na temu “Inkluzija romske dece najranijeg uzrasta – dijalogom do strategija u obezbeđivanju sveobuhvatne i integrisane podrške ranom razvoju romske dece i njihovim porodicama“

UNICEF SRBIJA

Beograd, 31. oktobar 2011 – Prvog novembra 2011 godine, UNICEF i Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, realizovaće jednodnevni ekpertski sastanak na temu “Inkluzijaromskedecenajranijeguzrasta – dijalogom do strategija u obezbeđivanju sveobuhvatne i integrisane podrške ranom razvoju romske dece i njihovim porodicama“

Sastanak se realizuje u partnerstvu sa Međunarodnom Korak po Korak asocijacijom (ISSA), Fondacijom za otvoreno društvo (OSF), Romskim obrazovnim fondom (REF), Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Kabineta potpredsednika Vlade za evropske integracije, Fondom za otvoreno društvo Srbije, CIP- Centrom za interaktivnu pedagogiju, Ženskom romskom NVO “Osvit”, Ženskim romskim centrom “Bibija”, Obrazovno kulturnom zajednicom Roma “Rromanipen”, Edukativnim centrom Roma (ECR) i Romskim NVO “Ponos”. Sastanak će se održati 01.11. 2011. god u Begradu u hotelu „Palas“, Topličin venac 23 sa početkom u 10h.

Cilj ekspertskog sastanka je da se kroz dijalog relevantnih aktera razviju smernice i strategije unapređivanja organizacije i dostupnosti kvalitetnih usluga neophodnih deci uzrasta od 0 do tri godine i njihovim porodicama, posebno deci i majkama iz romske zajednice. Ovo je izuzetno značajno, s obzirom da je u okviru Strategije Evropa 2020, Evropska komisija pozvala zemlje članice i države koje traže pristup Evropskoj uniji da predstave nacionalne strategije za uključivanje Roma, u okviru svojih nacionalnih reformskih programa za obrazovanje, smanjenje siromaštva, socijalni i ekonomski razvoj. U februaru 2011. Evropska komisija je izdala saopštenje o obrazovanju i brizi o deci najranijeg uzrasta u kome se kaže da su obrazovanje i briga o deci na najranijem uzrastu „ najznačajniji temelj za uspešno celoživotno učenje, socijalnu uključenost, lični razvoj i kasniju zapošljivost… (i) ima snažan i dugoročan uticaj kakav se ne može postići merama preduzetin na kasnijem uzrastu.“ U tom kontekstu, a u skladu sa Konvencijom o pravima deteta, prioritet je obezbeđivanje jednake dostupnosti sveobuhvatnim i kvalitetnim uslugama namenjenim za podršku razvoja dece ranog uzrasta i porodicama, posebno iz socijalno isključenih i osetljivih grupa.

Sastanak će poslužiti kao okvir za uspostavljanje dijaloga između najrelevantnijih aktera, a u cilju zaštite najboljeg interesa svakog deteta, a posebno dece iz najosetljivijih grupa. Aktiviskinje romskih i ženskih NVO, predstavnici/e sistema obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, predstavnici/e lokalnih samouprava i eksperti za rani rast, razvoj i obrazovanje, imaće priliku da diskutuju o potencijalnim rešenjima za kreiranje sveobuhvatnih programa i servisa za podršku ranom razvoju i kreiranju uslova da sva deca ostvare svoje pune potencijale, da se smanje rizici zaostajanja na najranijem uzrastu, koji imaju dugoročne efekte, a povećaju šanse za prevazilaženje postojećih nejednakosti i loših startnih pozicija, posebno kada se radi o romskoj deci uzrasta od 0 do 3 godine. U okviru sastanka posebna pažnja će se posvetiti ukazivanju na važnost položaja u kome se nalaze žene i majke dece ranog uzrasta.

Zaključci sa sastanka poslužiće za razvijanje preporuka koje će biti dostavljene svim relevantnim Ministarstvima.

Ekspertski sastanak se organizuje u okviru partnerskog projekta EU – UNICEF “Inkluzija romske dece ranog uzrasta: Inicijativa za dobar početak“. Projekat finansira Evropska unija, a njegov osnovni cilj je definisanje mera koje podstiču razvoj u ranom detinjstvu (Early Childhood Development – ECD) kao polaznu tačku za socijalnu inkluziju romske dece. Projekat se realizuje u šest zemalja (Republika Češka, Mađarska, Rumunija, Srbija, Španija i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija). Aktivnosti na projektu obuhvataju istraživanje, zastupanje, izgradnju kapaciteta i komunikaciju, a sve one usmerene su na to da se pokaže koliko je važno da se svoj deci, posebno onoj koja dolaze iz najugroženijih i marginalizovanih grupa, kao što su romska deca, omogući što bolja početna pozicija u životu.

Očekivani rezultati projekta“Inkluzija romske dece ranog uzrasta: Inicijativa za dobar početak“ trebalo bi da se ogledaju u povećanju kapaciteta relevantnih učesnika i pružalaca usluga da intervencijama koje se odnose na rani razvoj obuhvate i romsku decu te u jačanju i širenju postojećih službi kako bi mogle da prihvate i sprovode nove pristupe u inkluzivnoj nezi i obrazovanju u ranom detinjstvu.

EvropskakomisijajeizvršnoteloEvropskeunije… Evropska unija ima 27 država članica koje su odlučile da postepeno povežu svoje znanje, resurse i sudbine. Ove zemlje su zajedno, tokom pedesetogodišnjeg perioda uvećavanja, izgradile zonu stabilnosti , demokratije i održivog razvoja, zadršavajući pri tom kulturnu raznolikost, toleranciju i individualne slobode. Evropska unija je posvećena ideji delenja svojih dostignuća i svojih vrednosti sa zemljama i narodima izvan njenih granica.

O UNICEF-u

Od devedesetih godina prošlog veka UNICEF radi u zemljama Centralne i Istočne Evrope, kao i u zemljama članicama Saveza nezavisnih država (11 zemalja bivših članica SSSR-a) sa ciljem da se sveobuhvatno radi na pitanjima dečijih prava, naročito dece iz najosetljivijih i socijalno isključenih grupa. Uz posebnu posvećenost poštovanja prava na život, razvoj, zaštitu i participaciju dece najmlađeg uzrasta, Sa posebnom posvećenošću u ostvarivanju prava na opstanak, razvoj, zaštitu i participaciju dece, UNICEF-ova Regionalna kancelarija za ove zemlje, nastoji da podrži ciljane i koordinisane napore usmerene ka unapređenju zdravlja, ishrane, obrazovanja i zaštite dece ranog uzrasta. U Evropi, UNICEF je član Dekade za inkluziju Roma i zalaže se za ostvarivanje prava romske dece i njihovih porodica. Pristupivši Dekadi, UNICEF-u je pružena jedinstvena prilika da u saradnji sa partnerima razvija politike koje u prvi plan stavljaju brigu o svoj deci ranog uzrasta, uključujući i romsku.

 

Za više informacija o UNICEF-u posetite: www.unicef.org