Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

Пресуда која је узнемирила синдикалну и стручну јавност: Врховни суд – врхунска неправда У ИШЧЕКИВАЊУ ОБЕЋАНОГ ОНИ КОЈИ СЕ ЗАКЛИЊУ У ПОСВЕЋЕНОСТ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ НЕ ДЕЛЕ НАШУ СУДБИНУ ЗАХТЕВИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ Обећана једнократна финансијска помоћ Тим за школе дугује јавности податке ПРОЦЕНАТ ЗАРАЖЕНИХ УЧЕНИКА НИЈЕ ЈЕДИНИ ИНДИКАТОР IX КОНГРЕС ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Борба за права запослених Борба за правду, протести и штрајкови
24.03. 2011.

ПЛАТУ НИЈЕ ПРИМИЛО 20 000 НАСТАВНИКА

Categories: Актуелно|

ПОЛИТИКА

Plate6

Исплата касни, јер директори 250 школа нису поступили по налогу Министарства просвете да запосленима који штрајкују умање плате за 33 одсто

Наставници чекају плату, а у неким школама и даље имају скраћене часове

Запослени у 250 школа широм Србије нису добили фебруарску плату, нити знају када ће је добити, а реч је о већим кућама знања, па се број радника који и даље чекају зараду креће од 15.000 до 20.000 – процена је Друштва директора школа Србије. Исплата касни зато што директори нису поступили по налогу Министарства просвете и науке да запосленима плате обрачунају на основу ефективног рада, и да се онима који су наставили штрајк 8. фебруара одузме око 33 одсто од зараде, објаснила је Ирена Брајевић, заменик председника Управног одбора тог друштва.

– Уз то, очигледно је да цена рада од 30 минута за запослене у просвети није иста по окрузима у Србији. Негде је 6.000 динара „скинуто” од плате, а негде двоструко више, зависно о ком делу државе је реч. И то на начин за који се не може тврдити да је у складу са законом – наставља Брајевићева.

Увођење обрачунавања плата просветара на основу сати ефективног рада „није познато” законима нити правилницима Републике Србије, тврди наша саговорница.

– Тај корак је сада уведен да би се директори приморали да смање зараде запосленима, и тако им, у ствари, нанесу материјалну штету. Због тога могу кривично одговарати. Руководиоци школа су дужни да поштују Закон о основама система образовања и васпитања, дакле да поступају у интересу ученика и родитеља, а наравно и запослених. Какви год налози стигли са било које стране директор одлучује да ли ће их спровести, јер, као што у закону стоји, једино директори одговарају за законитост рада у школама, и нико више. Зато не могу да смањују зараде паушално – образлаже Брајевићева.

Друштво директора школа предложило је да се запосленима понуди да прихвате или одбију решења која ће их обавезати да изгубљене сате рада надокнаде. У Осмој београдској гимназији примењен је тај предлог и професори се нису жалили. Потписали су решења и преузели обавезу да надоместе по 15 изгубљених минута од сваког скраћеног часа. Једним часом од 45 минута надокнадиће време одузето у току три скраћена часа.

– Решења о надокнади радних сати по том моделу постала су коначна и не постоји законски основ да се запосленима умање плате због штрајка. Да су потписали да не желе да надоместе часове директор би законски могао да им смањи плату, па и да ангажује нове предаваче. Смањивање зарада реализовано ван ових оквира подразумева да професори више нису у обавези да надокнаде сате рада. А онда родитељи могу да туже школе зато што нису остварени часови непосредног рада са ученицима, односно због угрожавања ђачких права на квалитетно образовање – појаснила је Ирена Брајевић.

Истакла је да у школама чији запослени још чекају фебруарске плате руководиоци нису пристали да на своја плећа преузму одговорност за губљење судских спорова. Прва, Осма, Тринаеста београдска гимназија… неке су од тих 250 школа.

