У хотелу Метропол 27.06.2017. године је одржан семинар под називом: „НОК Србија – од израде до примене; организовање за боље квалификације“. Семинар се одржава у периоду процеса израде јединственог Националног оквира квалификација (НОК) за целоживотно учење и припреме Закона о НОК-у. Учесници семинара су били: представнци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, стручњаци задужени за израду НОК-а, чланови Савета за стручно образовање и образовање одраслих, представници завода за унапређење образовања и васпитања, социјални партнери (представници послодаваца и синдиката), представници Националне службе за запошљавање, представници Привредне коморе и представници ЕУ Делегације и осталих међународних организација.
Активности на развоју НОК-а захтевају национални приступ, пошто је примена НОК-а један од суштинских делова реформи образовног система на основу Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године. Очекивања од НОК-а међу актерима у Србији су велика, по питању модернизације образовног система (чинећи га флексибилнијим, релевантнијим, повезаним са потребама тржишта рада, итд.). Један од услова за успешну примену НОК-а је успостављање и функционисање секторских већа, која треба да обезбеде снажно социјално партнерство између образовања и тржишта рада.
Семинар је међу актерима, креаторима политике и социјалним партнерима подигао свест о НОК-у, значају НОК-а за савремени систем квалификација у Србији, као и о томе шта је потребно за успешну примену НОК-а. НОК је посебан инструмент у систему квалификација који би увео ред у широком спектру квалификацја. Закон о НОК-у је примарни услов за примену, али не и довољни.
Семинар је дао основне смернице, а све у циљу добре примене НОК-а, које се односе на: законодавство (укључујући и подзаконске акте), институционално уређење, учешће заинтересованих страна и осигурање квалитета квалификација и НОК-а. ETF (European Training Foundation) је за сваки од ових елемената израдио алат за самопроцену који је коришћен на семинару за дискусију и анализу где се Србија налази и шта су приоритети и која је мапа пута и које мере је потребно спровести за успех у припреми, изради и реализацији НОК-а. Србија се, према закључку учесника, налази у почетној фази – концептуализацији. Неопходно је да се прођу фаза структурисања (спровођење), дефинисна фазе (пуно спровођење и праћење) и консолидована фаза (самостално учење и закључивања о политици). Једном речју како ићи напред?

                                                                                                                                                проф. др Томислав Живановић