Сасвим очекивано, данашњи састанак није донео усаглашени текст Закона о запосленима у јавним службама. Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су поново указали на немогућност вредновања резултата рада запослених у образовно-васпитним установама и дефинисање стандардног, односно очекиваног, резултата рада које најмње 70% запослених могу остварити.
Одсуство добре воље представника МДУЛС да прихвате предлог ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ по коме би се начин попуњавања радних места спровео у складу са Законом којим се уређује рад конкретне јавне службе (ЗОСОВ), учврстио нас је у намери да не одустајемо од захтева за изузимање просвете.
Посебан револт смо исказали због чињенице да се нашим најобразованијим колегама (магистрима и докторантима) оспори признато право на увећање плате (4% и 6%) формулацијом члана 125.:
„Запосленом који има стечено звање доктора наука у области рада чије послове обавља на свом радном месту и које није услов за обављање послова његовог радног места, МОЖЕ СЕ има право увећати плата од 5% основне плате, У СКЛАДУ СА ОПШТИМ АКТОМ.
Запосленом који има стечен академски назив магистар наука, односно стручни назив специјалиста према прописима о високом образовању који су се примењивали до 10. септембра 2005. године, односно запослени који има стечен стручни назив специјалиста академских студија или примаријус, у области рада чије послове обавља на свом радном месту, има право на MOЖЕ СЕ увећати плата од 2,5% основне плате ако стицање тог звања, односно назива није услов за обављање послова његовог радног места, У СКЛАДУ СА ОПШТИМ АКТОМ.“
Остајемо при ставу да је предложена регулатива неприхватиљива и неподстицајна за запослене у образовном систему.

У Београду, 13.09.2017.г.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Ружица Тодић Брдарић
Срђан Словић