– Девет ученика Тринаесте београдске гимназије се пласирало на републичко такмичење из математике, где су прошле недеље у Нишу освојили једно прво место, два трећа и две похвале, 30 их се пласирало на градско такмичење из биологије, 15 на градско такмичење из историје… Нису они то могли сами – неко је са њима радио. Упоредо са припремама за такмичење наши професори – сада док штрајк – спремају гимназијалце за пријемне испите за упис на факултете. Због тога заиста не могу да им умањим плате преко ноћи. Немам право да награђујем професоре по учинку, а треба да их кажњавам смањивањем зараде по принципу који је дискутабилан, па и у погледу законитости – коментарише Бојан Вучковић, директор Тринаесте београдске гимназије.

Миленија Симић-Миладиновић

—————————————————

Ако бу­де на­док­на­де ча­со­ва би­ће и па­ра

Ми­ни­стар­ство про­све­те и на­у­ке по­зва­ло је ју­че за­по­сле­не у про­све­ти да пре­ки­ну штрајк и нор­ма­ли­зу­ју на­ста­ву, јер је Вла­да Ср­би­је спрем­на да, за­по­сле­ни­ма ко­ји су због штрај­ка при­ми­ли ума­ње­ну за­ра­ду, од­у­зе­ти из­нос пла­те на­док­на­ди ка­да бу­ду на­док­на­ђе­ни из­гу­бље­ни ча­со­ви.

У до­пи­су ми­ни­стра Жар­ка Об­ра­до­ви­ћа на­чел­ни­ци­ма школ­ских упра­ва и ди­рек­то­ри­ма шко­ла, на­во­ди се да ће ума­ње­на за­ра­да би­ти на­док­на­ђе­на ка­да ди­рек­то­ри шко­ла до­ста­ве школ­ским упра­ва­ма из­ве­шта­је о да су из­гу­бље­ни са­ти ефек­тив­ног ра­да на­док­на­ђе­ни. „По­ве­ћа­ње при­ма­ња ће би­ти пре­ци­зни­је де­фи­ни­са­но на­кон 20. апри­ла ка­да ће би­ти ана­ли­зи­ра­ни ре­зул­та­ти пр­вог квар­та­ла 2011. го­ди­не” под­се­ћа се у до­пи­су на за­кљу­чак вла­де на­кон по­след­њих раз­го­во­ра са син­ди­ка­ти­ма.

М. С. М.

———————————————

Ђа­ци од­у­ста­ли од про­те­ста, про­фе­со­ри об­у­ста­вља­ју на­ста­ву

Ми­ни­стар про­све­те и на­у­ке Жар­ко Об­ра­до­вић из­ја­вио је ју­че да се раз­го­во­ри са про­свет­ним син­ди­ка­ти­ма у штрај­ку мо­ра­ју на­ста­ви­ти и из­ра­зио на­ду да су­тра ипак не­ће до­ћи до пот­пу­не об­у­ста­ве на­ста­ве. Он је на­гла­сио да се по­гре­шно ба­ра­та тер­ми­ном „штрајк у про­све­ти” и на­по­ме­нуо да ви­ше од 65 од­сто шко­ла ра­ди нор­мал­но.

На но­ви­нар­ско пи­та­ње шта ће се до­го­ди­ти ако на­став­ни­ци бу­ду упи­си­ва­ли ча­со­ве од 45 ми­ну­та, а за­пра­во ра­ди­ли скра­ће­но, ка­кав је већ слу­чај у не­ким шко­ла­ма, он је од­го­во­рио да по­сто­ји про­свет­на ин­спек­ци­ја и да су за­по­сле­ни би­ли упо­зо­ре­ни још на по­чет­ку да ће мо­ра­ти да сно­се по­сле­ди­це, а јед­на од њих је и сма­ње­ње пла­та.

На ску­пу о бес­плат­ним уџ­бе­ни­ци­ма ко­ји су у Бе­о­гра­ду ор­га­ни­зо­ва­ли Цен­тар за де­мо­кра­ти­ју и не­мач­ка Фон­да­ци­ја „Фри­дрих Еберт”, Об­ра­до­вић је под­се­тио да је школ­ским упра­ва­ма про­сле­ђен до­пис о де­та­љи­ма до­са­да­шњих пре­го­во­ра са син­ди­ка­ти­ма.

