy in a society.

Enclosure:
Conflict Resolution Agreement

In Belgrade,                                                                                    TUC NEZAVISNOST
02/12/2016                                                                                      NEZAVISNOST TEACHERS TRADE UNION