У то­ку ју­че­ра­шњег да­на син­ди­ка­ти су оста­ли при ста­ву да ће су­тра шко­ле пот­пу­но об­у­ста­ви­ти на­ста­ву као вид по­др­шке про­те­сту син­ди­ка­та јав­них де­лат­но­сти и по­сла­ли пи­смо ро­ди­те­љи­ма уче­ни­ка основ­них и сред­њих шко­ла у ко­јем об­ја­шња­ва­ју раз­ло­ге за штрајк и су­тра­шњи про­тест.

У пи­сму Уни­је син­ди­ка­та про­свет­них рад­ни­ка Ср­би­је (УС­ПРС) на­во­ди се да се у Ср­би­ји за обра­зо­ва­ње из­два­ја 10 до 20 пу­та ма­ње не­го у европ­ским зе­мља­ма, „да не по­сто­ји стра­те­ги­ја раз­во­ја обра­зо­ва­ња, већ са­мо­во­ља Ми­ни­стар­ства про­све­те”, као и то да су школ­ски објек­ти и опре­ма ис­под европ­ских стан­дар­да, а за­ра­де про­свет­них рад­ни­ка нај­ни­же у Евро­пи.

УС­ПРС на­во­ди да су не­и­сти­ни­те тврд­ње ми­ни­стра про­све­те и на­у­ке Жар­ка Об­ра­до­ви­ћа да је штрајк про­свет­них рад­ни­ка не­за­ко­нит, а ни­су тач­не ни тврд­ње пред­сед­ни­ка вла­де Мир­ка Цвет­ко­ви­ћа да у бу­џе­ту не­ма па­ра.

„Исти­на је да зах­те­ви про­свет­них рад­ни­ка ла­ко мо­гу би­ти ис­пу­ње­ни да је во­ље и па­ме­ти. Ис­кљу­чи­ви кри­вац за не­ре­гу­лар­ност ове школ­ске го­ди­не би­ће Вла­да Ср­би­је и Ми­ни­стар­ство про­све­те јер не же­ле да се озбиљ­но ба­ве ре­ша­ва­њем на­го­ми­ла­них про­бле­ма у срп­ској про­све­ти”, на­во­ди се у овом пи­сму.

Да ли ће ђа­ци има­ти рад­ну су­бо­ту ју­че ни­ко ни­је мо­гао да нам по­твр­ди, а збу­ње­ни су би­ли и ђа­ци и на­став­ни­ци ко­је смо кон­так­ти­ра­ли.

На­по­ме­нув­ши да го­во­ри у име Уни­је уче­нич­ких пар­ла­ме­на­та Но­вог Са­да, Алек­са Ву­јо­вић је ре­као да су сред­њо­школ­ци од­у­ста­ли од ма­сов­ног про­те­ста ко­ји је тре­ба­ло да бу­де одр­жан у су­бо­ту на Тр­гу сло­бо­де, „јер је ма­су те­шко кон­тро­ли­са­ти” и до­дао да се ђа­ци огра­ђу­ју од не­ре­да ко­ји су се ју­че до­го­ди­ли на ули­ца­ма Но­вог Са­да. Он је до­дао да ђа­ци „не же­ле да бу­ду ко­ла­те­рал­на ште­та штрај­ка и да се за­ла­жу за са­жи­ма­ње гра­ди­ва”. По ње­го­вим ре­чи­ма, у то­ку иду­ће не­де­ље би­ће одр­жан но­ви са­ста­нак Уни­је уче­нич­ких пар­ла­ме­на­та, ка­да се бу­де ви­де­ло у ко­јем прав­цу иде штрајк њи­хо­вих про­фе­со­ра „по­што по­но­во спо­ми­њу пот­пу­ну об­у­ста­ву на­ста­ве”.

С. Гу­ци­јан

23.03. 2011.

ТОК ПРОТЕСТА ЗАКАЗАНОГ ЗА 25 03 2011

Categories: Актуелно|

Петак 25.03.2011.год. у 12,00 часова на Тргу Николе Пашића Београд.

– Место одржавања протеста: Београд, Трг Николе Пашића – Теразије – ул. Краља Милана – зграда Председништва Републике Србије – ул. Кнеза Милоша – зграда Владе Републике Србије – зграда са министарстава ул. Немањина бр. 22-26.

– Зборно место: Трг Николе Пашића.

– Место за организоване колективне доласке и излазак учесника из аутобуса: плато испред Дома Народне скупштине.

– Зборно време: најкасније 11,30 часова 25.03.2011.год.

– Време отпочињања протеста: 12,00 часова.

– 12,00 часова: преко разгласа се пушта пригодна музика.

– 12.03 часова: конференсије се преко разгласа обраћа учесницима у протесту и отпочиње ток протеста.

– 12,05 часова: почиње обраћање Председника Синдиката учесницима у протесту. Говоре председници или представници свих Синдиката учесника. Сваки појединачни говор траје 3-5 минута.

– 12,50 часова: конференсије преузима микрофон. Објашњава начин организовања протесне колоне. На челу колоне креће се возило са разгласом. Иза возила са разгласом, у шпалиру, крећу се Председници Синдиката. Иза Председника Синдиката крећу се носиоци транспарената са називима Синдиката, иза њих барјактари са Синдикалним заставама, иза њих чланство са паролама и транспарентима. Обавезно ношење транспарената са називима градова из којих долазе учесници протеста. Редарска служба протеста креће се испред колоне, са обадве стране колоне целом дужином и на зачељу колоне.

– 13,00 часова: протестна колона застаје испред зграде Председништва Републике Србије у улици Краља Милана. Трочлана Синдикална делегација предаје писмо Председнику Републике Србије – преко писарнице. За време предавања писма колона задржава своју формацију. Пушта се пригодна музика.

– 13,05 часова: протестна колона наставља кретање у смеру улице Кнеза Милоша.

– 13,10 часова: протестна колона долази до раскрснице улица Краља Милана и Кнеза Милоша где скреће десно и наставља кретање ка згради Владе Републике Србије.

– 13,20 часова: протестна колона пристиже до раскрснице улица Кнеза Милоша и Немањине, испред зграде Владе Републике Србије. На основу упутстава конференсијеа, носиоци синдикалних транспарената формирају полукружну линију, фронтално у односу на зграду Владе Републике Србије. Учесници у протесту се позиционирају иза ове фронталне линије.

– 13,25 часова: учесницима у протерсту обраћају се говорници (…….). Након одржаних говора, трочлана делегасија предаје Протокол Председнику Владе Републике Србије преко писарнице.

– 13,40 часова: конференсије преузима микрофон и налаже поновно формирање колоне, по већ познатој формацији.

– 13,45 часова: протестна колона креће Немањином улицом ка згради са министарствима до броја 22-26.

– 13,50 часова: протестна колона пристиже испред зграде са министарствима улица Немањина бр. 22-26. . На основу упутстава конференсијеа, носиоци синдикалних транспарената формирају полукружну линију, фронтално у односу на зграду министарстава. Учесници у протесту се позиционирају иза ове фронталне линије.

– 14,00 часова: конференсије најављује говорнике договореним редом (….).

– 14,45 часова: конференсије чита завршни проглас Синдиката, учесника у протесту. Објашњава се даљи ток активности.

– 14,50 часова: конференсије објављује окончање протеста за дан 25.03.2011.год.. Објашњава учесницима у протесту, који су организовано дошли, где ће се обавити њихов планирани улазак у аутобусе.Пушта се пригодна музика ‘.

1. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

У току протеста са разгласа ће се пуштати музика на основу договора Синдиката учесника у протесту.

Редарска служба протеста има задатак да се посебно стара о безбедности учесника у протесту и одржавању формације протестне колоне, како је то овим сценариом предвиђено. Такође, Редарска служба ће посебно водити рачуна о спречавању непожељне инфилтрације (провокатори, агресивне групе…). У том смислу Редарска служба ће непосредно сарађивати са припадницима органа унутрашњих послова.

Обавезно пријавити МУП-у регистарски број, име и презиме власника возила са разгласом.

Непосредно по завршетку протеста, одржаће се седница Штаба протеста ради прве процене успешности протеста и договора о даљим активностима.

 

 

 

У Београду 21.03.2011. год.

 

Синдикати учесници у протесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03. 2011.

РОДИТЕЉИ ТРАЖЕ УКИДАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Categories: Актуелно|

Djacki-protesti

ПОЛИТИКА

И док се после два месеца штрајка наставници у једном броју школа спремају за потпуну обуставу наставе у петак, протесте почињу да организују и ученици кивни због надокнаде градива, а њихови родитељи сматрају да постоје сви услови да ова генерација буде ослобођена пријемних испита.После ђака Карловачке гимназије и средњошколаца Ниша који су дан провели у школском дворишту уместо на настави, протест Тргу слободе најавили су и новосадски ђаци, а како ће он тачно изгледати, знаће се данас после седнице ученичких парламената.

– У петак се не иде у школу, наставници иду у Београд на протест, свакако нећемо имати радну суботу, тако да ћемо протест вероватно одложити за идућу суботу. Ми се не бавимо политиком, нисмо организовали данашњу шетњу и нисмо на страни Министарства просвете нити наставника, просто желимо да заступамо своје право на квалитетно образовање. Наша намера је да прво упутимо петицију са захтевом да се питање штрајка у просвети реши под хитно, али видећемо шта ће тачно одлучити представници ученичких парламената – каже за наш лист Алекса Вујовић, председник Новосадског ученичког парламента.

Он објашњава да свака школа у Новом Саду има ученички парламент и истиче да неће дозволити да их било ко злоупотреби.

– Нећемо да судимо о самом штрајку, само желимо да не будемо колатерална штета на крају приче. Већ недељама радимо скраћено, губимо од часова, радне суботе просто нису решење. Градиво мора бити сажето, иначе нећемо моћи квалитетно да га савладамо – каже Вујовић.

На наш коментар да су му наставници у његовој гимназији поручили „да би му било боље да некад дође у школу”, он одговара да је био болестан, признаје да оцене поправља и да је врло добар ђак.

Иначе, идеја о јединственом протесту средњошколаца родила се пошто су ученици Карловачке гимназије, огорчени што једни професори штрајкују, а други не, што имају два звона за крај једног часа и што не постижу градиво, изашли у двориште и почели штрајк док се ситуација у школи не среди. Истог часа на друштвеној мрежи Фејсбук и остали ученици су се договорили да захтевају разрешење ситуације у просвети која траје већ два месеца.

– Прва ћу подржати своје дете и изаћи с њим на протест. У којој нормалној држави ученици преко Фејсбука треба да сазнају да ли тај дан иду у школу или не и колико ће им трајати часови? Ова ситуација штети првенствено њиховом образовању, а мени као родитељу то је најбитније. Није у реду да деца сносе последице „препуцавања” синдиката и државе – каже Ивана Мајсторовић, мајка једног новосадског средњошколца.

Табак су ових дана очигледно пресавили и родитељи и формирали Удружење родитеља ученика београдских основних и средњих школа које ће чим заврши процес регистрације званично да затражи од Владе Србије и Министарства просвете и науке да се због двомесечног штрајка просветних радника и губитка наставе пријемни испити за средње школе и факултете ове школске године укину, односно да се ђаци уписују на основу успеха из школе.

У иницијативном одбору овог удружења кажу да родитељи имају право да тако нешто траже од државе јер су им деца већ сада оштећена изгубљеним часовима, да ђаци уместо да спремају испите јуре професоре по ходницима и питају да ли имају наставу, и подсећају да је слична ситуација била током бомбардовања 1999. године, а „за садашњу генерацију ученика овај хаос је раван бомбама за њихово образовање”.

Иако наставници признају да је штрајк пореметио текућу годину, ипак сматрају да разлога за укидањем пријемних нема, поготово што су ђаци већ увежбали збирке, а то не би било ни по закону.

Одговор на питање како ће се ситуација развијати наредних дана и да ли ће и шта просветне власти предузети уколико штрајк поново изађе из законског оквира, јуче нисмо добили, а право стање ствари знаће се у понедељак уколико школе потпуно обуставе наставу.

С. Гуцијан

„Политика“

 

 

23.03. 2011.

И ЂАЦИ У ШТРАЈКУ

Categories: Актуелно|

У штрајк су данас ступили и поједини новосадски средњошколци незадовољни због организације наставе и штрајка који је почео пре скоро два месеца.Уверени да ће тренутна ситуација највише утицати на матурске и пријемне испите одлучили су да дигну глас, али и да, како кажу, подрже професоре. Ученици гимназије „Светозар Марковић“ решили су да својим протестом убрзају прекид штрајка.

23.03. 2011.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОТЕСТ СИНДИКАТА

Categories: Актуелно|

zastave

РТС

Синдикати јавних служби и државних органа одржаће заједнички протест у Београду 25. марта. Организатори наводе да је циљ протеста побољшање социјално-економског положаја запослених у јавним и државним предузећима. Девет синдиката јавних служби и државних органа најавило је за 25. март заједнички протест у Београду, чији је циљ побољшање социјално-економског положаја запослених у тим службама и органима.

Синдикати траже заштиту

Просветни синдикати, који штрајкују од 28. јануара, обратиће се због умањења фебруарских плата омбудсману Саши Јанковићу и Инспекторату рада, најавио је председник Уније синдиката просветних радника Србије Леонардо Ердељи.

„Смањење плата је недопустиво и противзаконито, плате зацепљују и смањују како стигну, без икаквих правила“, сматра Ердељи.

У протесту ће учествовати: Унија синдиката просветних радника Србије, Грански синдикат просветних радника „Независност“, Синдикат радника у просвети Србије, УСС „Слога“ – Синдикат организација правосудних органа Србије, УСС „Слога“- Синдикат државне управе, Грански синдикат правосуђа, управе и полиције „Независност“, Полицијски синдикат Србије, Нови синдикат здравства Србије и Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност“.

У заједничком саопштењу, организатори протеста поручили су Влади да се противе било каквом даљем фискалном оптерећењу грађана Србије, повећању ПДВ-а, доприноса за здравствено, пензионо и социјално осигурање, повећању акциза и такси.

„Сматрамо да се финансијска средства за адекватније финансирање рада јавних служби и државних органа, као и зарада запослених у њима, могу обезбедити кроз сузбијање сиве економије, њено превођење у легалне фискалне токове, као и правичнијом расподелом прихода који се остварују кроз порезе и доприносе“, наводи се у саопштењу синдиката.

Синдикати су, такође, саопштили да су покушавали да преговарају са Владом, али да у томе нису успели.

Почетак протеста „Устаје Србија“ планиран је за петак, 25. марта, у 12 часова, на Тргу Николе Пашића. Учесници протеста проћи ће централним улицама Београда и предати отворено писмо председнику Републике. Протест ће се, затим, наставити испред Владе Србије и министарстава.

 

 

23.03. 2011.

УДРУЖЕНИ СИНДИКАТИ

Categories: Актуелно|

Синдикати запослених у јавним службама и државним органима, потписали су Протокол, којим захтевају од Владе хитно отпочне преговоре о повећању зарада запослених у јавним службама и државним органима.Уколико Влада не прихвати захтев за отпочињање преговора, синдикати ће позвати своје чланство да примено све облике синдикалне борбе. Ове можете преузети текст Протокола.

ПРОТОКОЛ

 

23.03. 2011.

СЦЕНАРИО ЗА 25. МАРТ

Categories: Актуелно|

najnovija_vestОвде можете преузети сценарио протеста Уједињених синдиката јавних служби и државних органа Србије. Напомињемо да је ово радна ,а сутра ће бити објављена коначна верзија, јер треба утврдити још неке детаље.

ПРЕУЗМИ СЦЕНАРИО

22.03. 2011.

ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Categories: Актуелно|

sajt-kao-etapa-medijske-magistrale-m
Председник УГС „Независност“ г-дин Бранислав Чанак

najnovija_vestПоводом штрајка запослених у просвети и актуелних дешавањa везаних за умањење зарада штрајкачима Бранислав Чанак, председник УГС „Независност“, обратио се  председнику Владе Републике Србије Мирку Цветковићу.

 

 

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ

Go to Top